عبارت حرف اضافه و جمله منفی

تابحال بیشتر در ارتباط با جملات و عبارات مثبت و همچنین سؤالی در زمان حال و گذشته به بحث پرداخته ایم و در این بخش قصد داریم تا به مقوله منفی کردن جملات و استفاده از زمانهای افعال بپردازیم. همه با با افعال کمکی آشنا هستیم و همچنین نحوه عملکرد آنها در جملات روزمره ای که در مکالمات و نوشتار خود استفاده میکنیم. از آنها میتوان در مورد منفی ساختن عبارات نیز استفاده کرد. همچنین مهم است تا بدانیم چگونه با استفاده از افعال مفرد و جمع و همچنین قرار دادن ضمائر مناسب و صحیح در ساختارهای کلمات از آنها عبارات درست و با معنا بسازیم. همچنین امروز به مساله عبارات حرف اضافه میپردازیم که بسیار مهم هستند و تقریبا نمیتوان گویشوری را یافت که در محاورات روزمره خود از آنها استفاده نکند.

After covering basic points on making and using positive statements, in this session we are going to focus on negative sentences and how we can use them in everyday speech پس از پرداختن مقدماتی به مقوله عبارات مثبت, در این جلسه بر روی این مساله تمرکز خواهیم داشت که چگونه از جملات منفی در گفتار روزانه خود بهره گیریم Generally speaking, you can form simple present-tense negative structure via adding do and does plus not to the sentences اگر به طور کلی صحبت کنیم, شما میتوانید در زمان حال ساده با استفاده از کلمات do و does به اضافه not به جمله هایتان منفی بسازید And they actually are added to the main verbs و درواقع آنها به افعال اصلی اضافه میگردند.

Please note that the helping verb does is always in singular form and used for he/she لطفا توجه کنید که فعل کمکی does همیشه به صورت مفرد و برای سوم شخص استفاده میشود Do is yet another helping word which can be paired with both singular subjects like I and you or with plural subjects like they فعل کمکی دیگری که میتواند هم با فاعل مفرد مانند I و You و همچنین جمع مانند They مورد استفاده قرار گیرد Do میباشد I do not have any cash in my pockets من هیچ پولی در جیبهایم ندارم They don’t own a house in this neighborhood آنها در این محله صاحب منزل نیستند So these are some sample negative sentences in simple present tense پس اینها چند نمونه جمله منفی در زمان حال ساده هستند.

The case when it comes to making negative sentences in the past is easy because all you need to form such sentences is adding the helping verb did plus not to both singular and plural subjects قضیه در ارتباط با ساختن جملات منفی در زمان گذشته آسان است چون به تنها چیزی که نیاز دارید افزودن فعل کمکی did به همراه not به فاعل مفرد و جمع در جملات میباشد He did not order pizza tonight او امشب پیتزا سفارش نداد They did not like the color of their apartment walls آنها رنگ دیوارهای آپارتمانشان را دوست نداشتند Now the only remaining thing is about negative future which is formed using will and shall combined with the familiar word not to the subjects in sentences

و الان تنها چیزی که باقی مانده است شاختن جملات منفی در زمان آینده میباشد که آنهم با افزودن افعال کمکی Shall یا Will به همراه کلمه آشنای Not به فاعل در عبارات میباشد He will not be able to drive tomorrow او فردا قادر به رانندگی نخواهد بود In certain cases, you may come across distractions from main sentences structures when reading a sentence which sound rather odd to you برخی موارد ممکن است با موضوعاتی کمی عجیب به هنگام خواندن یک جمله مواجه گردید که هواس شما را از قالب جمله اصلی پرت کنند Such distractions might sound as if they were irrelevant to the overall meaning and concept of the statements and they just show up all of a sudden and might distract your attention

چنین موارد به ظاهر گیج کننده ای ممکن است با معنا و مفهوم کلی ساختار جملات بی ارتباط بنظر برسند و آنها در عبارات ناگهان ظاهر شده و ممکن است که توجه شما را منحرف نمایند As you know, it is important to make an agreement between subject and verb in a sentence and when such distractions appear, try to cross them out in your mind to fully figure out the meaning همانطور که میدانید, مهم است تا در جملات بین فعل و فاعل مطابقت ایجاد شود و در مواقعی که با چنین موارد به ظاهر گمراه کننده ای مواجه میشوید, آنها را در ذهن خود خط بزنید تا کاملا متوجه معنا و مفهوم شوید In many cases, distractions consist of prepositional phrases در بسیاری از موارد آیتمهای گیج کننده از عبارات حرف اضافه تشکیل میگردند.

The department store, with hundreds of staff and ten branches nationwide, is the main business here فروشگاه زنجیره ای که در سطح کشور دارای ده شعبه و همچنین صدها نفر کارمند میباشد به عنوان تجارت مهم در اینجا شناخته میشود As you can observe, the descriptive phrase acts like distraction here because main structure talks about the significance of the store همانگونه که ملاحظه میکنید, عبارت توصیفی ممکن است حواس ما را از جمله اصلی که بر اهمیت فروشگاه دلالت دارد منحرف کند As mentioned, ignore distracting phrases and find the true subject-verb pairs in the sentences همانگونه که عرض شد, از موارد گمراه کننده بپرهیزید و زوج و دوتائی فعل و فاعل را در جملات بیابید.