مکالمه در هنگام رانندگی

شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که انجام مکالمات تلفنی در هنگام رانندگی میتواند خطرات بسیاری به بار آورد ولی متاسفانه هنوز هم بسیاری از رانندگان هنگامیکه پشت فرمان خودرو هستند اقدام به گرفتن شماره تلفن دیگران و انجام مکالمات با آنها را مینمایند ویا وقتیکه تلفن آنها زنگ میخورد, بدون توجه به این نکته که در خیابان و اتومبیل هستند, به پاسخ دادن و حتی انجام مکالمات طولانی و به مدت چندین دقیقه مینمایند. آیا به نظر شما بهتر است تا قوانین راهنمائی و رانندگی سختگیرانه تری وضع شود تا از مشکلات و خطرات احتمالی اجتناب گردد؟ آیا استفاده از وسائل بیسیم از قبیل گوشیهائی که به بلوتوث مجهز هستند میتواند از خطرات مکالمات تلفنی در هنگام رانندگی بکاهد و یا طرز تفکر رانندگان نیاز به تغییر دارد؟

There is no doubt that cell phones have made life easier for people worldwide but they have also raised serious safety concerns in many areas, especially driving شکی در این نکته وجود ندارد که تلفنهای همراه زندگی مردم را در سراسر جهان آسانتر کرده اند ولی در عین حال آنها موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه ایمنی بخصوص در هنگام رانندگی شده اند Most notably, when motorists are busy driving on the express ways and riding fast and all of a sudden their phones ring and they might consider taking the call which can distract their attention مساله مهم این است که مثلا رانندگان با سرعت بالا در بزرگراهها در حال رانندگی هستند و ناگهان تلفن آنها شروع به زنگ زدن میکند.

شاید آنها مایل باشند تا به تماس پاسخ بدهند و این امر میتواند حواس آنها را پرت کند Once their attention is distracted from the road and the cars in front and behind them, accidents can happen هنگامیکه حواس آنها از جاده و ماشینهای در جلو و عقب آنها پرت شد, تصادفات میتوانند رخ دهند In fact, when you study some of the police reports you will notice that cell phones are blamed in some of the accidents در حقیقت, هنگامیکه به مطالعه برخی از گزارشات پلیس میپردازید, مشاهده میکنید که تلفن همراه در برخی از تصادفات عامل اصلی میباشد Some laws are being discussed so that reckless driving due to the use of cell phones might be sued but until they are passed, drivers are highly recommended to look out

قوانینی در دست بررسی هستند که به موجب آنها رانندگی بی دقت به دلیل استفاده از تلفن همراه میتواند منجر به پیگیری حقوقی شود ولی تا زمانیکه آنها بصورت قوانین در بیایند, به رانندگان توصیه میشود تا احتیاط را رعایت کنند But nowadays there are traffic cameras installed at intersections and red lights, taking snapshots of the cars whose drivers who attempt to make or take a phone call and the drivers will be fined by the police officers اما اکنون دوربینهای ترافیکی در تقاطعها و چراغهای راهنمائی نصب شده اند که تصویر خودروهادی را که رانندگان آنها را که از تلفن همراه برای گرفتن شماره و یا صحبت با دیگران استفاده میکنند ضبط کرده و افسران پلیس به این رانندگان قبض جریمه تحویل میدهند.

When you speak with your neighbors and colleagues, they might assert that in their opinion, even employers might need to be held liable for the accidents caused by their employees who use cell phones when driving the companies cars هنگامیکه با همسایگان و یا همکاران خود به مکالمه مشغول میشوید, آنها ممکن است اظهار کنند که به عقیده آنها حتی کارفرما ها نیز میتوانند مقصر شناخته شوند در مواقعی که کارکنان شرکتهایشان در هنگام رانندگی و استفاده از تلفن همراه تصادف کنند Well, as mentioned, laws have been passed restricting cell phone use while driving همانطور که ذکر شد, قوانینی وضع شده اند در جهت محدود ساختن استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی.