آموزش علائم راهنمائی به کودکان

ترافیک و ازدحام در معابر و خیابانها چیزی تازه ای نیست و تقریبا همه ما با آن بطور روزمره مواجه هستیم چون در هر منطقه ای از شهر شلوغی مانند تهران که زندگی کنید خواه ناخواه با مشکلات ترافیکی روبرو میباشید و مهم است تا به فرزندان خود نیز نحوه روبرو شدن با ترافیک و شلوغی خیابانها و خطراتی که در این زمینه وجود دارند را نیز بطور صحیح آموزش دهید. علائم راهنمائی و رانندگی زیادی وجود دارند که عابرین پیاده در خیابانها و همچنین رانندگان و موتورسواران با آنها آشنا میباشند. تصور کنید که فرزند شما در حال بازگشت از مدرسه به خانه میباشد و در سر یک چهارراه منتظر است تا چراغ برای عابرین سبز شده تا از عرض خیابان عبور نماید, مسلما آشنائی با علائم ترافیکی به او در عبور با سلامتی کمک میکند.

In the urban areas today, where there are thousands of small and big cars like buses, it is essential that you teach your kids how to safely cross the streets and get on and off the public transportation vehicles because you cannot be with your children always and sometimes they are on their own to make decisions on the streets and it is significant that they be safe در مناطق شهری امروزی که در آنها تعداد خیلی زیادی ماشینهای بزرگ و کوچک از قبیل اتوبوسها وجود دارند, و به دلیل اینکه شما همیشه قادر نیستید تا فرزندان خود را در عبور از عرض خیابان و یا سوار و پیاده شدن از وسائل حمل و نقل عمومی همراهی کنید, مهم است تا به آنان عبور از خیابان و دیگر نکات راهنمائی را برای سلامت بودن بیاموزید.

You can begin with teaching them traffic lights and when to stop and wait for the other cars to pass and when it is perfectly safe for them to cross the streets and intersections شما میتوانید تا از آموزش چراغهای راهنمائی به فرزندانتان آغاز نمائید و اینکه چه وقت آنها بایستی صبر کنند تا دیگر خودروها از عرض خیابان عبور کرده و چه مواقعی میتوانند در کمال آرامش و امنیت به آنسوی خیابانها و تقاطعها گام بردارند Colors of the signals can even be taught to small children at kindergartens آموزش رنگهای چراغ ترافیکی را حتی میتوان به خردسالان در مدارس ابتدائی و کودکستان آموخت Red attracts the most attention and it means stop رنگ قرمز بیشترین توجه را جلب میکند و به معنای توقف میباشد.

It is essential to teach children when they are walking home after school at noon or in the afternoon and while they approach an intersection which shows red light, in order to avoid accidents, they should wait until it turns green ضروری بنظر میرسد تا به کودکان آموخت که هنگامیکه در ظهر و یا بعد از ظهر و پس از مدرسه هنگام قدم زدن به سمت منزل هستند و به یک چهار راه که چراغ قرمز را نشان میدهد میرسند بایستی توقف کنند تا وقتی که چراغ به رنگ سبز درآید Another general rule of thumb when crossing the streets which all of us are already familiar with is to look and then stop and finally cross the streets and the same knowledge should be passed on to the children from early age

Another important thing to remind children is not to run when crossing the street or when leaving home or school نکته مهم دیگر که بایستی به کودکان آموخت این است تا در خیابان بعد از خروج از منزل یا مدرسه از دویدن اجتناب کنند Naturally children are naughty and would like to run together in the parks and outside which can be potentially dangerous طبیعتا بچه ها بازیگوش هستند و علاقه دارند با دوستانشان در پارک و هنگامیکه بیرون هستند بدوند که این میتواند بالقوه خطرناک باشد Please advise your kids that they should never stick their hands or head out of a vehicle, whether in a taxi or bus or even your car به کودکان خود گوشزد کنید هرگز سر و یا دست خود را از خودروهای درحال حرکت بیرون نکنند حال چه تاکسی و اتوبوس و چه خودروی خود شما.