مجبور بودن و ضرورت در بیان

در کنار مواردی همچون مطرح ساختن در خواست و یا خواهش و همچنین بیان نمودن احساسات و برنامه ها و احتمالات در زمانهای مختلف در گرامر و دستور زبان, به مواردی از قبیل بیان ضرورتها در عبارات و همچنان اجبار نیز هر از چند گاهی برمیخوریم که آنها نیز بخشی مهم از مکالمات روزمره و همچنان قسمتهائی از نگارش مقالات آکادمیک و رسمی و علمی آموزشی را تبیین و تشکیل میدهند. در لهجه های مختلف میتوان به گونه های متنوعی در این زمینه دست یافت و در این درس به برخی از نکات کلیدی و استاندارد اشاره میشود که برای شما سودمند خواهند بود. در گرامر, بیان ضرورت و اجبار در جملات ممکن است حالت دستوری داشته و یا نداشته باشند و بسته به موقعیت جمله نوعی شکل توصیه به خود بگیرند.

In English language, when speaking of cases pertaining to necessities and urgent things in sentences, two standard forms are used a lot: Must and Have (got) to در زبان انگلیسی, هنگام بیان مواردی که به ضروریات و موارد فوری مربوط میشوند از دو حالت استاندارد مجبور بودن: Must و Have (got) to استفاده زیادی میگردد You already are familiar with them even from high school and just to refresh your memory, Must and Must Not are usually applicable to formal settings and cases as well as warnings in the statements شما به احتمال زیاد با این دو الگو قبلا آشنائی دارید از زمان دبیرستان و صرفا جهت کمک به شما در بیادآوری آنها, از Must و Must Not بیشتر در عبارات رسمی و مواردی از قبیل هشدارها در عبارات استفاده میگردد All accessories must be purchased three days prior to the departure همه لوازم بایستی سه روز قبل از عزیمت خریداری گردند.

The companies must not be allowed to evade tax payments نباید به شرکتها این اجازه داده شود تا اقدام به فرار مالیاتی نمایند Written English aside, in spoken cases, we often use Must and Mustn’t in order to propose and suggest a future arrangement such as a meeting or social event without making or offering detailed plans and arrangements in the statements در کنار انگلیسی نوشتاری, در حالت گفتاری, ما غالبا از Must باید و Mustn’t نباید در مواردی استفاده میکنیم که درباره برنامه ای در زمان آینده پیشنهادی را مطرح میسازیم بدون اینکه وارد جزئیات شویم We must prepare for the flood even before it happens ما بایستی تا خود را برای سیل آماده کنیم حتی قبل از وقوع آن We mustn’t leave the boat unpainted for so long next time ما نباید تا قایق را دفعه قبل برای این همه مدت طولانی بدون رنگ زدن رها کنیم In terms of reminders too Must is frequently used by the speakers در زمینه یادآوریها نیز از Must در بین گویشوران زیاد استفاده میشود I must wake up at midnight to take my pill من باید نیمه شب از خواب برخیزم تا قرص بخورم.

From time to time, all of us may need to draw a conclusion about something which has happened in the past and for such cases we can use the pattern Must + Have + Past Participle ممکن است همه ما هر از چندگاهی بخواهیم تا درباره چیزی که در گذشته روی داده است نتیجه گیری کنیم و در چنین مواردی از الگول Must + Have به علاوه قسمت سوم فعل استفاده میکنیم It is not your cellphone. You must have borrowed it from your parents آن گوشی شما نیست. به احتمال زیاد شما آنرا از والدین خود قرض گرفته اید Experienced tutors take time to explain all these grammatical points to their students because expressing necessities makes up big parts in daily conversations مدرسین خصوصی با تجربه با صرف وقت این نکات را برای دانشجویان خود توضیح میدهند چون بیان ضروریات بخش بزرگی از محاورات روزمره را تشکیل میدهد.

When making guesses or concluding about something at the time of speech, the formula Must Be + ing is used in the sentences هنگام حدس زدن و یا نتیجه گیری درمورد چیزی در هنگام صحبت میتوان از فرمول Must + Be به علاوه حالت ing فعل استفاده کرد He cannot hear me shouting. He must be upstairs taking a shower او سرو و صدا و فریادهای من را نمیشنود. به احتمال زیاد در طبقه بالا مشغول دوش گرفتن است In informal speech, instead of using Must, usually Have / Has Got + to is preferred ترجیح داده میشود تا در گفتگوهای دوستانه و غیر رسمی بجای Must از ساختار Have / Has Got to استفاده شود Look at at new SUV. It has got to be worth a fortune به آن ماشین شاسی بلند نگاه کن. من گمان میکنم که کلی قیمت آن بالا باشد In general questions too the pattern Have To is used a lot, in which sometimes we might rather hope for a negative answer در سوالات عمومی که احتمالا جواب منفی مد نظر ما است هم میتوان از Have To استفاده کرد Do I have to fill out the form and answer all these questions آیا واقعا من باید که فرم را پر کرده و به همه سوالات آن پاسخ دهم؟ When criticizing someone for an improper behavior, we can also use the same pattern از این الگو همچنین میتوان در مواردی که از فردی رفتاری ناشایست دیده شده و قصد انتقاد و سرزنش او را داریم استفاده کرد Excuse me, but I’m trying to go to sleep. Do you have to speak over the phone so loudly at midnight ببخشید, من میخواهم که استراحت کنم. آیا شما مجبور هستید که در این ساعت که نیمه شب است با صدای بلند با تلفن صحبت کنید؟