نگاهی به آینده از گذشته

در درس قبل به ادامه مباحث پیرامون زمان آینده و نحوه بیان نظرات و ایده ها و انتظارات و همچنین بیان کارهائی که در آینده دور و نزدیک قرار است انجام بشوند و همچنین نحوه صحیح بیان آنها در جملات پرداختیم. در ادامه مباحث پیشرفته گرامر میتوان باز هم نگاهی به آینده داشت ولی این بار از منظر زمان گذشته و هنگامیکه نوعی حالت نقل قول در جملات و عبارات مشاهده میگردند. مثلا هنگامیکه شما در حال حاضر و اکنون مشغول به یادآوری و بازگو کردن رویدادی از زمان گذشته میباشید که در قسمتی از آن با فردی درباره احتمالاتی در آینده صحبتی داشتید, بایستی تطبیق کوچکی در گرامر انجام شود تا عبارات ساخته شده به دور از هر گونه اشکالی باشند و این مساله علی الخصوص در هنگام نوشتن مقاله تاثیر گذار است.

In English language grammar, there is a chapter which is called the future seen from the past and it is significant to be aware of this technique in both conversations and in writing officially in such placement exams as the IELTS and TOEFL در گرامر زبان انگلیسی, سرفصلی وجود دارد به عنوان نگاه به آینده از گذشته و مهم است تا از این تکنیک هم در مکالمات و هم در نوشتن رسمی در امتحانات تعیین سطحی همچون آیلتس و تافل آگاه بود In other words, we are going to explore how we can refer to the future activities at a particular time while speaking using the past tense به عبارت دیگر قصد داریم تا این موضوع را بررسی نمائیم که چگونه میتوان در زمان گذشته سخن گفت و به فعالیتهای زمان آینده و در زمانی مشخص اشاره داشت It’s in effect, a sort of combining the past and future tenses in a correct manner in sentences درواقع این نوعی صحیح از ترکیب زمانهای گذشته و آینده در جملات میباشد.

Our university professor decided that he would publish the final term scores on the college’s website استاد دانشگاه ما تصمیم گرفت که نمرات آزمون ترم آخر را در سایت دانشکده اعلام نماید I was not going to buy the jacket, but the clerk asked me into purchasing that من قصد نداشتم تا کاپشن بخرم ولی فروشنده من را متقاعد به خرید کرد I could not go to the cinema because I was having a class with my tutor من نتوانستم به سینما بروم چون با معلم خصوصی ام کلاس داشتم It’s very common among English language speakers to change Will to Would in sentences when referring to the past sentences and dialogues which contained reports or hints about the future tense در بین گویشوران زبان انگلیسی بسیار مرسوم است تا Will را به Would تبدیل کنند هنگامیکه ارجاعی به زمان گذشته در جملات و گفتگوهای خود دارند که به نکاتی و گزارشاتی در زمان آینده بازمیگردد.

But if the point mentioned in the past still holds true for the time being and might happen soon, we can use either present or past tenses in the sentences like the following example اما چنانچه نکته ای که در جمله درباره گذشته به آن اشاره شده است هنوز هم واقعیت دارد و ممکن است به وقوع بپیوندد میتوان در جمله هم از زمان حال ساده استفاده کرد و هم گذشته ساده مانند مثال زیر It was announced this morning that the was / is a lecture at the college’s main hall this afternoon امروز صبح اعلام شد که امروز بعد از ظهر یک سخنرانی در تالار اصلی دانشکده برگزار میشود Even it is quite acceptable to use Would instead of the verbs past forms in statements to state uncertainty about the past activities همچنین این امکان وجود دارد تا از Would بجای زمان گذشته ساده در عبارات استفاده کرد تا عدم اطمینان و قطعیت را درباره فعالیتهای زمان گذشته ابراز داشت They called us and said they would reach the zoo by 2 P.M. this afternoon آنها به ما تلفن زدند و گفتند که امروز بعد از ظهر تا ساعت 2 به باغ وحش میروند.

If you are learning English language through participating at institutes or taking classes a few times a week with a qualified and experienced tutor, do not forget to ask questions about this chapter and practice it a lot چنانچه شما مشغول فراگیری زبان انگلیسی از طریق شرکت در کلاسهای آموزشگاهی هستید و یا چند جلسه در هفته با یک مدرس خصوصی با تجربه و صلاحیت کلاس دارید, فراموش نکنید تا درباره این مطلب پرسشهائی را مطرح نموده و این مطالب را بسیار تمرین کنید When raising a topic in the past that referred to an event or activity in the future at a time in the past, the familiar pattern of Was / were to + infinitive can be used to state the things which have actually happened and for the ones that did not occur, Was / were to have + past participle is added to the sentences هنگام مطرح ساختن مطلبی در زمان گذشته که ارجاع دارد به فعالیتی یا رویدادی در زمان آینده و در یک زمان مشخص در گذشته به آن اشاره و انجام شد میتوان از فرمول آشنای Was / were to + infinitive استفاده کرد و برای آنهائیکه اتفاق نیفتاده اند هم از الگوی Was / were to have + past participle استفاده میگردد Last year the start-up company was barely known in the industry but soon it was to become famous nationwide پارسال شرکت نوپای استارت آپی را بندرت کسی در صنعت میشناخت ولی بزودی در سطح کشور معروف شد The car was to have taken the tourists to the historical sites, but it broke down on the road and had a punctured tire اتوبوسی که قرار بود تا جهانگردان را به مراکز تاریخی برساند در جاده خراب شد و لاستیکش پنچر شد Last but not least, in less formal sentences, the phrase Was / were supposed to is used a lot آخرین نکته که مهم هم هست اینکه در موارد غیر رسمی تر از عبارت قرار بود که Was / were supposed to زیاد استفاده میشود I was supposed to go hiking this morning, but I overslept امروز صبح قرار بود بروم کوه پیمائی ولی خواب ماندم.