چند نمونه افعال عبارتی با آمدن

افعال عبارتی را میتوان در بسیاری از متون و همچنین جملاتی که در محاورات روزمره مورد استفاده قرار میگیرند پیدا کرد که عموما از ترکیب افعال با حروف اضافه و همچنین قیدها ساخته میشوند. چنانچه به لغتنامه مراجعه کنید میتوانید به صدها افعال عبارتی برخورد کنید که شاید شما هم از آنها بسیار تاکنون استفاده کرده باشید. قصد داریم امروز به چند فعل عبارتی اشاره کنیم که از ترکیب فعل آمدن با دیگر حروف اضافه و قید ساخته میشوند و برخی اوقات میتوانند شنونده را کمی گیج کنند که چه معنا و مفهومی را استنباط نمایند و بهتر است تا آنها را در حین جمله سازی و نه از طریق حفظ کردن فراگرفت.

A few nights ago, I was watching a movie and in it, the actor said: “Will you come back tomorrow evening to fix the car?” But what does the phrasal verb “Come Back” here mean چند شب قبل مشغول تماشای یک فیلم بودم که در آن بازیگر گفت: آیا فردا شب باز خواهید گشت تا خودرو را تعمیر کنید؟ بنظر شما فعل عبارتی “Come Back” در اینجا چه معنائی دارد It means the listener is expected to return to the same place at the specified time به آن معنا است که شنونده قرار است تا در زمان معلوم به همان مکان بازگردد When reviewing grammar points, phrasal verbs should not be missed or underestimated در هنگام مروری بر نکات گرامری افعال عبارتی نبایستی مورد غفلت و یا عدم بررسی قرار گیرند Since they make up large chunks of daily conversations چون آنها قسمتهای بزرگی از مکالمات روزمره را تشکیل میدهند The good news is that some phrasal verbs are more common than other outdated ones خبر خوب این است که برخی از افعال عبارتی از دیگران که قدیمیتر هستند پرکاربرد تر میباشند.

Some phrasal verbs like “Come Back’ are very common in everyday speech برخی از افعال عبارتی از قبیل بازگشتن در گفتگوهای روزانه بسیاری مرسوم میباشند Technically speaking, phrasal verbs are made up of two or more words, verbs and particles – with the latter being often a short word like back or up از نظر فنی افعال عبارتی از چند یا بیشتر کلمه تشکیل میشوند, افعال و اجزاء که عموما شامل کلماتی مانند Up یا Back میباشند When combined and used together, they form an idiomatic meaning هنگامیکه با یکدیگر ترکیب میشوند, معنای اصطلاحی تشکیل میشود In other words, phrasal verbs mean something entirely other than what the individual words indicate به عبارت دیگر معنائی کاملا متفاوت از تک تک کلمات استنباط میشود Such common phrases and idioms are used a lot in daily conversations and sometimes their comprehension can be rather difficult از چنین اصطلاحات عامیانه در مکالمات روزمره زیاد استفاده میشود و برخی اوقات درک مفهوم آنها میتواند کمی دشوار باشد Are you ready to learn and memorize thousands of such expressions آیا برای یادگیری و حفظ کردن هزاران چنین عباراتی آماده هستید؟

Usually the phrasal verb “Come Back” is applicable to the cases in which the speaker and listener refer back to an earlier point in time or place عموما از فعل عبارتی “Come Back” در مواقعی استفاده میگردد که در آن گوینده یا شنونده به مقطعی قبل از نظر مکانی یا زمانی اشاره میکند Do you think the customer will come back for refund آیا شما فکر میکنید که مشتری برای پس گرفتن پول خود مراجعه خواهد کرد؟ OK Mr. Mayor, coming back to our main negotiations, when do you believe the bridge will get built بسیار خوب آقای شهردار, به مبحث اصلی خود باز گردیم, فکر میکنید که پل کی ساخته خواهد شد؟ Such minute points can play big roles even in the IELTS and TOEFL practice tests where you will be required to swiftly comprehend the conversations being played via the speakers چنین نکات ظریفی حتی در مواردی همچون شرکت در تستهای آزمایشی تافل و آیلتس میتوانند تعیین کننده باشند چون در آنها شما تنها زمان اندکی در اختیار دارید تا به سرعت متوجه معنا و مفهوم گفتگوهای پخش شده از طریق بلندگو ها بشوید Now, let’s shift to another widely used phrasal verb comprising combination of Come plus the adverb Up خوب, بیائید با هم به فعل عبارتی دیگری که پرکاربرد میباشد و شامل ترکیب کلمات Come و قید Up میباشد نگاهی بیندازیم.

This pattern is being used when trying to produce or bring forth an idea or something از این الگو جهت ارائه و یا عرضه چیزی یا ایده ای استفاده میشود Imagine you are discussing an issue with the CEO of a reputable company and he / she asks you to come up with an idea or solution to an issue تصور کنید شما مشغول صحبت با مدیر عامل یک شرکت معتبر هستید و وی نظرتان را درباره یک موضوع یا راه حلی برای یک مشکل جویا میشود Or you might be asked just how you came up with an idea یا ممکن است از شما پرسیده شود که چگونه به یک ایده دست پیدا کردید You may also use “Come Up” in a progressive way talking about something happening soon همچنین میتوانید از عبارت “Come Up” بصورت استمراری استفاده کنید جهت معرفی کاری که در شرف روی دادن است The new program coming up on TV is the football match برنامه جدیدی که در تلویزیون نمایش داده خواهد شد مسابقه فوتبال است You are suggested to learn and use phrasal verbs gradually and one at a time and slowly build up a set of such useful expressions به شما توصیه میشود تا افعال عبارتی را یکی یکی و به آرامی یادگرفته و استفاده کنید تا به مرور مجموعه ای از این عبارات مفید را تهیه کنید.