بیان فعالیتهای مستمر و در حال انجام

چنانچه به متون مختلف و در سطوح مقدماتی و متوسط و یا پیشرفته دقت نمائید, متوجه میشوید که در برخی اوقات ترتیب انتخاب زمانها و قیدهای زمان و مکان اشاره به موارد و عبارات و فعالیتهائی دارند که در حال استمرار و انجام میباشند و هنوز به انتها و خاتمه نرسیده اند. هم در زمان گذشته یا ماضی و هم در زمان حال و یا آینده میتوان از اینگونه عبارات استفاده کرد تا منظور خود را به شنونده منتقل نمائیم. درواقع برای روشن ساختن مفهوم در جملاتی که مورد اشاره به کاری مستمر و در حال انجام دارند و به منظور افزودن اطلاعات و جزئیات بیشتر برای درک مطلب بهتر شنوندگان و خوانندگان متون از تکنیک افعال و فعالیتهای مستمر استفاده میکنیم و با بهره گیری از افزودن قیدهای زمان و مکان این کار به انجام میرسد.

Progressive tenses and actions happen a lot when it comes to talking or writing about an event زمانهای استمراری در گفتار و نوشتار درباره رویدادها بسیار مورد استفاده قرار میگیرند We pick them when talking about someone doing something and would like to add some information to the texts as to what is actually happening از آنها استفاده میکنیم تا اطلاعات بیشتری در متن درباره رویدادهای در حال وقوع ارائه دهیم For instance, in many cases when talking about the present continuous and household chores, addition of progressive tenses to the sentences makes a lot of sense به عنوان نمونه, در مورد صحبت درباره امور منزل و زمان حال استمراری اضافه کردن زمانهای استمراری به جملات بسیار منطقی به نظر میرسد We would like to shed light on using progressive verbs with expression of place and using proper adverbs in statements قصد داریم تا با استفاده از قیدهای مناسب و افزودن کلمات مربوط به مکان در عبارات, نحوه استفاده از زمانهای استمراری را روشن نمائیم Here are two sentences with might have ambiguous meaning اینها دو عبارت هستند که ممکن است معنایشان مقداری مبهم به نظر برسد.

The players are playing outside versus the players are outside playing بازیکنان در بیرون مشغول بازی هستند در برابر بازیکنان مشغول بازی در بیرون میباشند First off, let’s continue our discussion with definition of the progressive verbs which define an action is in progress and underway during a certain period of time and they are also known as continuous verbs در ابتدا بحث را با تبیین افعال مستمر پی میگیریم که عبارتند از اموری که در یک بازه زمانی ویژه در حال انجام میباشند و این افعال به نام استمراری نیز شناخته میشوند Through addition of ing to the verbs we can make present participle با افزودن ing به افعال میتوانیم اسم مصدر بسازیم Expressions of place are words or groups of words and prepositions which display where something is happening in the sentences بیانات مکان با استفاده از کلمات و یا گروهی از کلمات و حروف اضافه بیان کننده مکان انجام کارها در جملات میباشند Words such as “in” or “on” and “at” are the ones we refer to منظور ما کلماتی از این قبیل هستند Sometimes it is possible that they move in the sentences برخی اوقات این امکان وجود دارد تا آنها در جملات جابجا شوند.

As mentioned above, it is possible to use different wordings in progressive tenses همانگونه که در بالا به آن اشاره شد, این امکان وجود دارد تا در زمانهای استمراری از چینش متغیر کلمات استفاده کرد He is reading a book upstairs versus he is upstairs reading a book او در طبقه بالا مشغول مطالعه یک کتاب است در مقابل او مشغول مطالعه یک کتاب در طبقه بالا میباشد In this example, the second statement, the expression of place comes between the auxiliary verb “be” and the -ing form of the main verb, so the words upstairs comes between is and reading در این مثال, در عبارت دوم, بیان مکان بین فعل کمکی be و حالت ing فعل اصلی میباشد و درواقع کلمه طبقه بالا upstairs بین فعل is و reading است You can find a great deal of statements and texts as to expression of habits in the past and present written via using the progressive tenses شما میتوانید تعداد بسیار زیادی از عبارات و متون درباره بیان داشتن عادات در گذشته و حال را با استفاده از زمانهای استمراری بیابید You may wonder whether or not there is a difference in meaning between these two sample sentences ممکن است شما بپرسید که آیا این دو جمله نمونه در معنی و مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند.

He was reading a book in the public library versus he was in the library reading a book او در کتابخانه عمومی مشغول مطالعه یک کتاب بود در مقابل او در کتابخانه بود مشغول مطالعه یک کتاب So the order of words in such phrases can change پس ترتیب قرارگیری کلمات در چنین عباراتی میتواند تغییر کند If you pay attention, you will figure out there is a minute difference in the meaning implied and that is pertaining to the focus of the speech چنانچه شما توجه کنید, متوجه فرق کوچکی بین معنای دلالت شده این دو جمله خواهید شد و آن از لحاظ تمرکز و تاکید در گفتار میباشد In the first sentence above, the focus is on the subject and what he was doing, whereas in the latter, the location is more important which was the public library در اولین جمله بالا, تکیه بر روی فاعل و کاری که وی انجام میداده است میباشد درحالیکه در عبارت بعدی, تمرکز بر روی مکان انجام کار که کتابخانه عمومی بوده است میباشد So from now on, to discover the focus in the sentences you hear, ask yourself where the expression of place appears in the progressive statements بنابراین از حالا به بعد, به منظور دریافت تمرکز در جملاتی که آنها را میشنوید, از خود این پرسش را مطرح کنید که در عبارات, بیان مکان در کجای جملات استمراری قرار دارند.