افعال اجتماعی و حروف اضافه

شاید در نگاه اول شما با دیدن عنوان این مقاله در این فکر باشید که افعال اجتماعی کدامها هستند و چه فرقی با دیگر افعال در هنگام صحبت کردن و یا نگارش و در جمله بندی دارند. در هنگامیکه در کنار دیگر اعضاء خانواده هستید و یا اوقات فراغت تان را با دوستان و بستگان سپری میکنید درواقع مشغول کارهای اجتماعی میباشید چون تنها نبوده و حتی حرف زدن و خندیدن و با تلفن همراه صحبت کردن را میتوان جزو این قبیل افعال در نظر گرفت. در این بین با استفاده از حروف اضافه مناسب در جاهای صحیح میتوان در زمینه نامه نگاری و همچنین صحبت کردن درباره موضوعات مختلف نمرات بهتری در امتحانات سنجش توانائی و تعیین سطح کسب کرد. لازم به حفظ کردن آنها نبوده و با تمرین و تکرار آنها به خوبی در ذهن شما جای خواهند گرفت.

Some of the actions that we do when hanging out with friends and spending time with family members are talking, laughing, and joking در هنگام سپری کردن اوقات فراغت با دوستان و هنگامیکه در کنار خانواده هستیم کارهائی از قبیل خندیدن, صحبت کردن و لطیفه تعریف کردن را انجام میدهیم There is a grammar tip about this subject that we are going to explore since some verbs and prepositions are used to describe common actions in social situations نکته ای گرامری در این رابطه وجود دارد و ما این موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم تا به افعالی که در کنار حروف اضافه جهت بیان کارها در محیطهای اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند اشاره کنیم. فراگیری این افعال اجتماعی در کنار تسلط در کاربرد افعال ربطی میتوانند به شما در داشتن نگارش و همچنین فن بیان قوی کمک زیادی کنند Learning about such social verbs as well as mastering conjunctions can greatly help you with writing and speaking skills

We are going to explore using verbs and prepositions which might appear next to each other in sentences and although they may look like phrasal verbs, they do not have an idiomatic meaning قصد داریم تا به بررسی استفاده از افعال و حروف اضافه بپردازیم که ممکن است در جملات در کنار یکدیگر مشاهده شوند و گرچه شاید شبیه به افعال عبارتی بنظر برسند, اما دارای معنای استعاره ای و اصطلاحی نیستند In the area of grammar, such cases along with the combination verbs and infinitives can sometimes add to the ambiguities of the sentences در حوزه گرامر, این موارد در کنار افعال ترکیبی و مصدرها میتوانند برخی اوقات منجر به سردرگمی و گیج شدن در معنای جملات گردند Social verbs and prepositions form combinations that describe how people express and react to ideas افعال و حروف اضافه اجتماعی تشکیل ترکیبهائی را میدهند که توصیف کننده نظرات مردم و همچنین واکنش آنها به نظرات میباشند.

Let’s take a glance at two main groups of social verbs formed using “about” and “to” and bring some examples to clarify their usage بیائید به اتفاق یکدیگر به دو گروه عمده چنین افعال اجتماعی نگاهی بیندازیم که با استفاده از “about” و “to” ساخته میشوند و جهت روشن شدن مطلب چند مثال نیز ذکر کنیم Imagine you have gone camping with a group of friends and you are reporting what took place تصور کنید که شما به اتفاق چند دوست به پیک نیک رفته اید و حال مشغول گزارش رویدادهای آن میباشید We went to an outdoor restaurant and talked about the latest comedy movies ما به یک رستوران در محیط باز رفته و درباره جدیدترین فیلمهای کمدی صحبت کردیم When it comes to mastering techniques in grammar and tenses, after reviewing the auxiliary and action verbs, being informed of the social verbs can help us make meaningful sentences much easier هنگامیکه سخن از تسلط بر روی تکنیکهای گرامری و زمانها میشود, پس از مروری بر افعال کمکی و عملی آگاه بودن از افعال اجتماعی میتواند به ما در ساختن جملات با مفهوم کمک کند.

A friend of mine laughed about the latest release and even joked about it یکی از دوستان من به جدیدترین فیلم خندید و حتی درباره آن لطیفه تعریف کرد So we actually speak about an event or might laugh about a situation and also joke about a subject when initiating a small talk with others بنابراین ما ممکن است هنگام گپ و گفت کوتاه با دیگران درباره چیزی صحبت کنیم و به چیزی بخندیم و یا درباره موضوعی به لطیفه گوئی بپردازیم You can use such structures in past and present tenses as well as the future ones شما میتوانید از چنین ساختارهائی در زمان گذشته, حال و همچنین آینده استفاده نمائید Someday I will laugh about it یکروز من به آن خواهم خندید Let’s move on to another group of social verbs and prepositions formed using combination of “talk to” and “listen to” which are both very common حالا به گروه دیگری از افعال و حروف اضافه اجتماعی نگاهی می اندازیم که از ترکیب صحبت کردن درباره و گوش دادن به ساخته شده و بسیار هم مرسوم میباشند Here “to” is the preposition در اینجا “to” حرف اضافه میباشد.

Perhaps there is no need explaining that we talk to and listen to someone احتمالا نیاز به توضیح نیست که ما به دیگران گوش داده و با آنان صحبت میکنیم I enjoy talking to my friends over the phone من از صحبت با دوستانم پشت تلفن لذت میبرم Please talk to me لطفا با من صحبت کنید This structure is widely used in poems از این ساختار در شعرها بسیار استفاده میشود I was listening to the wind and talking to the rain من داشتم به صدای باد گوش میدادم و با باران صحبت میکردم Now you can think of some other examples to practice more حالا شما میتوانید با چند مثال به تمرین بیشتر بپردازید These social verbs and prepositions can be used when writing paragraphs and articles as well میتوان از اینگونه افعال اجتماعی و حروف اضافه در هنگام نگارش پاراگرافها و مقالات نیز استفاده کرد.