روغن زیتون و محافظت از مغز

با پیشرفتهای علم پزشکی همه ما تقریبا با انواع مختلف روغنها و چربیها آشنا هستیم و به محض ورود به سوپرمارکتها و دیگر مراکز خرید به مشخصات درج شده بر روی شیشه های روغن پخت و پز و دیگر محصولات دقت میکنیم تا از سلامت آنها اطمینان حاصل نمائیم. یکی از بهترین روغنهائی که طبیعت برای انسانها به ارمغان آورده است روغن زیتون میباشد که فاقد کلسترول بوده و حتی پائین آورنده سطح چربی خون میباشد. پزشکان بر این باورند که مصرف مداوم روغن زیتون مفید است و حتی توصیه میکنند که در غذای روزانه مصرف شود و در صورت امکان آنرا به عنوان جایگزینی برای روغنهای جامد سنتی در نظر گرفت. بر اساس جدیدترین گزارشات جهان طب, مصرف روغن زیتون میتواند بر عملکرد مغز نیز تاثیر مثبتی داشته باشد.

Maybe it is a bit hard to believe but olive oil intake may protect our brain شاید باورکردن این مطلب کمی سخت باشد ولی مصرف روغن زیتون میتواند از مغز ما محافظت کند Many people nowadays are discussing the numerous health values of a Mediterranean diet which definitely consists of olive or its oil بسیاری از مردم امروزه درباره تاثیرات زیاد سلامتی رژیم غذائی مدیترانه ای صحبت میکنند که به طور یقین زیتون و یا روغن آن را شامل میشود In this pattern, fruits and fish and vegetables are the key ingredients در این الگو, میوه جات و سبزیجات و ماهی مواد غذائی اصلی را تشکیل میدهند It goes without saying that olive oil is also an inseparable part of the Mediterranean diet and it has many health benefits

شایان ذکر است که روغن زیتون در دستور غذائی مدیترانه ای از جایگاهی ممتاز برخوردار بوده و دارای خواص سلامتی زیادی میباشد Have you heard about dementia or loss of memory? Well, olive oil can protect the brain from losing its ability to work properly آیا درباره زوال حافظه چیزی شنیده اید؟ راستش روغن زیتون میتواند از مغز دربرابر از دست دادن توانائیش در کارکردن بطرز صحیح محافظت کند It can even protect the memory روغن زیتون حتی میتواند از حافظه محافظت نماید According to the research, olive oil can reduce inflammations and formation of poisons in the brain that are signs of the Alzheimer’s disease طبق تحقیقات, روغن زیتون میتواند از تورم و بوجود آمدن سمم در مغز که نشانه های آلزایمر میباشند جلوگیری کند.

You may wonder how it can do this ممکن است از خود بپرسید چگونه اینکار را انجام میدهد As mentioned above, researchers have found that olive oil can reduce inflammation in the brain همانگونه که در بالا عرض شد, روغن زیتون میتواند به کاهش تورم در مغز کمک کند After taking it, a cleaning process will begin in the brain پس از مصرف آن, نوعی فرایند تصفیه در مغز شما شکل میگیرد Olive oil helps body break down cells of waste and poisons and remove them from the body روغن زیتون به تجزیه سلولهای آلودگی و سموم در بدن و برطرف کردن آنها کمک میکند Brain cells which are enriched with the effects of olive oil digested in the body usually function in a healthier style compared with the diets without olive oil

سلولهای مغزی که توسط روغن زیتون هضم شده در بدن پرورش و محافظت میشوند در مقایسه با رژیمهای غذائی فاقد روغن زیتون در وضعیت سالم تری قرار دارند In labs, scientists even tested the effects of olive oil on mice در آزمایشگاهها, دانشمندان تاثیرات روغن زیتون را بر روی موشها آزمایش کردند Actually the brain tissues of the mice that were on olive oil diet were in a better form درواقع, بافتهای موشهائی که در رژیم غذائی آنها روغن زیتون وجود داشت در شکل سالمتری بودند Actually medical experts were concerned about the connections between neurons and olive oil helped their connections درحقیقت متخصصین پزشکی که در ارتباط با ارتباطات عصبی تحقیق میکردند, دریافتند روغن زیتون به این ارتباطات کمک میکردند.