مطالعه تاریخ و هنر معاصر

آیا شما علاقمند به مطالعه تاریخ و همچنین مرور مقالات و مطالبی در زمینه هنر هستید؟ چنانچه پاسخ شما مثبت است میتوان شما را فردی علاقمند به مطالعه و تحقیق و پژوهش دانست که درباره کشور خود و همچنین دیگر مناطق جهان به معلومات خود همواره اضافه مینمائید. در همین رابطه میتوان به مرور جملاتی پرداخت که در زمینه تاریخ و هنر و ادبیات هستند و همچنین میتوانند در زمینه انجام مکالمات به کمک ما بیایند. چه جملاتی را میتوان به هنگام تدریس علوم مختلف و فن بیان به کار گرفت؟ آیا سری به وبسایتهای اینترنتی انداخته اید که حاوی نکاتی در زمینه تاریخ ادبیات و هنر معاصر هستند؟ میتوانید آنها را به مرورگر خود اضافه کنید تا هر چند وقت یکبار به آنها مراجعه کنید, شاید آنها به بروزرسانی منابع خود اقدام کنند.

Studying the contemporary history can be always fun and you can add art to the list of the topics you would like to read about as well مطالعه تاریخ معاصر میتواند همواره لذتبخش باشد و شما میتوانید هنر را هم به موضوعاتی اضافه کنید که درباره آنها مطالعه میکنید If you are at university, you can take the course of studying the introduction to art and history چنانچه در دانشگاه هستید, شما میتوانید به گرفتن واحد مطالعه مقدمه تاریخ و هنر اقدام نمائید In fact you can find plenty of opportunities to learn online and offline درحقیقت شما میتوانید به موقعیتهای زیادی دسترسی داشته باشید در فضای مجازی و غیر اینترنتی Studying art and history can always be inspiring, especially for prolific writers and avid readers

مطالعه تاریخ و هنر میتواند همواره برای خوانندگان و نویسندگان پرکار جذاب و الهام بخش باشد You may be wondering how useful studying art can be ممکن است شما از خود این سوال را بپرسید که مطالعه هنر چقدر میتواند مفید باشد The truth is that art and history can teach us many things, even in other areas of life حقیقت این است که تاریخ و هنر میتوانند به ما دیگر نکات را هم بیاموزند, حتی در دیگر موارد زندگی Literature, the movie industry, music can be connected to culture and art and history of the countries ادبیات, هنر سینما و فرهنگ میتوانند به تاریخ و ادبیات کشورها مرتبط باشند You can even find old paintings which teach us in an illustrated way about different cultures شما حتی میتوانید نقاشیهای قدیمی را بیابید که به نحوی تصویری درباره فرهنگهای مختلف آموزنده اند.

If you would like to get familiar with other cultures and countries, you can attempt to grab some books from the public libraries in your neighborhood and then curl up in a corner for hours and study the chapters from A to Z چنانچه شما به مطالعه دیگر فرهنگها و کشورها علاقه دارید, میتوانید با مراجعه با کتابخانه های عمومی در محله زندگی خود چند کتاب پیدا کنید و ساعتها در گوشه ای به مطالعه آنها بپردازید Believe it or not, some of the painters and artists who were living in the previous centuries had envisioned and predicted the innovations and inventions we are using today, such as cell phone or airplane or satellite and plenty of other great technological things which are awesome these days

شاید باورکردن این مطلب سخت باشد ولی برخی از نقاشها و هنرمندانی که در قرنهای قبل زندگی میکردند در آثار خود به طور تخیلی به امکانات و اختراعات مبتکرانه ای که امروزه ما از آنها استفاده میکنیم اشاره داشتند through studying art and history, we will be able to make comparisons between different cultures از طریق مطالعه تاریخ و هنر میتوانیم به مقایسه بین فرهنگهای مختلف بپردازیم Even if you have studied architecture or engineering, you can find plenty of information related to your field which are included in historical and artistic texts حتی اگر شما معماری یا مهندسی خوانده باشید میتوانید با مطالعه متون تاریخی و هنری به بسیاری از موارد مشابه و مرتبط دست پیدا کنید.