اهمیت مشاغل نظارتی

تقریبا میتوان در هر اداره یا سازمانی مشاغل نظارتی گوناگونی را یافت که نقش تعیین کننده ای در اداره آن سازمانها و ادارات ایفا میکنند و اصولا اشخاصی که مدیر و ناظر بخشهای گوناگون سازمانها و ادارات هستند مشاغل و وظایف حساسی را بر عهده دارند. به عنوان مثال تقریبا در همه بیمارستانهای کوچک و بزرگ مدیران و مسئولین بخش حضور دارند و بر کار پرستاران نظارت مستقیم و دائم دارند. آیا تاکنون درباره مسئولیتهای محوله به مدیران اندیشیده اید و از راهکارهای موفقیت آنان باخبر هستید؟ آیا کتابهائی در بازار وجود دارند تا با مطالعه آنها به شغلهای نظارتی در ادارات و همچنین با مشخصه ها و مولفه های مدیران و ناظران موفق آشنا گشت؟ چه مواردی را میتوانید در این زمینه به خوانندگان این مقاله پیشنهاد دهید؟

A good supervisor has some good qualities یک ناظر خوب دارای ویژگیهائی میباشد This person can become the boss of a company or a successful deputy چنین شخصی میتواند به عنوان مدیر یک اداره و یا معاون موفق شناخته شود There may be very different situations when it comes to getting a job as a successful manager but most supervisors have certain features in common ممکن است درباره مشاغل مدیریتی موقعیتهای متفاوتی وجود داشته باشند ولی اکثر ناظرین موفق دارای مشخصاتی شبیه به یکدیگر میباشند One of the most important qualifications of a good and reliable manager and supervisor is that they treat their employees fairly and this can be a universal feature of most successful managers

یکی از مهمترین مولفه های یک مدیر خوب و قابل اعتماد را میتوان در ارتباط منصفانه و دوستانه با کارمندانشان در نظر گرفت و این ویژگی اکثر مدیران موفق در همه جای جهان میباشد Giving employees clear directions is also another important issue ارائه راهکارها و مسولیتهای روشن به کارمندان میتواند به عنوان مورد مهم دیگر شناخته شود Most important of all, successful managers act as good examples for their employees از همه مهمتر, مدیران موفق به عنوان نمونه های خوبی برای کارمندان خود در نظر گرفته میشوند As mentioned earlier, a good supervisor at a hospital or another department is always fair همانگونه که قبلا ذکر شد, یک ناظر خوب در بیمارستان یا اداره دیگر انصاف را رعایت میکند.

When it comes to evaluating employees performance, a prominent supervisor will use the same sets of criteria هنگامیکه سخن از ارزیابی کارکرد کارمندان به میان می آید, یک مدیر برجسته از یکسری معیارهای یکسان استفاده خواهد کرد And another thing is that a bright manager will not allow his/her personal feelings influence their treatment of the employees in a company و مورد مهم دیگر این است که یک مدیر طراز اول اجازه تاثیر پذیری احساسات شخصی خود را درباره نحوه برخورد با کارمندان در یک شرکت نمیدهد Giving office employees understandable instructions is very important ارائه دستورالعملهای قابل درک و اجرا به کارمنان ادارات بسیار حائز اهمیت میباشد.

It is pretty natural that some workers, especially the newly hired ones, feel confused about some office tasks and a good supervisor will never get angry with them when providing them with explanations کاملا طبیعی است که کارمندان ادارات, بخصوص آنهائیکه به تازگی استخدام شده اند احساس اشتباه و سردرگمی درباره نحوه اجرای برخی کارهای اداری داشته باشند و یک مدیر موفق و دلسوز هرگز از دست آنها و یا توضیح دادن آن موارد عصبانی نخواهد شد Finally a good manager and supervisor will set the standards for the employees by their behavior and bright background سرانجام یک مدیر موفق برای کارمندان اداری الگو و نمونه است با رفتار و سابقه درخشان خود.