توانستن در گذشته و حال و اجازه داشتن

در بعضی جملات ممکن است شما با الگوها و عباراتی مواجه شوید که ظاهرا حاوی فعل توانستن چه در زمان حال و چه در زمان ماضی ساده میباشند ولی هر چقدر فکر میکنید متوجه میشوید که معنا و مفهومی که از این نوع عبارات حاصل میشود مانند درخواست محترمانه و مودبانه بوده و ربطی به توانائیهای گویندگان در جملات ندارد. مثلا در جمله آیا میتوانم درب پنجره را باز کنم؟ تصور کنید که شما از معلم خود در کلاس این سوال را میپرسید؟ مسلما جواب این پرسش ربطی به توانائیهای شما در بازکردن درب پنجره نداشته و بیشتر مرتبط با گرفتن اجازه از دبیر خود است. حال هنگامیکه به مجموعه ای از چنین حالات فعلی در جملات برمیخوریم, مهم است تا بدون گم کردم معنا و مفهوم اصلی به درک مطلب صحیح بپردازیم.

If you just zoom in on some sentences in conversations in the English language, you will notice that talking about abilities can be expressed via using Can, Could and Be able to چنانچه شما در مکالمات زبان انگلیسی بر روی این موضوع دقت کنید که از چه الگوهائی جهت بیان توانائیها استفاده میشود, به این افعال برمیخورید توانستن در حال و گذشته و قادر بودن But from grammar aspect, there is a minute difference between them as in the present time and when talking about something happening as we speak, choosing Be able to is not that correct اما از نقطه نظر گرامر فرق کوچکی بین آنها وجود دارد و مثلا در مواردی که در صحبتها به زمان حال و اکنون اشاره داریم, استفاده از Be able to چندان صحیح نیست I can stand on the table and perform some acts من میتوانم بر روی میز ایستاده و کارهائی را انجام دهم.

Another time is when referring to the passive tense in which Can is widely used حالت دیگر هنگام اشاره به زمان مجهول میباشد که در آن استفاده از فعل Can بسیار مرسوم است The files can now be downloaded and transferred onto the Flash drive via using the cable easily فایلها میتوانند اکنون دانلود شده و بر روی فلش درایو به آسانی و توسط کابل منتقل شوند By the way let me ask you a question. Can you cook راستی میخواستم از شما سوالی بپرسم. آیا میتوانید آشپزی کنید؟ Rather than are you able to cook? which is not very common بجای عبارت آیا شما قادر به آشپزی میباشید؟ که خیلی مرسوم نیست When talking about achievements in the past, rather than general abilities and skills, choosing Be able to makes a lot of sense in the statements هنگامیکه راجع به دستاوردها بجای توانائیها و مهارتهای کلی در زمان گذشته اشاره داریم, در عبارات بهتر است تا از Be able to استفاده شود.

The team members were finally able to beat the competitors and win the gold medal اعضاء تیم سرانجام توانستند که بر رقبا پیروز شده و مدال طلا دریافت کنند But in general activities discussions, both are correct اما در زمینه صحبت از توانائیهای عمومی هر دو عبارت صحیح میباشند Can you / Are you able to play the piano آیا شما میتوانید پیانو بزنید Although the company’s staff were under a deadline, they were able to finish the project and deliver it on time گرچه کارمندان اداره در یک حالت مهلت زمانی فشرده بودند, ولی توانستند تا پروژه را به موقع به اتمام رسانده و تحویل دهند When teaching grammar tips in private classes, the tutors should be aware of these minute points and explain them clearly to their students هنگام آموزش گرامر در کلاسهای تدریس خصوصی, مربیان بایستی تا این نکات ظریف را به روشنی برای دانش آموزانشان توضیح دهند Even these delicate points and using them correctly can help make or break the exams like the IELTS or TOEFL if you consider taking them حتی توجه به این نکات ریز میتواند در موفقیت و یا عدم آن در هنگام بررسی شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل تاثیر داشته باشد.

Apart from positive contexts, Could is more common and natural in many negative sentences درکنار عبارات متنی مثبت, از Could در بسیاری از عبارات طبیعی و پرکاربرد منفی استفاده میشود I tried to call the hotel front desk and complain about the air conditioner but I couldn’t because the phone was broken من سعی کردم تا با پذیرش هتل تماس بگیرم درباره دستگاه تهویه ولی تلفن قطع بود When using some verbs of senses like feel, hear, see, smell, taste and verbs of thinking and attitude such as believe, decide, remember, and understand, again using Could instead of Be able to is much more common هنگام به کاربردن افعال حسی مانند احساس کردن, شنیدن, دیدن, بوئیدن, چشیدن و همچنین افعال فکری و بیان طرز فکر از قبیل اعتقاد داشتن, تصمیم گرفتن, به خاطر آوردن و درک کردن, باز هم استفاده از فعل Could ترجیح داده میشود I could remember the crash, but nothing further to report to the police or call the paramedics من میتوانستم تصادف اتومبیل را بیاد بیاورم ولی نه چیز بیشتر که به پلیس و یا نیروهای امدادی زنگ بزنم.

When using some adverbs like, almost, hardly, just, and nearly which convey the meaning something almost happened but in reality didn’t, Could is also more accurate than “Be able to” to use هنگامیکه از برخی قیدها با معنی “تقریبا و نزدیک بود که” استفاده میشود تا بیان کنیم که کاری تقریبا انجام شده است ولی درحقیقت این طور نشده است, باز هم استفاده از توانستن Could صحیح تر از Be able to قادر بودن میباشد I could nearly touch the button of the equipment to start the machine من تقریبا دستم داشت میرسید که دکمه دستگاه را بزنم تا آنرا روشن کنم So it means despite my attempt, I finally could not do it بنابراین معنای این جمله این است که علیرغم تلاش من, نتوانستم تا این کار را به انجام برسانم In the context of permission, both “Be allowed to / Could” phrases are being widely used and they are almost interchangeable در قضیه اجازه گرفتن, میتوان از هردو عبارات اجازه داشتن Be allowed to / Could استفاده کرد که تقریبا جایگزین یکدیگر میباشند All the students were allowed to / could eat at the college restaurant and order food using their student IDs همه دانشجویان مجاز بودند تا با استفاده از کارت دانشجوئی در غذاخوری دانشگاه سفارش داده و غذا بخورند You are not allowed to / cannot begin answering the exam questions until announced تا زمانیکه اعلام نشده, شما نمیتوانید تا شروع به پاسخ دادن سوالات امتحان نمائید.