بخش دوم فعلهای مجهول

در بخش قبل مرور و معرفی داشتیم درباره تعدادی از فعلهای مجهول در جملات و اینکه از چه ساختارهائی میتوان به عنوان افعال مجهول در عبارات استفاده کرد و در این قسمت نگاهی اجمالی خواهیم داشت به بخش دوم ساختارهای مجهول که نسبت به بخش نخست مقداری از سطح پیشرفته تری برخوردار میباشند. طبیعتا همانگونه که میدانید, هر چه قدر بر دانش سطوح متوسط و رو به بالای خود در زمینه گرامر بیفزائید, به همان نسبت نیز خواهید توانست تا در فن مکالمه و همچنین نوشتن مقالات خوب و استاندارد توفیق بیشتری داشته باشید. برخی افعال مجهول فقط در یک صورت میتوانند مورد استفاده قرار گیرند ولی نیازی به حفظ کردن آنها نیست و با تکرار و تمرین چنین ساختارهائی میتوان آنها را فراگرفت.

To begin with, we shall introduce how to form passive sentences when active verbs end in ing form در ابتدای بحث, به این مقوله خواهیم پرداخت که چگونه افعال معلومی که به ing ختم میشوند تبدیل به جملات مجهول نمائیم They saw the car moving fast down the boulevard آنها خودرو را در حالیکه با سرعت زیاد در حال حرکت در امتداد بلوار بود دیدند If we were going to turn this sample sentence into passive, we would use Be + Past Participle + Ing با استفاده از این فرمول میتوانیم تا این جمله نمونه را به زمان مجهول تبدیل نمائیم The car was seen moving fast down the boulevard خودرو درحال حرکت با سرعت بالا در امتداد بلوار دیده شد There are a few other verbs which follow the same pattern and are used in a similar way and they are Bring, Catch, Hear, Find, Keep, Notice, Observe, Send, and Show در اینجا به تعدادی دیگر از افعال اشاره شده است که از الگوی یکسانی در جملات پیروی میکنند و در ساختارهای مشابهی در جملات معلوم و مجهول مورد استفاده قرار میگیرند.

In classes where English language is taught by tutors and experienced trainers as a second language, passive sentences usually are covered with great details as they are just elements of basic conversations and writing در کلاسهائی که در آنها انگلیسی به عنوان زبان دوم تدسط مدرسین خصوصی و مربیان باتجربه آموزش داده میشود, زمان مجهول با جزئیات زیاد توضیح داده میشود چون چنین ساختارهائی به عنوان عوامل مقدماتی و ضروری در مکالمات و نگارش مورد استفاده قرار میگیرند In the surveillance camera, the footage shows that the thieves are seen entering the shop through a hidden backdoor در فیلمهای دوربین مخفی, در صحنه های ویدیو نشان داده میشود که سارقین با استفاده از یک درب مخفی در قسمت پشت وارد مغازه میشوند.

In English language, there are some verbs which are usually followed by an ing form and these groups of verbs in passive form can be used through Being + Past Participle در زبان انگلیسی افعالی وجود دارند که عموما پس از آنها ing قرار داده میشود و آنها در ساختارهای مجهول بدین صورت در جملات ظاهر میشوند Being + قسمت سوم فعل I usually like going to the zoo on holidays من عموما دوست دارم از اینکه در تعطیلات به باغ وحش بروم  I really like being taken to the zoo on holidays درواقع ترجمه این جمله این است که من دوست دارم به اتفاق دیگران و به دعوت آنها به باغ وحش بروم In classes held at institutes as well as the ones that teach grammar in private usually other similar verbs too are discussed which are added to the sentences similarly such as Avoid, Deny, Describe, Dislike, Face, Hate, (Not) Imagine, Remember, Report, and Resent در کلاسهای آموزشگاهی و همچنین در آنهائیکه تدریس خصوصی گرامر انجام میپذیرد معمولا در قسمت آموزش از دیگر افعال نیز نام میبرند,  مثل آنهائیکه در خط بالا نوشته شده اند و در عبارات مشابهی مورد استفاده قرار میگیرند.

Do you know how to turn active patterns with verb + object + to – infinitive into passive form آیا شما میدانید که چگونه میتوان ساختار فعل معلوم فعل به علاوه to به اضافه مصدر را میتوان به فعل مجهول تبدیل کرد؟ ما اینکار را با استفاده از فعل بودن To Be به همراه قسمت سوم فعل و مصدر با to انجام میدهیم Nima has taught Morad how to play football for many months now الان مدت چندین ماه است که نیما به مراد آموزش بازی فوتبال میدهد Morad has been trained to play football by Nima for many months now مراد الان مدت چندین ماه است که توسط نیما تحت آموزش قرار دارد There are some other similar verbs which appear in this pattern when turning active sentences into passive which are: Advise, Allow, Ask, Believe, Consider, Expect, Feel, Instruct, Mean, Order, Require, Tell, and Understand این افعالی که در اینجا لیست شده اند به همین صورت مشابه در جملات معلوم و مجهول کاربرد دارند.

Will you feel rather perplexed if we say it is possible to make use of two passive verbs in a sentence آیا تعجب خواهید کرد اگر بشنوید که میتوان در یک جمله از دو فعل مجهول استفاده کرد؟ Please check out the following two examples and make a comparison to figure out the usage of two passive verbs in the latter لطفا به دو مثال زیر دقت کنید و مقایسه ای بین آن دو انجام دهید تا کاربرد و قرارگیری دو فعل مجهول را در جمله دومی بیابید We expect the parliament to approve some more bills to tackle the issue of air pollution in urban areas انتظار ما از مجلس تصویب قوانین بیشتر در رابطه با مبارزه با آلودگی هوا در مناطق شهری میباشد Some more rules are expected to be approved at the parliament in order to further tackle the air-pollution problem in urban zones قوانین بیشتری انتظار میرود تا در مجلس به تصویب برسند در رابطه با بهتر مقابله کردن با آلودگی هوا در نقاط شهری.