خلاصه اهداف آموزشی

میتوان با نگاهی اجمالی به مقوله اهداف آموزشی که حتی از نخستین کتابها و دفترچه های مورد استفاده دانش آموزان در مقاطع دبستانی و پیش دبستانی آغاز شده تا مدارج بالای هیات علمی دانشگاهی و فارغ التحصیلی به مسائل مورد اهتمام جوامع پی برد و درجات مختلف توسعه یافتگی در کشورهای گوناگون را بررسی کرد. نمیتوان برای تحصیل و کسب علم در هیچ مکان و زمانی محدودیتی قائل شد و یا به مرحله ای رسید که در آن همه علوم را آموزش و یا فراگرفته و دیگر نیازی به کلاس و بحث و پژوهش وجود نداشته باشد. والدین بچه ها ارزش بسیاری برای آموزش و فارغ التحصیلی آنان قائل هستند و از هیچ تلاشی جهت سربلندی و موفقیت آنها فروگذار نمیکنند و دانشجویان و دانش آموزان نیز با استفاده از برنامه ریزی صحیح تحصیلی و آموزشی, پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی میکنند و در تجارت و علم نیز موفق میشوند.

Surfing the net, you can find reports calling on international community to meet education goals با گشتی در فضای مجازی میتوانید به گزارشهائی دست یابید که در آنها اهداف آموزشی بین المللی تبیین شده اند As an example, according to one published by UNESCO, most children in low-income countries should be provided with an opportunity to complete primary school مثلا در یکی از این گزارشها که توسط صندوق فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تهیه شده است – یونسکو – در کشورهائی که درآمد آنان پائین است بایستی تلاش شود تا اکثر کودکان بتوانند به دبستان بروند And then they are encouraged to follow on to complete their secondary education و آنها بایستی ترغیب شوند تا در دبیرستان و راهنمائی شرکت کنند و آنها را به پایان برسانند But unfortunately in some developing countries, many children might fail to achieve such goals اما متاسفانه در برخی از کشورهای درحال توسعه ممکن است کودکان نتوانند به این اهداف برسند.

Measuring progress on education in countries is very important when it comes to evaluating sustainable development among nations ارزیابی میزان پیشرفت آموزشی مهم است در مورد بررسی مقدار توسعه یافتگی در بین ملل Regardless of the geographical locations in cities and countries, all small children should be provided with means to complete free, fair and high-quality primary and secondary education and following that issues like the educational role of technology in the classes can be discussed which means keeping up with the advanced tools in setting up and maintenance of educational places صرفنظر از نقطه مکانی شهرها و کشورها, همه کودکان بایستی از این فرصت بهره مند شوند تا در دبستان و دبیرستان شرکت کرده و مواردی همچون نقش آموزشی فن آوری در کلاسها در مراحل بعدی مورد بررسی قرار میگیرند در ارتباط با استفاده از ابزارهای آموزشی پیشرفته در برپائی و اداره اماکن آموزشی.

Making progress towards overall comprehensive literacy in the communities should be emphasized and meeting education goals has to be kept in mind always پیشرفت در جهت نیل به سوی سواد آموزی جامع در جوامع بایستی مورد توجه ویژه قرار گرفته و همچنین تحقق اهداف آموزشی باید در نظر گرفته شود Getting children into the schools can be the basic as they need to start with preschool which is highly recommended آموزش خردسالان توصیه میگردد تا از دبستان و پیش دبستانی آغاز گردد Older children should attend school as well when discussing gaining knowledge in higher education centers as high school graduation is the prerequisite for college enrollment but in some poor countries, the number of children in their early teenage years drops or they might drop out of the schools due to financial difficulties بچه های بزرگتر نیز بایستی تا به مدرسه بروند هنگامیکه موضوع کسب علم در مراکز آموزش عالی مطرح میگردد چون فارغ التحصیلی از دبیرستان زمینه ساز ثبت نام در دانشکده است اما در برخی کشورهای فقیر دانش آموزان در اوایل سنین نوجوانی ممکن است از تحصیل باز بمانند و یا به دلیل دشواریهای مالی ترک تحصیل کنند.

Children all over the world should be supported completing secondary school to ensure they will obtain their high school diploma when it comes to delving into the world of education هنگامیکه سخن از غوطه ور شدن در عرصه آموزش به میان می آید, بچه ها در سرتاسر جهان بایستی از این کمک و یاری برخوردار باشند تا تحصیلات مقطع دبیرستانی را به پایان رسانده و موفق به اخذ مدرک دیپلم گردند According to the United Nations reports, it’s a sad news to learn that in low-income countries, the percentage of children completing secondary education is less than half of the worldwide rate which needs to be adjusted and remedied quickly یکی از موارد ناراحت کننده که بایستی به سرعت تغییر کرده و درمان شود درصد اتمام تحصیلات دانش آموزان دوره دبیرستان در کشورهای فقیر است که تقریبا کمتر از نصف میزان جهانی میباشد.

The next significant point is dealing with earnings inequality in various countries موضوع مهم دیگر پرداختن به ناعدالتی درآمدی در کشورهای مختلف میباشد Naturally, when families are grappling with financial issues, their children would find it hard to complete upper-secondary school طبیعتا در خانواده هائی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند, فرزندان آنها با دشواریهائی مواجه خواهند شد در زمینه اتمام آموزش و تحصیلات پس ار دوره دبیرستان و در دانشگاه A kind of push should be present about reading and raising the learning ability in the communities در جوامع, نوعی محرک و تشویق بایستی وجود داشته باشد در زمینه مطالعه و افزایش توانائیها در بخش یادگیری There is a direct connection between reading ability and learning rates ارتباط مستقیمی وجود دارد بین توانائی مطالعه و میزان فراگیری.

Governments are encouraged to spend and invest more in the area of education in order to reach their long-term goals and dedicate more of their Gross Domestic Product (GDP) to this field به دولتها توصیه میگردد تا در حوزه آموزش بشتر هزینه و سرمایه گذاری انجام دهند و بخش بیشتری از تولید ناخالص ملی را به این بخش اختصاص دهند It is advised to train more well-trained teachers and employ them at schools پیشنهاد میگردد تا اقدام نمود به تربیت و آموزش معلمین شایسته جهت استخدام آنها در مدارس To conclude, the subject of collecting and examining and recording more information on education also matters در خاتمه بایستی اظهار داشت که موضوع مهم دیگر بخش ثبت و نگاهداری و ارزیابی آمار و اطلاعات در حوزه آموزش است In fact, more data is required in order to supervise progress in education درحقیقت, نیاز به آمار بیشتری در زمینه بررسی و ارزیابی در قسمت آموزش میباشد.