افعال کمکی Should – Ought To – Had Better

امروز به نحوه استفاده سه فعل کمکی که به عنوان فعل حالتی نیز شناخته میشوند خواهیم پرداخت چون آنها در کنار کاربرد فعلهای اصلی در جملات ظاهر میشوند تا حالت رویداد افعال را توضیح دهند و درباره آنها اطلاعات تکمیلی ارائه نمایند. این سه عبارتند از Should – Ought To – Had Better درواقع شما به احتمال زیاد با آنها آشنا بوده و در هنگام مطالعه متون مختلف و همچنین انجام مکالمات با دیگران از آنها چندین بار استفاده نموده اید. در مواردی که نیاز داریم تا حالت ضرورت در جملات را بیان کنیم و میزان اهمیت یک مطلب را روشن کنیم و یا همچنین توصیه و پیشنهادی را در قالب اطمینان و به حالتی محکم و راسخ در جملات بیان کنیم میتوانیم از این سه فعل کمکی یا حالتی در عبارات و پاراگرافها بهره بگیریم.

If you check some paragraphs appearing in newspapers in English Language you will find plenty of such modal and auxiliary verbs being used along with the main ones which illustrate the obligations and recommendations in the contexts چنانچه شما به پاراگرافهای روزنامه های انگلیسی زبان نگاهی بیندازید, از چنین افعال کمکی و حالتی متعدد خواهید یافت که روشن کننده نکات ضرورت و یا توصیه در متون هستند Sometimes they are also used to mention a kind of probability in the statements گرچه برخی اوقات وجود آنها در عبارات نشاندهنده احتمالات در جملات میباشد You should get ready by the time taxi gets here تا قبل از اینکه تاکسی برسد شما باید حاضر شوید I am going to the laundry. My suit should be ready by now من دارم به خشکشوئی میروم. کت من باید تا حالا حاضر شده باشد As you see, in the first example, we mean a kind of necessity and strong recommendation whereas in the latter, a possibility is mentioned همانگونه که مشاهده میکنید, در جمله اول به حالتی از توصیه اکید اشاره شده است درحالیکه در نمونه دوم نوعی احتمال بیان گردیده.

When we are quoting or restating what an authority or company has already mentioned, like when reading the contents of instructions for appliances, Should is fine to use in the text هنگامیکه ما در حال نقل قول و یا بیان مجدد نکاتی هستیم که یک مقام مسئول قبلا ذکر کرده و یا مثلا درحال خواندن مطالب و دستورالعملهای بروشور لوازم منزل هستیم, استفاده از Should مناسب میباشد According to the manual, when it is not in use, you should disconnect the charger from the outlet طبق دستورالعمل هنگامیکه شارژر در حال استفاده نیست, شما باید آنرا از پریز برق جدا نمائید As stated earlier, when giving advice to someone, choosing Should makes a lot of sense همانگونه که قبلا اشاره شد, در موارد ارائه نصیحت به فردی بهتر است تا از Should استفاده نمود که منطقی هم بنظر میرسد You should leave early if you want a good seat at the stadium چنانچه میخواهید تا یک جایگاه و صندلی خوب در استادیوم پیدا کنید, بهتر است که زودتر حرکت کنید.

When asking questions, particularly using WH-words, Should is very appropriate to use در هنگام پرسیدن سوال, به ویژه با استفاده از کلماتی که با WH شروع میشوند, استفاده از Should بسیار مناسب میباشد What should I do if my laptop freezes اگر رایانه لپتاپ من هنگ کرد من چکار کنم؟ Should I contact the vendor آیا باید با فروشنده تماس بگیرم؟ Although in some texts What ought I to do might appear but it sounds rarely used and rather too formal گرچه در برخی از متون بجای Should از What ought I to do ممکن است استفاده شود ولی میزان کاربرد آن اندک بوده و تقریبا خیلی رسمی است At the end of many sentences when we are going to conclude something, it is better to place Must instead of Should / Ought To در پایان بسیاری از جملات که قصد نتیجه گیری چیزی را داریم بهتر است تا از Must بجای Should / Ought To استفاده کرد Look at his high-school score sheet به کارنامه نمرات دبیرستان او نگاه کنید He must be such a talented and studious student او باید دانش آموز مستعد و درسخوانی باشد.

If you are going to make progress when doing homework given by your tutor, try learning about other aspects of using these points in your conversation هنگامیکه شما در حال انجام تکالیفی هستید که مدرس خصوصی شما به شما داده است و مایل به پیشرفت میباشید, از یادگیری جنبه های دیگری که مرتبط با این موارد هستند و در مکالمات شما کاربرد دارند غافل نباشید In some cases, when expressing regret about an occurrence in the past, the pattern Should + Have +Past Participle is recommended to use در مواردی که نیاز به ابراز تاسف و ناراحتی درباره رویدادی در زمان گذشته است, استفاده از الگوی Should + Have به همراه زمان حال کامل توصیه میگردد It’s a pity that the team have lost the match باعث ناراحتی است که تیم بازی را واگذار کرده است They should have won the game آنها می بایست تا مسابقه را میبردند If you are going to ask a question which actually is a request for confirmation or advice, Should is suggested to be used in the statements هنگامیکه شما قصد پرسش سوالی را دارید که در واقع درخواست جهت تائید یا نصیحت میباشد, استفاده از Should در عبارات پیشنهاد میگردد I see you are going to leave – Should I catch a taxi for you میبینم که شما قصد حرکت دارید. آیا میخواهید برای شما یک تاکسی بگیرم؟