نبود اجبار و ضرورت در عبارات

در مقاله قبلی بر موضوع نحوه بیان ضرورتها و اجبار و اینکه کاری بایستی به انجام برسد در عبارات و جمله ها به صحبت نشستیم و در این بخش قصد داریم تا به مقوله عکس آن یعنی نبود و عدم اجبار در جملات و ساختار عبارات بپردازیم که همانگونه که شما هم تائید مینمائید بسیار پرکاربرد هستند. در بسیاری ار موارد این دو کاربرد در زبان انگلیسی شبیه یکدیگر میباشند با تفاوت قرار دادن کلمه منفی نه و نیست در جملات که نشاندهنده عدم وجود یک ضرورت در آنها میباشد. مثلا شما بیان میکنید که نیازی نیست تا امروز صبح زود از خواب بلند شوید چون مدرسه ها تعطیل میباشند. بسته به رسمی و یا غیر رسمی بودن عبارات میتوان تغییرات کوچکی در نوشتار اعمال کرد که منجر به ساختن جملات بیان عدم ضرورت میشود.

In the grammar of English language it is common to use such phrases as Need(n’t), Don’t Need To and Don’t Have To when it comes to expressing a lack of necessity in the statements در گرامر زبان انگلیسی استفاده از عباراتی همچون نیازی نیست و مجبور نبودن بسیار معمول است تا عدم ضرورت را در جملات بیان کرد In these cases, the verb Need is added to the sentences as an ordinary one or as a modal verb which is followed by a bare infinitive and naturally, as a modal verb it will not change its tense and does not add “S” for the third person singular در چنین حالاتی, از فعل نیاز داشتن “Need” خواه به عنوان فعلی معمولی و یا فعل کمکی, عموما با مصدر بدون To, استفاده میشود که طبیعتا در چنین مواردی زمان جمله تغییر نکرده و به سوع شخص مفرد نیز “S” اضافه نمیشود I needed to leave early to catch the train من نیاز داشتم تا زود حرکت کنم تا به قطار / مترو برسم I am very thirsty and I need a glass of water من خیلی تشنه هستم و به یک لیوان آب احتیاج دارم Here, Need is an ordinary verb در اینجا فعل Need معمولی است.

You needn’t take out a bank loan at this stage of your business در این مرحله از کار و تجارت خود نیاز به دریافت وام بانکی ندارید Here, Need is a modal verb در اینجا نیازداشتن Need فعل کمکی است Through a combination of using Need as a modal verb plus other verbs like Bother, Concern, Fear, Panic, and Worry a structure is commonly used which is applicable to negative sentences از طریق ترکیب فعل Need در صورت فعل کمکی بودن و افعالی دیگر از قبیل Bother, Concern, Fear, Panic, و Worry در ساختارهای منفی زیاد استفاده میشود You needn’t bother to call the company as I have already done it نیازی نیست تا به خود زحمت داده و به شرکت تلفن بزنید چون من قبلا با آنها تماس گرفته ام In some countries, office employees need not retire until they are 65 years old در برخی کشورها کارمندان نیاز ندارند تا قبل از سن 65 سالگی بازنشسته شوند.

If you are going to ask questions using Need and Have to, it’s better to combine them with the auxiliary verb Do to make correct sentences چنانچه قصد دارید تا سوال بپرسید میتوانید از ترکیب Need و Have to در کنار فعل کمکی Do به ساختن ساختارهای جملات بپردازید Do you need to leave so soon? We still have plenty of time آیا شما واقعا باید اینقدر زود حرکت کنید؟ هنوز زمان زیادی داریم Naturally, in this case the sentence Do you have to go so soon is equally acceptable and completely correct from grammar aspects طبیعتا در چنین مواردی میتوان بجای Do you need to از Do you have to یعنی آیا واقعا مجبور هستید که … هم استفاده کرد که کاملا قابل قبول بوده و از نظر جنبه های گرامری کاملا صحیح میباشد When practicing grammar with an English language tutor try writing some sample sentences to fully comprehend usage of these points هنگام تمرین گرامر با یک معلم خصوصی زبان انگلیسی سعی در نوشتن چند جمله نمونه به منظور درک مطلب صحیح این موارد نمائید.

In some cases, a permission not to do something is given in the statements and in such cases we can either use Needn’t or Don’t Need To in the conversation or writing در برخی موارد که نیاز به دادن اجازه برای انجام ندادن کاری میباشد میتوانیم از یکی از دو الگوی Needn’t و یا Don’t Need To که هر دو به مفهوم نیازی به انجام کاری نیست در مکالمه و نگارش استفاده نمائیم You needn’t clean up the house, I’ll do it later in the afternoon شما نیازی نیست تا منزل را تمیز کنید. من در زمانی دیگر بعد از ظهر این کار را انجام خواهم داد You don’t need to fix the computer. I have already called a technician to do it شما لازم نیست تا رایانه را تعمیر کنید. من قبلا از یک کارشناس برای انجام این کار درخواست کرده ام When talking about rules and regulations, Don’t Need To is very common compared with Needn’t To هنگام صحبت کردن درمورد قوانین و مقررات استفاده از Don’t Need To به نسبت Needn’t To بسیار مصطلح تر میباشد You don’t need to have driver’s license when riding a bicycle شما برای دوچرخه سواری نیازی به گواهینامه رانندگی ندارید.