اهمیت فراگیری نگارش در کنار درک مطلب

برای بسیاری از افرادی که سعی در افزایش اعتماد به نفس و بهبود مهارتهای خود در زمینه انجام گفتگوهای روزمره را دارند, شاید مهمترین مقوله درک مطلب شنیداری و خواندنی یا مطالعاتی باشد و آنها ممکن است از هر فرصتی استفاده کنند تا دایره واژگان و لغات خود را افزایش داده و مرتب اقدام به خرید و مطالعه کتابهای گوناگون در این زمینه دارند. ولی شاید برای شما جالب باشد که بدانید بر اساس مطالعات و تجربه, چنانچه شما در زمینه فن نگارش و نوشتن مقالات خوب و استاندارد آکادمیک از تسلط و دانش کافی برخوردار باشید, بطور مستقیم و غیر مستقیم همچنین قادر خواهید بود تا بهتر جمله سازی کنید و درک مطلب شما هم بالاتر خواهد رفت چون بخش عظیمی از عبارات و لغات هم در گفتار و هم در نوشتار تکرار میشوند.

So in other words, the better you write, the finer your reading comprehension will get in the course of time بنابراین به عبارت دیگر, هر قدر بهتر بتوانید نگارش انجام دهید, به همان نسبت قویتر قادر به درک مطلب مطالعاتی در طول زمان خواهید شد In fact, learning writing can be as important as reading درحقیقت, فراگیری نوشتن میتواند به اندازه خواندن مهم باشد While studying an article, paying ample attention to the written texts is highly recommended to discover the minute sentence-building techniques در هنگام مطالعه یک مقاله, بسیار توصیه میشود تا توجه کافی به متون نوشتاری داشته باشید تا از تکنیکهای جمله سازی آگاه گردید When it comes to figuring out literature, most educators might only focus on improving their students abilities to read better and so they place more importance on their reading skills to fully understand a piece of writing but they often fail to notice that creative and critical writing skills are equally significant, but often overlooked in the classes and hence, they should push students to write more and more

هنگامیکه سخن از درک مطلب در ادبیات به میان می آید, اکثر مربیان و معلمین ممکن است صرفا توجه خود را معطوف بدارند در زمینه بهبود مهارتهای دانش آموزان خود تا بهتر مطالعه کنند و کاملا معنا و مفهوم یک متن را متوجه شوند و بنابراین بر روی خواندن بیشتر تمرکز میکنند ولی از این نکته غافل هستند که مهارتهای نوشتاری خلاقانه و با دید نقد هم به همان اندازه مهم میباشند ولی به این موارد در کلاسها کمتر پرداخته میشود درحالیکه آنها بایستی تا دانش آموزان را بیشتر و بیشتر به نگارش تشویق کنند When studying the first part of the advanced writing skills it is stated that smart students should be more active in the area of writing as they attempt to be independent thinkers and take ownership of their stories, attitudes and ideas and use sentences and words to communicate them clearly to the readers در هنگام مطالعه قسمت اول از مهارتهای نگارش پیشرفته به این نکته اشاره میشود که دانش آموزان فرهیخته در زمینه نگارش هم فعال میباشند و در عین حال که از لحاط فکری مستقل میباشند, با بهره گیری از لغات و جملات به بیان نقطه نظرات و داستانها و طرز تفکر و ایده های خود پرداخته و منظور خود را به خواننده منتقل می نمایند.

In some classes, there is emphasis on enhancing reading comprehension skills and neglecting writing techniques and it is rather short-sighted در برخی از کلاسها, تمرکز بر روی ارتقاء مهارتهای درک مطلب خواندن میباشد و غفلت از تکنیکهای نگارش که این نوعی کوتاه نظری میباشد After studying an article, it’s advised to present new ideas and feedback via composing a review or summary and with this perspective, writing would be considered the central thing in learning پس از مطالعه یک مقاله, توصیه میگردد تا به ارائه بازخورد و نظرات جدید از طریق نگارش یک مرور یا خلاصه اقدام نمود و با این دید, نوشتن را میتوان به عنوان نقطه مرکزی آموزش درنظر گرفت Believe it or not, writing improves reading comprehension skills شاید باورتان نشود ولی نگارش منجر به تقویت مهارتهای درک مطلب خواندن میشود And teaching them both simultaneously is the key like when discussing arrangement and coordination of the verbs and pronouns in sentences, some similar patterns can be spotted و آموزش هر دوی آنها با هم نکته ای کلیدی است مثلا در هنگام بحث درباره ترتیب و هماهنگی افعال و ضمائر در جملات میتوان به الگوهای مشابهی رسید In fact, writing styles can display people’s abilities to read and even those folks who can read analytically might not be able to write as well درحقیقت, سبکهای نگارش میتوانند نشاندهنده توانائی افراد از لحاظ خواندن هم باشند و حتی آندسته از افرادی که اقدام به مطالعه تحلیلی مینمایند ممکن است قادر نباشند تا به همان خوبی به نوشتن بپردازند.

It seems that innovative writers can become effective readers as well بنظر میرسد که نویسندگان خلاق مطاله کنندگان خوبی هم میشوند Writing professionally can matter from commercial aspect too since nowadays most corporate employers seek workers who are able to interact with the audience through social media and over the net and the ones who possess strong writing skills نویسندگی حرفه ای از نظر تجاری هم حائز اهمیت میباشد چون امروزه اکثر کارفرماها به دنبال کارمندانی هستند که دارای توانائی نویسندگی قوی و ارتباط با مخاطبان در حوزه های رسانه اجتماعی و فضای مجازی میباشند Writing also helps students work through their difficulties and work out their problems and express their ideas to their teachers subconsciously and this can lead to removal of some social issues and the ones in educational settings نویسندگی همچنین میتواند به دانش آموزان در رفع و حل مشکلاتشان و همچنین بیان نظرات و تجربیات خود به صورت نیمه آگاهانه به معلمین خود کمک نماید و این موضوع میتواند به حل برخی مشکلات در سطح جامعه و فضاهای آموزشی منجر شود.