کشاورزی مدرن و پیشرفته

شما به احتمال زیاد تاکنون به دفعات زیادی به بازار های میوه و تره بار مراجعه کرده اید و برای منزل میوه و سبزیجات تازه خریداری کرده اید ولی آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که کشاورزان چگونه و با استفاده از چه روشها و دستگاههای کشاورزی به تهیه و تولید میوه و سبزیجات مبادرت میورزند؟ آیا با توجه به رشد جمعیت در شهرها میتوان انتظار استفاده از روشهای سنتی را در صنعت کشاورزی داشت و یا بالعکس در جهان پیشرفته کنونی, تحولات شگرفی نیز در زمینه رشد و توزیع محصولات به وقوع پیوسته اند؟ حتی در زمینه علوم دانشگاهی و استفاده از روشهای مبتنی بر تغییر انواع میوه و سبزیجات و مقاوم نمودن آنها در برابر آفات پیشرفتهای بسیار بزرگی رخ داده اند و نتیجه همه اینها دسترسی به تنوعی سالم از انواع میوه جات میباشد.

Maybe a few years ago, even the notion of setting up and using some special glass greenhouses to grow vegetables and fruits in winter would sound rather odd but this technology is nowadays being widely used by farmers worldwide شاید تا همین چند سال قبل استفاده از گلخانه های شیشه ای برای پرورش میوه و سبزیجات در فصل زمستان کمی عجیب بنظر میرسید ولی این فن آوری امروزه در سرتاسر جهان در سطح وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد On the other hand, sustainable agriculture is gaining acceptance among farmers and even the governments worldwide because it is now possible to have great crops but without damaging the earth and the nature and using minimum water streams

از طرف دیگر, کشاورزی تجدید پذیر امروزه در حال محبوب شدن در بین کشاورزان و حتی دولتها در سرتاسر جهان میباشد به این دلیل که امروزه این امر میسر شده است تا به پرورش محصولات عالی کشاورزی پرداخت و در عین حال از صدمه زدن به کره زمین و طبیعت اجتناب کرده و از حداقل میزان آب بهره برد Every year, a lot of press conferences as well as lectures are being held and delivered on the innovative roles the modern agriculture can play and effects it can contribute to the new economy worldwide and in countries همه ساله کنفرانسهای زیادی برگزار شده و همچنین سخنرانیهای بسیاری ایراد میشوند در ارتباط با نقشهای نوینی ایفا شده توسط کشاورزی پیشرفته و تاثیرات آن در اقتصاد نوین جهانی و در داخل کشورها.

Using the old traditional agricultural methods does not make sense any longer because of some issues such as declining soil fertility and drought and soil erosion and even super pests which are resistant to the pesticides استفاده از روشهای کشاورزی سنتی دیگر جوابگو نیست به چند دلیل از قبیل کاهش حاصلخیزی خاک و فرسایش آن و خشکسالی و همچنین بروز آفتهای مقاوم در برابر آفت کشها Through using modern equipment in the area of agriculture and thinking sustainable and long-term, a lot of problems can be avoided such as heavy losses in harvesting of the products, preparing the farmlands and also preventing a food crisis, especially in developing countries

از طریق استفاده از تجهیزات مدرن در زمینه کشاورزی و برداشت محصولات به روش تجدید پذیر میتوان از ضرر و زیانهای هنگفت جلوگیری کرده و همچنین در آماده سازی زمینهای کشاورزی موفق تر عمل کرده و نیز از بحرانهای غذائی, بخصوص در کشورهای در حال توسعه جلوگیری به عمل آورد When it comes to carrying out modern agricultural products and raising the production, we should also think of another gain which is thousands of new jobs being created quickly which can be a great piece of news for the minister of agriculture هنگامیکه سخن از انجام پروژه های مدرن کشاورزی به میان می آید, دستاورد مفید دیگری هم قابل دسترس خواهد بود و آن ایجاد سریع هزاران شغل جدید است که خبری ایده آل برای وزیر کشاورزی میباشد.