نحوه کاربرد ساختارهای مجهول

پس از فراگیری نحوه شکل دهی و ساختن عبارات مجهول مهم است تا با نحوه کاربرد آنها در جملات نیز آشنا شویم و میزان کاربردی بودن آنها را نسبت به دیگر اشکال گرامر بسنجیم. در برخی متون و مکالمات ممکن است بهتر باشد تا کلا از ساختارهای مجهول صرفنظ کنیم و یا بالعکس بجای عبارات معلوم از افعال مجهول استفاده نمائیم. مثلا در برخی موقعیتها در داستانهای خبری و رویدادهائی که در زمان گذشته به وقوع پیوسته اند شاید ترجیح این باشد که افعال را به صورت مجهول درآورده و بدین شکل روایت ماجرا و رویداد خبری و گزارش به نحو بهتری صورت پذیرد. همانطور که حدس میزنید در هنگام نگارش نیز توجه به موضوع میزان و مقدار رسمی و ادبی و علمی بودن متون نیز میتواند تاثیر گذار باشد.

Turning active statements into passive is one thing and determining when and how to use them in sentences is quite another thing تبدیل کردن جملات معلوم به مجهول یک چیز است و آگاه بودن از نحوه و زمان استفاده از چنین عباراتی مطلب دیگر For some situations, we typically choose to pick passive rather than active tense در برخی موقعیتها, ما عموما از زمان مجهول بجای معلوم استفاده میکنیم As you already know, in active sentences, we need to include the subject whereas in passive, since the action is far more significant compared with active contexts, we omit the, subject and sometimes add a prepositional phrase using By in the sentences, should the need arise همانگونه که شما هم از این موضوع آگاه میباشید, در جملات معلوم فاعل وجود دارد ولی در جملات مجهول, ما فاعل را حذف میکنیم چون تمرکز بر روی کار انجام شده میباشد و چنانچه مورد نیاز باشد میتوانیم از توسط By که معرفی کننده عبارت حرف اضافه است استفاده کنیم.

Usually in English language when passive tense is preferred over the active form, one of the following observations is met عموما در زبان انگلیسی هنگامی استفاده از زمان مجهول دربرابر معلوم را ترجیح میدهیم که یکی از موارد زیر رعایت شود When the subject is not known such as: My office window was broken when I was on holiday هنگامیکه فاعل در جمله ناشناخته باشد مانند: هنگامیکه من در سفر بودم پنجره اتاق اداره ام شکسته شد When talking about people in general and referring to a large number of individuals هنگامیکه بطور کلی به مردم و تعدادی زیاد از افراد اشاره کنیم The questionnaire can be found on page ten which needs to be filled out پرسشنامه را میتوانید در صفحه 10 پیدا کنید که نیاز است تا پر شود When details of a piece of news is not significant وقتی که جزئیات یک خبر دارای اهمیت نمیباشد I have heard that the new trainer is thought to be somewhere in the suburbs and relaxing من شنیده ام که بنظر میرسد مربی جدید در حومه و ییلاق و درحال استراحت میباشد When something is crystal clear in the sentences هنگامیکه یک مطلب در جملات به اصطلاح مثل روز روشن است The people injured in the incident are being treated in the hospital افرادی که در سانحه آسیب دیدند در بیمارستان تحت درمان میباشند.

In private teaching classes where conversation and grammar are explained using the latest methods, it is discussed that in factual writing, particularly when describing procedures or processes, we often decide to omit subject in the statements and instead use passives در کلاسهای تدریس خصوصی که در آنها مکالمه و گرامر از طریق استفاده از متدهای نوین توضیح داده میشوند بحث میشود که در مواردی حقیقی همچون توصیف روشها و فرایندها بهتر است که فاعل در جملات حذف شده و بجای آن از فعل مجهول در ساختار عبارات استفاده کرد It is generally and scientifically believed that plastic will take hundreds of years to decompose underground, so it is advised that plastic be disposed of appropriately and in a safe manner باور عمومی و بر مبنای علمی بر این است که پلاستیک در زیر زمین مدت صدها سال طول خواهد کشید تا تجزیه شود. از اینرو توصیه میگردد تا پلاستیک به روشی صحیح و امن دور ریخته شود Gold is used in so many industrial sectors and it can be stored in room temperature از طلا در بسیاری از صنایع استفاده میشود و میتوان آنرا در دمای محیط نگهداری کرد.

When it comes to informal conversation, we usually tend to use active sentences instead of passive ones when mentioning a piece of news or when we don’t know the subject and in such cases words like People, Somebody, Someone, Something, They, …are used در موارد مکالمات غیر رسمی که در آنها ما از فاعل شناختی نداریم و مشغول نقل خبری میباشیم بهتر است تا بجای فعل مجهول از حالت معلوم استفاده کنیم و در چنین مواردی از کلماتی که در بالا به آنها اشاره شده میتوان استفاده کرد When you are taking the exam, somebody will read the instructions aloud to the students on how to answer the texts هنگامیکه شما در سر جلسه امتحات هستید, یکی از مسئولین جلسه شروع به خواندن نکات و دستورالعملهای آزمون با صدای بلند برای داوطلبین میکند که چگونه به سوالات پاسخ دهند They are refurbishing the main theater hall next week سالن اصلی تئاتر هفته آینده تعمیر میشود In some cases, passive tone is used to shift emphasis in sentences and clauses in paragraphs در برخی از مواقع میتوان از ساختار زمان مجهول جهت تغییر و تبدیل تمرکز و تکیه در جمله واره ها و عبارات در پاراگرافها استفاده کرد Please compare the following two sentences to discover به منظور متوجه شدن این نکته لطفا دو نمونه عبارت ذیل را با هم مقایسه کنید A well-known commercial company has installed the new audio-visual equipment at the stadium یک شرکت معتبر تجاری اقدام به نصب دستگاههای صوتی و تصویری در استادیوم نموده است New audio-video equipment has been installed at the stadium by a reputable commercial company یک دستگاه جدید صوتی-تصویری در استادیوم توسط یک شرکت معتبر تجاری نصب شده است As you can guess, in the second sentence, the emphasis is on the equipment, rather than the installation company همانگونه که میتوانید حدس بزنید, در عبارت دوم تمرکز بر روی تجهیزات است و نه شرکت نصب کننده.