آرامش فکری در محیط دانشگاهی

در ارتباط با مواردی همچون پذیرش دانشگاهها و حضور پر تعداد دانشجویان و فراگیران علمی میتوان به آرامش فکری و نداشتن دغدغه هائی همچون موارد مالی و یا طی نمودن فواصل طولانی برای شرکت در کلاسها اشاره داشت. در حقیقت هنگامیکه صحبت از پیشرفتهای علمی و پژوهشی به میان می آید, داشتن آرامش فکری را میتوان به عنوان ضروریات در نظر گرفت چون میتوان انتظار داشت که تنها در اینصورت است که دانشگاهیان میتوانند با اهتمام به موارد علمی در کلاسها حاضر شوند. حتی اگر تعدادی از دانشجویان با استعداد دچار مشکلات خانوادگی و یا فکری و روحی باشند, مهم است تا دانشکده ها و مراکز علمی و آموزشی با استخدام افراد با صلاحیت و تحصیل کرده در زمینه حمایت معنوی و روانشناسی به یاریشان بشتابند.

In higher academic education settings, keeping up with mental health is an important matter not to be neglected در فضاهای آموزش عالی و آکادمیک, پرداختن به آرامش و سلامت فکری موضوعی مهم بوده که نبایستی از آن غافل بود It makes a lot of sense to implement a student health center at every major college and university which houses counseling centers offering assistance to the learners in need این مطلب بسیار معقول به نظر میرسد تا در دانشگاهها و دانشکده های معتبر مراکزی احداث شوند که در خود خدماتی مانند مشاوره و سلامتی را جای داده و به دانشجویان نیازمند به کمک یاری رسانند So you are advised to check out the universities environments via online when considering sending in your  application to any of them to ensure they offer consulting services بنابراین به شما توصیه میگردد آشنائی با محیط دانشگاهها از طریق آنلاین و سپس اقدام به ارسال تقاضانامه خود به هر یک از آنها تا اطمینان حاصل نمائید که خدمات مشاوره ای توسط آنها ارائه میگردند Studying course books and text books is one thing and offering professional honest advice to the students is another thing and both of them should be regarded with ample attention and care

مطالعه کتابهای آموزشی و دانشگاهی یک مطلب است و موضوع دیگر ارائه نصیحتهای حرفه ای و دلسوزانه به دانشجویان میباشد و هر دوی آنها نیازمند به بررسی و توجه هستند For many people who hold a degree, time spent at college, seeking an education can be considered the best years of their life برای بسیاری از افراد که دارای مدرک میباشند, سالهای سپری شده در دانشگاهها جهت دریافت مدرک را به عنوان بهترین دوران عمر خود تلقی میکنند Entering a college from high school can be considered a significant transition for the students, one which will help shape their character, put some responsibilities and demands on their shoulders and the academic programs present them with all kinds of new information and ideas and so, not worrying about issues happening outside the education setting is crucial to ensure they will prosper in their studies and leading to a valuable and timely graduation

مرحله گذار از دبیرستان به دانشگاه را میتوان در زندگی دانشجویان با اهمیت تلقی کرد که در آن به تشکیل شخصیت آنان کمک نموده و تعهدات و انتظاراتی را بر روی دوش آنان قرار میدهد و برنامه های آکادمیک به آنان کلی معلومات جدید عرضه مینمایند و از اینرو نداشتن دغدغه از مسائلی که در بیرون از محیط آموزشی روی میدهند جهت توفیق آنان در تحصیلات خود و میل به سوی فارغ التحصیلی به موقع و ارزشمند با اهمیت است When it comes to counting a few pieces of advice for succeeding in the university feeling certain how to challenge the difficulties emerging matters هنگامیکه نوبت به بر شمردن چند توصیه برای درخشش در دانشگاه میرسد داشتن اطمینان جهت مقابله با دشواریهائی که بروز میکنند حائز اهمیت میباشد When students live far from home, making new friends at college and seeking advice from the counselors and university staff have proved to alleviate some issues students might commonly face

هنگامیکه دانشجویان به دور از منزل به سر میبرند, پیدا کردن دوستان جدید در دانشگاه و کمک گرفتن از مشاوران و کارمندان دانشکده ها میتوانند به آنها در کاهش دشواریهائی که عموما محصلین با آنها مواجه هستند ثابت شده است که موثر میباشند Upon getting admitted to a university, some college students might report feeling a bit anxious and depressed since the new setting might look overwhelming به دلیل نو و جدید بودن همه چیز, محیط و برنامه های دانشگاهی ممکن است برای برخی از دانشجویان تازه ثبت نام کننده مقداری اضطراب آور و کمی افسرده و سنگین به نظر برسند It is essential for the students to have access to mental health services on campus since based on experience, off-campus options and solutions could prove to be costly and difficult to use for most of them ضروری است تا دانشجویان از خدمات مشاوره فکری در دانشکده ها استفاده کنند چون بر اساس تجربه, یافتن و بهره گیری از چنین خدمات و راه حلها در خارج از محیط آکادمیک میتواند هزینه بر و هم دشوار باشد.

Research shows time and again that one way to largely prevent the students’ dropping out of colleges is via providing them with appropriate mental health services بر اساس تحقیقات متعدد, با ارائه خدمات مشاوره فکری به دانشجویان میتوان تا حد زیادی از مشروط شدن و ترک تحصیلی آنان اجتناب به عمل آورد Selection of the universities and priorities of the students should be discussed along with presence or lack of availability of student consultation services on campus انتخاب دانشگاهها و اولویتهای داوطلبین بایستی در کنار مواردی همچون ارائه و یا عدم وجود خدمات مشاوره ای به آنان در محیطهای دانشکده در نظر گرفته شود When they receive such services, they will have a warm feeling that the colleges they attend truly care for them هنگامیکه آنان از این خدمات بهره مند میگردند, احساس گرمی به ایشان دست میدهد که دانشگاهی که در آن حضور دارند به درستی به آنها اهمیت داده و از آنان مراقبت میکند.

It is important to mention that there should never be a feeling of stigma or shame among the students who are in need of such counseling services since after walking through the door of a university, they are in a new environment and so, in order to work out the barriers and obstacles, the students should feel welcomed to ask questions and have a chat with the colleges’ counselling staff ذکر این نکته مهم است که هرگز نبایستی نوعی احساس خجالت و یا عیب در بین دانشجویانی باشد که به چنین خدمات مشاوره ای نیازمند هستند چون آنها پس از عبور از درب ورودی دانشکده با فضائی جدید مواجه میگردند و جهت رفع و برطرف نمودن مشکلات و مصائب بایستی احساس خوشایندی داشته باشند تا به پرسش سوال پرداخته و با کارمندان بخش مشاوره دانشگاه گفتگو داشته باشند For instance, some college students may grapple with some unhealthy behaviors like insomnia or lack of sleep during the term exams and although one-night poor sleep might not be an issue, but in case it happens again and again, they should seek assistance from their colleges counselors مثلا, برخی از دانشجویان ممکن است با بعضی مشکلات دست و پنجه نرم کنند از قبیل برخی عادات نادرست از قبیل کمبود خواب و یا دشواری در استراحت در دوران امتحانات ترم و گرچه یکشب کم خوابی ممکن است موضوع مهمی نباشد, ولی درصورت تکرار آنها بایستی با مشاورین دانشکده خود مشورت نمایند.