ماضی بعید و گذشته دور

آیا در همه مواردی که در جملات و عباراتی که بر زبان جاری می سازیم میتوان از ماضی بعید یا همان گذشته دور به عنوان جایگزینی جهت ارائه نکات مربوط به زمان گذشته ساده استفاده کرد؟ برخی مواقع عباراتی همچون قبلا و بعد از در ساختارهای جملات وجود دارند که معنای کار را سخت میکنند و در چنین مواردی بایستی یکی از زمانها را قبل و یا بعد از رویدادهای دیگر در عبارات قرار داد تا معنا و مفهوم صحیح و منطقی استنباط گردد. از آنسو موارد بسیاری را میتوان برشمرد که در آنها ماضی بعید و همچنین گذشته ساده را میتوان به عنوان مکمل و یا حتی جایگزین یکدیگر بدون ایجاد تغییرات معنائی محسوب نمود. درواقع ترتیب و توالی انجام کارها به همراه قیدها بر اساس زمانبندی در جملات میتوانند به ما در انتخاب زمان مناسب کمک کند.

When it comes to narrating events happening in the past, simple and past perfect tenses are usually discussed هنگامیکه سخن از روایت رویدادهای به وقوع پیوسته در زمان قبل میرسد, عموما از دو زمان گذشته ساده و دور بحث میشود Choosing a sort of chronological order using simple past to give an account of a sequence of past events which have finished seems like a good grammatical choice انتخاب زمان ماضی ساده در مواردیکه منظور ارائه توالی براساس زمانبندی اتفاقات گذشته و تکمیل شده از نظر گرامری گزینه مناسبی میباشد Please note that these two tenses in private English teaching classes are widely discussed to avoid confusion and mistakes in shifting between sentences about the past and writing correct statements from grammatical aspect لطفا توجه کنید که در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی این دو زمان زیاد مورد بررسی قرار میگیرند جهت اجتناب از گیج شدن و اشتباه در زمان تغییر جهت در جملات مربوط به گذشته و نوشتن عبارات صحیح گرامری.

If you are wondering what minute difference there is between these two tenses, note that when referring to an event which happened before the last one in the sequence in the written or verbal form, opting for the past perfect is advised چنانچه شما در این اندیشه هستید که فرق بین این دو زمان چیست, دقت کنید که در موارد ذکر افعالی که قبل از کار مورد نظر در گفتار یا نوشتار در توالی به آنها اشاره شده است, انتخاب ماضی بعید توصیه میگردد The game had already started when I tuned into TV بازی قبل از آنکه من تلویزیون را روشن کنم شروع شده بود These minute details can assist you when contemplating a few guidelines for improving your speaking scores این نکات ظریف میتوانند به شما در هنگام اندیشیدن به چند راهکار برای ارتقاء نمره مکالمه یاری رسانند Before the match began, I had read a lot of comments about it in the newspaper قبل از آنکه مسابقه شروع شود, من تعدادی نظر درباره آن در روزنامه خوانده بودم.

In many placement tests being held in educational institutes and classes, being informed of the grammar tips can be a winning strategy در بسیاری از تستهای تعیین سطح که در موسسات آموزشی و کلاسها برگزار میشوند, آگاه بودن از نکات گرامری را میتوان به عنوان برگ برنده در نظر گرفت For instance if you have enrolled in courses for preparations of the IELTS and TOEFL exams and want to thrive and fix good scores, study grammar points a lot به عنوان مثال چنانچه شما در دوره های آمادگی برای آزمونهای آیلتس و تافل ثبت نام نموده و علاقمند به درخشش و کسب نمرات خوب هستید, از مطالعه نکات گرامری غافل نباشید Frequently when using simple past, we put a period after the basic sentences and begin the following ones using past perfect غالبا هنگامیکه از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم, در پایان جملات ساده نقطه قرار داده و عبارات بعدی را با استفاده از ماضی بعید شروع میکنیم.

I bought a new cellphone last week من هفته گذشته یک دستگاه تلفن همراه نو خریدم I had used my previous one for some years but all of a sudden it broke من سالها از گوشی قبلیم استفاده کرده بودم ولی ناگهان خراب شد I had not been informed that there was an electrical repair shop in our neighborhood, otherwise I would have taken it there to fix من خبر نداشتم که در محله زندگیمان یک تعمیرگاه لوازم برقی وجود دارد, در غیر اینصورت گوشی را برای تعمیر به آنجا می بردم If the order of past events is made clear in the context through use of time expressions, simple past and past perfect are considered interchangeable or synonym and both can be used چنانچه نحوه ذکر رویدادهای گذشته در متن با استفاده از عبارات زمانی به روشنی بیان شده اند, در چنین مواردی گذشته ساده و دور به عنوان مترادف و جایگزین و هر دو قابل استفاده میباشند.

After the game had finished, the lights went out برقها پس از تمام شدن بازی قطع شدند After the game finished, the lights went out هر دوی این دو حالت را میتوان استفاده کرد چون قید بعد از After نشاندهنده انجام کاری پس از دیگری میباشد It is possible to make use of each since the adverb “After” clearly displays the actions happening one following the other به جهانگردان آب و غذا داده شد پس از آینکه آنها که در بیابان سرگردان شده بودند توسط نیروهای امداد و نجات پیدا شدند The stranded tourists were given food and water by the responders after they were found and located in the desert میتوان از ماضی بعید در نقل قول گذشته ساده و حال کامل نیز استفاده کرد When reporting what was originally said in the present perfect or simple past, past perfect can also be used

تصور کنید که در یک جمله, شما از یک نقل قول مستقیم استفاده میکنید He said: “I have met him” and then you would like to shift to the indirect speech تصور کنید که در چنین جمله ای با مضمون او گفت که من وی را ملاقات کرده ام به عبارت نقل قول غیر مستقیم تغییر کند When reporting this past event, it would be wrong to use simple past twice and the second action should be indicated using past perfect در چنین حالتی, اشتباه است که برای هر دو فعل از ماضی ساده استفاده شود و بهتر است تا برای بیان کار دوم, ماضی بعید در جمله ظاهر شود He was certain that he had met him before او مطمئن بود که وی را قبلا ملاقات کرده است When discussing some goals or aspirations and wishes in the past which did not materialize we can make use of simple past / past perfect or past continuous برای بیان اهداف یا آرزوهائی که در گذشته محقق نشدند میتوانیم از ماضی ساده / بعید و یا استمراری استفاده کنیم I had hoped / I hoped / I was hoping to study medicine at my favorite college but I could not afford the tuition به دلیل اینکه من نتوانستم شهریه دانشگاه را پرداخت کنم, نتوانستم تا در دانشکده مورد علاقه خود در رشته پزشکی به تحصیل بپردازم The airline planned / had planned / was planning to raise the airfares but they were not given the permission to do so شرکت هواپیمائی قصد افزایش قیمت بلیط پروازها را داشت ولی به آنها این مجوز داده نشد.