پیشرفتهای علم پزشکی و بهداشت

شکی وجود ندارد که در اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم پیشرفتهای شگرف و عظیمی در زمینه بهداشت و علم پزشکی رخ داده اند و امروزه دسترسی به مراکز و خدمات درمانی به سهولت و با کیفیت بسیار بالائی انجام میپذیرد. واکسیناسیون به نحو مطلوبی انجام شده و در دسترس عموم قرار دارد. کیفیت زندگی در شهر ها و روستاها با قبل قابل مقایسه نیست و در کنار بهبود خدمات حمل و نقل و راهسازی که منجر به تسهیل امور ارتباطات بین شهرها شده اند, خدمات پزشکی نیز به نحو مطلوب تری به ساکنان این نواحی عرضه میشوند. کافی است تا به وبسایتهائی که حاوی اطلاعات پزشکی هستند سری بزنید تا با مطلع شدن از اینگونه خدمات و امکانات به مقایسه وضع کنونی با سالیان قبل بپردازید.

Medical advances in the late twenty century and the beginning of the twenty-first century can be considered important changes which have changed living standards of the people living even in remote areas worldwide پیشرفتهای علم پزشکی در اواخر قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم میتوانند به عنوان تغییرات مهمی در نظر گرفته شوند که منجر به بهبودی کیفیت زندگی حتی در نواحی دوردست جهان شده اند When it comes to talking of the recent technological and cultural developments in the current century, one should not forget the medical achievements, in terms of diagnosing the illnesses and providing the patients with top-notch medicines and high-quality medical care and attention

هنگامیکه صحبت از پیشرفتهای عالم فن آوری و در زمینه فرهنگی به میان می آید, نبایستی از تحولات در حوزه پزشکی غافل بمانیم. کافی است به زمینه های تشخیص و درمان بیماریها و ارائه خدمات پزشکی با کیفیت بالا به بیماران نگاهی انداخته شود For instance, the development and introduction of vaccines and antibiotics, along with enhanced access to health care, altogether have saved lives of countless number of people worldwide به عنوان نمونه, معرفی واکسیناسیون و آنتی بیوتیکها در کنار بهبود خدمات درمانی منجر به نجات تعداد بیشماری از مردم در سطح جهان شده اند You can study history to discover the status of living even in big cities worldwide in the previous century and the epidemics that spread everywhere

شما میتوانید به مطالعه تاریخ پرداخته و از شرایط زندگی در قرن قبل آگاهی بیابید در زمینه بیماریهای فراگیر For example, until the middle of the twentieth century, many people became crippled or died from polio به عنوان مثال تا اواسط قرن بیستم, خیلی از مردم دچار فلج شده و یا از این بیماری جان خود را از دست میدادند Fortunately, nowadays the polio vaccine is available everywhere خوشبختامه امروز واکسن بیماری فلج اطفال در همه جا وجود دارد It is hard to believe that in the past, people could even die from simple infections caused by scratches شاید باور کردن این مطلب سخت باشد ولی در گذشته, حتی مردم میتوانستند به دلیل عفونت ناشی از خراشها بمیرند.

Increased access to health care has also improved the lives of millions of people and life expectancy is one of the biggest achievements in this regard افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی منجر به بهبودی زندگی و امید به زندگی میلیونها نفر شده است که دستاوردی بزرگ محسوب میشود In the past, many people lived far from hospitals and other clinics which contributed to many problems در گذشته بسیاری از مردم دور از بیمارستانها و دیگر درمانگاهها زندگی میکردند که این خود به مشکلات دامن میزد Whereas, at present hospitals and other health centers can be in the heart of town درحالیکه در حال حاضر, بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی در مرکز شهر واقع شده اند.