تقویت حافظه با چند تمرین ساده

داشتن حافظه قوی در زندگی را میتوان یکی از برجسته ترین نشانه های تیزهوشی افراد و همچنین بخاطر سپردن اطلاعات مهم و مفید در زمانهای لازم به شمار آورد و تقریبا برای همه ما پیش آمده است که در بیرون از منزل سعی در تماس تلفنی با فردی را داریم که شماره وی را موقتا از یاد برده ایم و بخاطر نداریم. آیا راههائی برای تقویت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد یا اینکه اشخاص نمیتوانند تغییری در این زمینه در درون خود ایجاد کنند و برخی دارای حافظه قوی و دیگران معمولی هستند؟ راستش را بخواهید ریاضیدانان و متخصصین در حوزه روانشناسی عقیده دارند با استفاده از چند تمرین ساده میتوان تیزهوشی و حافظه قوی را در افراد تقویت کرد و به این وسیله از ذهنی آماده در سرتاسر زندگی بهره مند شد.

By following some tips, you will be able to memorize and remember names, phone numbers as well as some details better and for a long term با بهره گیری از چند تمرین و نکته, شما قادر خواهید بود تا اسامی, شماره های تلفن و اعداد و دیگر جزئیات را بهتر و به مدت طولانی در حفظ و ذهن خود نگاهدارید Learning and memorizing information and knowledge as simple as phone numbers and addresses is one thing and trying to recall them when needed is quite another significant issue یادگیری و فراگرفتن علم و اطلاعات یک چیز است و بیاد آوری آنها در موقع لزوم مساله مهم دیگر And nearly all of us have had the experience of trying hard to remember a name or an address or house number but without success

و تقریبا همه ما دچار این تجربه شده ایم که علیرغم تلاش بسیار نتوانسته ایم یک اسم یا آدرس مانند پلاک منزل را به خاطر بیاوریم Repeating is the first and most important tip to advise in this respect, no matter you are going to memorize a phone number or a whole book, by repeating the data they will stick in your mind for longer تکرار کردن را میتوان به عنوان اولین و مهمترین گام در حفظ کردن و به خاطر سپردن داده ها و معلومات به حساب آورد, صرفنظر از اینکه یک شماره تلفن را میخواهید حفظ کنید و یا یک کتاب کامل را در ذهن داشته باشید چون از طریق تکرار و تمرین, اطلاعات در حافظه شما برای مدت طولانی نقش خواهند بست.

A recommendation to remember people’s names is to meet and welcome them using their names یکی از راههای توصیه شده در بخاطر سپردن اسامی اشخاص خوش آمدگوئی و سلام و علیک با آنها با استفاده از اسامی شان میباشد The same technique can also be used when saying good-bye to them, because this way you will remember whom you have met, what their names were and where you have seen them همین راهکار را میتوان در هنگام خداحافظی استفاده کرد و بدین ترتیب شما قادر خواهید بود تا اسامی افراد و همچنین زمان و مکان ملاقات با آنها را بخاطر بسپارید و به یاد بیاورید.

Considering the names and phone numbers and then associating them with the careers of the people you have met as well as the geographical locations of the addresses can be another useful suggestion in this respect بررسی کردن و بخاطر آوردن اسامی افراد و همچنین شماره تلفنها نسبت به مشاغل مردم و همچنین نقطه جغرافیائی آدرسها را هم میتوان به عنوان راهکار مفید دیگر درنظر گرفت For instance, repeat to yourself that the guy you met at the gym was a coach and his phone number belongs to a special neighborhood به عنوان مثال با خود تکرار کنید که فردی را که در باشگاه ملاقات کردید مربی است و شماره تلفن وی مربوط به یک محله مسکونی خاص میباشد.