افعال ثابت و متغیر در عبارات

شاید افرادی هم که زیاد با مباحث گرامری سر و کار داشته باشند بعضی مواقع در شناسائی و مشخص نمودن اجزای عبارات دچار مشکل و سردرگمی شوند چون مواردی وجود دارند که میتوانند منجر به اشتباه گردند. به عنوان مثال ممکن است که تمامی اجزاء جمله از قبیل صفت و فعل و قید وجود داشته باشند ولی به دلیل کمبود فاعل چنین عباراتی را ناقص و ناتمام تصور کنید درحالیکه به خوبی معنا و مفهوم را میرسانند. ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل از نقطه نظر انتخاب زمانها و ضمائر بسیار مهم هست که به همه این موارد خواهیم پرداخت. نکات مفرد و جمع خود مقوله ای کلی هستند که نیار به بحث زیادی دارند. البته نیازی به حفظ کردن همه موارد گرامری و به یادآوری آنها در هنگام مکالمه نیست ولی رعایت چنین نکاتی سودمند میباشد.

Frequently, you may encounter certain sentence structures which look like puzzles and you need to solve them to figure out the total meanings. As an example in some instances the fake subjects need to be tossed or pushed aside to make the meaning clear غالبا, ممکن است با مواردی در زمینه ساختار عبارات مواجه گردید که شبیه به چیستان بنظر برسند و برای متوجه شدن معنای کلی آنها بایستی به حل کردن معما پرداخت. به عنوان مثال در برخی موارد شاید با فاعلهای غیر حقیقی برخورد نمائید که بایستی کنار گذارده شوند تا معانی روشن گردند Suppose someone comes up to you and says Here is the book I was talking about تصور کنید فردی به نزد شما می آید و میگوید, این همان کتابی است که درباره آن صحبت کردم.

Although you fully understand the meaning of this structure, but you may wonder from a grammatical aspect, what is the subject of this sentence گرچه شما به خوبی معنا و مفهوم این جمله را درک میکنید, اما ممکن است از خود بپرسید که از نظر گرامری فاعل این جمله چیست؟ In the first part, Here can be considered a fake subject در قسمت اول جمله, Here را میتوان به عنوان فاعل غیر حقیقی درنظر گرفت Actually, words like Here and There can act like fake subjects in sentences, however, they are fill-ins or place makers درواقع, کلماتی از قبیل Here و There به عنوان پرکننده جاهای خالی در جملات و همچنین مشخص کننده جاها در جملات استفاده میشوند و همچنین به عنوان فاعلهای غیر حقیقی.

When it comes to speaking and writing accurately, making agreement between subject and verb is crucial هنگامیکه صحبت از مکالمه و نگارش به نحو صحیح به میان می آید, ایجاد هماهنگی بین فعل و فاعل ضروری بنظر میرسد In other words, singulars should match singulars and plurals should match plurals and as stated before, this is technically known as agreement به عبارت دیگر فعل و فاعل مفرد و جمع بایستی متناسب با یکدیگر در جملات مورد استفاده قرار گیرند و همانگئنه که قبلا ذکر شد, این از نظر فنی به هماهنگی معروف است By the way, how do you know whether a subject-verb pair should be singular or plural راستی, از کجا بایستی دانست که دوتائی فعل و فاعل به صورت مفرد بکار برده شوند و یا جمع؟

Well, to make the task easy, try determining the number of subjects performing the action of the sentence خوب, برای تسهیل در کار سعی در تعیین تعداد فاعل که انجام دهنده کار در جمله هستند نمائید Naturally, if the subject is singular, the verb is expected to be singular, and when it is in plural shape, the verb is expected to be written in plural as well طبیعتا, چنانچه که فاعل مفرد باشد, فعل به صورت مفرد است و وقتی که به حالت جمع میباشد, از فعل نیز انتظار میرود تا به گونه جمع نوشته شود For native speakers, their ears help them correctly match singular and plural subjects to the verbs in the sentences they make most of the time but what about international students and learners

درمورد گویشوران بومی, گوش و قدرت شنیداری به آنها کمک میکند تا بین فعل و فاعل ارتباط منطقی و صحیح در اکثر مواقع ایجاد کنند ولی در ارتباط با دیگر دانشجویان بین المللی راه حل چیست؟ Well, you have been pairing up plenty of correct subjects and verbs in your sentences, right خوب, مثلا درمورد خود شما در اکثر مواقع مشغول ایجاد ارتباط صحیح بین افعال و فعلها در جملاتی که میسازید هستید, صحیح است؟ Please note that we do not intend to delve into the complex subject of verb tenses and how to label each of them when it comes to speaking and it has been observed that in so many cases, verb tenses are the same for both singular and plural verbs and subjects and we shed light on it through an example

لطفا توجه کنید که ما قصد نداریم تا وارد بحث پیچیده زمان افعال گردیم و یا به برچسب زنی و مشخص نمودن همه فعلها به هنگام مکالمه بپردازیم و اینکه در خیلی از موارد مشاهده شده است که زمان افعال به یک صورت مورد استفاده قرار گرفته است, صرفنظر از مفرد و جمع بودن فعلها و فاعل و با ذکر یک مثال این موضوع را روشن میسازیم You are jogging in the park can be a good example because the subject can be both singular and plural and so is the verb jogging since they might indicate a single individual or a group of people مثال شما در حال دویدن در پارک هستید میتواند به عنوان مورد جالبی درنظر گرفته شود چون هم فعل و هم فاعل در این جمله میتوانند به مفرد و یک فرد و یا حالت جمع و چندین نفر دلالت داشته باشند.