افعال ادراکی و مشاهداتی

در زمینه گرامر میتوان کنابها و فصلهای بسیاری از متون آموزشی را درباره مقوله افعال و نحوه دسته بندی و کاربرد آنها یافت و به رشته تحریر درآورد و درباره آنها تحقیقاتی را انجام داد. افعالی مانند دیدن و شنیدن و گوش کردن شاید در نگاه اول بسیار عادی بنظر برسند ولی در زمینه نگارش پیشرفته متون و مقالات و همچنین ترجمه و بازنگری عبارات و جملات پیشرفته نمیتوان از کاربرد آنها غافل بود. چنانچه در کلاسهای نگارش پیشرفته ثبت نام کنید درخواهید یافت که جملات حتی ساده میتوانند به چندین حالت نوشته شوند و از منظرهای مختلفی به آنها نگریست و افعال ادراکی و حسی و مشاهداتی هم در همین مقوله قابل بحث میباشند. مثلا در هنگام نقل قول مستقیم و غیر مستقیم کاربرد آنها نیاز به دقت و تامل دارد.

Verbs of perception are primarily used when it comes to describing an experience, for example when you would like to talk about how you have perceived something – in other words, what you saw, heard, felt or experienced افعال ادراکی عمدتا در زمانی استفاده میشوند که نوبت به توصیف یک تجربه به میان می آید, به عنوان نمونه هنگامیکه شما قصد صحبت درباره چیزی را دارید که آنرا مشاهده و تجربه کرده اید – میتواند آنچه باشد که شما شنیده, دیده, احساس کرده و مشاهده کرده اید Such verbs of perception appear in news stories and articles a lot چنین افعال ادراکی بسیار در داستانهای خبری و مقالات مورد استفاده قرار میگیرند Verbs of perception can also be discussed in relation with the techniques and methods of translation due to their connection with the senses of writers and readers like seeing, hearing and listening for instance افعال ادراکی همچنین میتوانند در حوزه بررسی تکنیکها و روشهای ترجمه مورد ارزیابی قرار گیرند چون اینگونه از افعال مثلا در زمینه ارتباط بین خواننده و نویسنده در مواردی همچون دیدن و شنیدن که به حسها مربوط میشوند بررسی میگردند.

When checking out texts, you could find perception verbs used along with simple form and the gerund form (ing-ending) of other verbs هنگامیکه متون را مورد بررسی قرار میدهید, افعال مشاهداتی را در کنار دیگر افعال ساده و همچنین اسم مصدر که به ing ختم میشود پیدا میکنید In some cases these two forms are rather interchangeable and offer similar meaning بعضی وقتها این دو گونه فعل میتوانند جایگزین یکدیگر و ارائه دهنده معنا و مفهوم یکسان و مشابه هم باشند As I watched the movie, I could see the trees branches move / moving هنگامیکه مشغول مشاهده فیلم بودم, تکان خوردن و حرکت شاخه های درختان را مشاهده کردم You may also check out our other articles on phrasal verbs related to the feelings to make a comparison between usage of the verbs همچنین میتوانید دیگر مقاله ما تحت عنوان افعال عبارتی مربوط به احساسات را مطالعه کنید و مقایسه ای بین نحوه کاربرد افعال انجام دهید Did you notice anything this afternoon آیا امروز بعد از ظهر متوجه چیزی شدید؟ I just saw a man running down the alley من فقط متوجه مردی شدم که دوان به سمت انتهای کوچه میرفت So in this report, you have had the experience of seeing a man running down the alley پس در این گزارش شما تجربه مشاهده مردی را داشته اید که به انتهای کوچه بصورت دوان میرفته است.

A minute point should be mentioned here and that is about a difference in meaning when using -ing form of the verb after placing the verb of perception in a sentence versus opting for the simple form and that is relevant to the activity which is taking place when it was perceived نکته ای ظریف بایستی در اینجا ذکر شود و آن در رابطه با رویداد در حال انجام و مشاهده در جملات میباشد و نحوه استفاده از گونه ساده فعل پس از قرارگیری فعل ادراکی در عبارات دربرابر قراگیری فعل به حالت اسم مصدر و با استفاده از ing – به مثالی در این رابطه دقت کنید Here is an example  – I saw a comedian perform a new act last night on TV من دیشب در تلویزیون یک کمدین را دیدم که برنامه جدیدی اجرا کرد When I tuned into the TV last night, I saw a comedian performing a new act دیشب هنگامیکه تلویزیون را روشن کرده و کانال مورد نظر را گرفتم دیدم که یک کمدین برنامه جدیدی را اجرا میکرد As you can figure out, in both sentences, the verb see is the verb of perception and in the first case it appears in the simple form whereas in the latter, in its ing form همانگونه که متوجه شده اید, در این دو جمله فعل دیدن see فعل ادراکی میباشد و در عبارت اول به حال ساده و در حالت بعدی به حالت اسم مصدر ing استفاده شده است.

In the first sample sentence above, the listeners get the feeling that the narrator observed and watched the whole show from beginning to the end در اولین عبارت بالا, برداشت شنونده این است که راوی از ابتدا تا انتها برنامه را تماشا کرده است However, in the second one, the speaker gives the impression that as he / she tuned into the TV station, they just watched a comedy show which contained a new part – In other words the narrator did not watch the whole program اما در جمله دوم, گوینده این برداشت و تفسیر را القا میکند که فقط در لحظه و هنگامیکه او تلویزیون را روشن کرد و کانال مورد نظر را گرفت قسمتی جدید از یک برنامه کمدی را تماشا کرد و به عبارت دیگر تمام اجرا را ندید In addition to the verb see, there are other kinds of verbs of perception, mainly hear, feel, watch and notice علاوه بر فعل دیدن, افعال ادراکی و مشاهداتی دیگری هم وجود دارند, عمدتا آنها عبارتند از شنیدن, احساس کردن, تماشا کردن و متوجه شدن Yesterday, when I was on the go, I heard a strange noise come from my car engine دیروز هنگام رانندگی, صدای عجیبی از موتور خودرو شنیدم If you want to point out that an action was already taking place and before another one, picking the gerund form is recommended اگر مایل به بیان این نکته هستید که کاری قبلا در حال انجام بوده و قبل از فعل دیگری صورت پذیرفته, استفاده از اسم مصدر توصیه میگردد When I woke up this morning, I noticed the wind blowing outside in the street هنگامیکه امروز از خواب برخواستم, متوجه شدم که در بیرون و در خیابان باد درحال وزیدن بود Now, to wrap up our discussion today, we get to the closing thoughts on this subject حال برای ختم بحث امروز به مرور نکات پایانی این موضوع میپردازیم Although integrating verbs of perception into sentences might seem rather difficult at first glance, with practice you will be able to use and comprehend them easily گرچه ادغام افعال ادراکی در جملات ممکن است در نگاه اول مقداری دشوار بنظر برسد, ولی با تمرین قادر خواهید بود تا از آنها به راحتی استفاده و کاربرد آنها را به خوبی متوجه شوید And you might hear a lot of people use these verbs in regular, repeated ways, and you will be able to get the notions quickly و ممکن است که بسیاری از مردم را بشنوید که درحال استفاده مداوم و مستمر از این افعال هستند, و به سرعت متوجه معانی آنها هم خواهید شد.