جملات پرسشی و فاعل و کلمات مفقوده

در برخی حالات و جمله ها, ممکن است به عواملی برخورد کنیم که از نظر قواعد و قوانین گرامری کمی مبهم به نظر برسند و فاعل و کلمات مفقوده در بعضی از عبارات مجهول میتوانند از این دسته موارد باشند. ممکن است که گویشوران و متکلمبن برای انتخاب جملات کوتاه تر دلایل خود را داشته باشند از قبیل صرفه جوئی در وقت و یا اینکه به هنگام ارسال نامه های الکترونیکی و پیامکها به دلیل صرفه جوئی در انتخاب حروف و ارسال سریعتر پیامها به طور اختصار از جملات کوتاه شده استفاده نمایند. در چنین مواردی ما به عنوان مخاطب و خواننده و یا شنونده چنین پیامکهائی قبلا با چنین الگوهائی آشنا هستیم و بقیه آیتمهای مفقوده در جملات نگاشته شده و یا مذکور را حدس میزنیم و به این ترتیب علامتهای سؤال باقی نمی مانند.

Apparently when you check some sentences, at first glance the subjects might seem missing or the words orders may look a bit confusing بعضی اوقات, ظاهرا هنگامیکه به بررسی برخی عبارات میپردازید, در نگاه اول فاعلها شاید مفقوده به نظر برسند و همچنین ترتیب چینش کلمات شاید کمی گیج کننده باشد Some grammar experts believe that as we speak, since we might be in a hurry, we may chop out some words برخی متخصصین در حوزه گرامر بر این عقیده هستند که به هنگام مکالمه, از آنجائیکه ما ممکن است در حالت عجله باشیم, پس اقدام به حذف برخی کلمات میکنیم And the general assumption among speakers is that the sentences they make are still fully understandable but is that true

و باور عمومی در بین گویشوران این است که جملات بیان شده توسط آنها هنوز کاملا قابل درک هستند ولی آیا حقیقت ماجرا چنین است؟ Is it professional to speak and expect the listener or reader to supply the missing parts آیا این برداشتی حرفه ای است تا از خواننده و یا شنونده درخواست این را داشته باشیم تا به فراهم کردن قسمتهای مفقوده بپردازند؟ Please have a look at the following example sentence and guess what is missing لطفا به جمله نمونه زیر دقت کنید و سعی در متوجه شدن قسمت مفقوده نمائید If caught, the thief will go to jail for stealing the cash from the company’s safe در صورت دستگیر شدن, دزدی که مقداری وجه نقد از گاو صندوق شرکت به سرقت برده است به زندان خواهد رفت.

In such cases, subordinate conjunctions are being used and the subject is missing but we can guess that he is being implied در چنین مواردی که از حروف ربط وابسته استفاده میشود و فاعل مفقوده است ما میتوانیم حدس بزنیم که او یا وی به عنوان فاعل مد نظر است So we as the reader will fill in the missing information بنابراین در چنین مواردی, ما به عنوان خواننده به پر کردن اطلاعات مفقوده اقدام خواهیم نمود Sometimes we may grapple with unusual word orders برخی اوقات ممکن است ما با ترتیب عجیب کلمات مواجه گردیم Most of the sentences that all of us encounter in speech and writing have the usual subject-verb order and normally subjects precede verbs but not every statement follows this pattern

اکثر جملاتی که همه ما در نوشتار و گفتار با آنها مواجه میگردیم دارای این فرمول استاندارد هستند که از فاعل و فعل تشکیل شده اند و معمولا فاعل قبل از فعل ظاهر میگردد ولی همه عبارات از چنین الگوئی پیروی نمیکنند It is possible that the subject hides somewhere in the sentence, like at the end ممکن است که فاعل جائی در جمله پنهان شود, مثلا در انتهای آن In such cases, you can instantly notice the missing subject by asking yourself this good old familiar question that who is accomplishing the action or having the experience or the being mentioned در چنین مواردی, به منظور شناسائی سریع فاعل پنهان شده, شما میتوانید از خود سؤال آشنا و قدیمی چه کسی آن کار را کرد و یا دارای آن حالت یا تجربه است را بپرسید.

Up the street and around the square, patrolled police officers in their cars در بالای خیابان و دور میدان, افسران پلیس درحالیکه در خودروهای خود بودند به گشت زنی پرداختند As you can see here, police officers are the subjects of the statement, but they have followed the verb همانطور که در اینجا ملاحظه میکنید, افسران پلیس فاعلهای جمله هستند و این درحالی است که پس از فعل آمده اند Searching for subjects in questions can be another interesting grammatical exercise we are going to review یافتن فاعل در جملات سؤالی تمرین جالب گرامری دیگری است که قصد مرور آنرا داریم Let’s illustrate the subject’s favorite and proper location in the questions that all of us are already familiar with every day

بیائید به اتفاق یکدیگر به روشن سازی موقعیت مناسب و ایده آل فاعل در جملات سؤالی بپردازیم که همه ما همه روزه با آنها آشنا هستیم We usually form questions by adding a helping verb to a main verb ما معمولا از طریق اضافه کردن یک فعل کمکی به فعل اصلی جمله سؤالی میسازیم And therefore the subject is inserted or tucked in between such elements و بنابراین فاعل در بین چنین عواملی قرار داده میشود و به اصطلاح جای میگیرد Does everyone want a pizza آیا همه پیتزا میخواهند؟ Here the verb is does want and who is doing the action? Everyone is the subject here در اینجا میخواهد Does want فعل است و چه کسی انجام دهنده کار است؟ Everyone یا همه به عنوان فاعل در اینجا شناخته میشود.