ضمائر و اسامی و رابطه آنها

ضمائر و اسامی همانگونه که میدانید از رابطه ای نزدیک با یکدیگر برخوردار هستند و شاید به جرات بتوان گفت که در کمتر مکالمه و یا متنی از هردوی آنها استفاده نمیشود چون درواقع لازم و ملزوم همدیگر میباشند. در مباحثی مانند مفرد و جمع و انتخاب ضمائر جانشین اسامی بایستی به چنین مقوله های گرامری توجه کافی را مبذول داریم. حتی ضمائر بر چند گونه هستند که به ترتیب به مطالعه و ارائه مثالهای مناسب اقدام خواهیم نمود از قبیل موصولی و فاعلی و مفعولی و همانگونه که عرض شد مهم است تا با انتخاب مناسب به ساختن جملات معنادار بپردازیم. درواقع اگر مجبور بودیم تا از استفاده از ضمائر پرهیز کنیم, میبایست تا اسامی مورد نظرمان را در عبارات چندین مرتبه تکرار کنیم که موجب اطناب در کلام میشدند.

Maybe you know a few tips on pronouns and their role in forming sentences but we are going to help you raise your knowledge about them شاید شما چند نکته در ارتباط با نحوه استفاده از ضمائر در شکل دادن جمله ها در ذهن خود داشته باشید و ما قصد داریم تا دانش شما را درباره آنها کمی کامل تر نمائیم Nearly everyone knows about this basic definition that pronouns are words that substitute for nouns تقریبا هر فردی از این تعریف مقدماتی آگاهی دارد که ضمائر کلماتی هستند که جایگزین اسامی میشوند There are different types of pronouns which can be used in writing and while speaking and it is necessary to be informed of the rules and regulations which govern their uses and roles in sentences

انواع متفاوتی از ضمائر وجود دارند که به هنگام مکالمه و نوشتار میتوان از آنها استفاده کرد و مهم است تا با قوانینی که بر نحوه استفاده از آنها دلالت و کنترل دارند نیز آشنا گردیم It is equally significant to avoid most common mistakes made by speakers when it comes to picking pronouns همچنین این مساله نیز به همان میزان با اهمیت است تا از اشتباهات کلی که توسط گویشوران به هنگام استفاده ضمائر مرتکب میشود پرهیز نمائیم Upon discovering how pronouns are paired or match with nouns, we will be able to make meaningful sentences به محض دریافتن این مطلب که ضمائر و اسامی چگونه با یکدیگر جفت و زوج میگردند و به اصطلاح با هم متصل میشوند, قادر به ساختن جملات بامعنای صحیح خواهیم شد.

The point is, the meaning of a pronoun can vary from one sentence to another نکته در اینجاست که معنای یک ضمیر میتواند از جمله ای به جمله دیگر تغییر کند In fact, pronouns definitions and roles are very versatile since they do not have unique identities of their own and their relationships with nouns will specify their roles in the sentences we make and use در حقیقت, توصیف و نقشی که ضمائر واجد آنها هستند گسترده میباشد چون آنها به خودی خود دارای هویتی ویژه در جمله ها نیستند و متناسب با ارتباطی که با اسامی دارا میباشند نقش مشخصی در جملاتی که آنها را میسازیم و استفاده میکنیم دارا میباشند Now, how can we choose the appropriate pronouns when writing a good essay

حالا, چگونه میتوانیم از ضمائر مناسب به هنگام نگارش یک مقاله خوب استفاده کنیم؟ In order to accomplish this goal, we must consider the word which the pronoun is replacing, that is technically known as antecedent به این منظور, ما بایستی کلمه ای که ضمیر جایگزین آن میشود را در نظر داشته باشیم که در اصطلاح فنی به آن مقدم میگویند The president delivered his speech on TV در این جمله The president مقدم است چون ضمیر به آن باز میگردد Since it is something that the pronoun refers to و His ضمیر میباشد Sometimes pronouns in sentences have no antecedents like it is raining بعضی اوقات در جمله ها ضمائر مقدم ندارند, مانند این مثال: الان دارد باران میباشد چون ضمیر It خود نقش فاعل را ایفا میکند.

From another category, pronouns are either singular or plural از نقطه نظر دسته بندی دیگر, ضمائر به صورت مفرد و یا جمع هستند As you can guess, singular pronouns replace singular nouns which name one person, place or idea or thing and plural pronouns replace plural nouns that represent more than one person, place, idea or thing همانگونه که میتوانید تصور کنید, ضمائر مفرد جایگزین اسامی مفرد که بر یک شخص, ایده, مکان و چیز اشاره دارند هستند و ضمائر جمع جایگزین اسامی جمع که بر افراد, چند چیز, چند مکان و ایده دلالت میکنند میباشند I, you, he , she, it, we, you, they من, تو, او, ما, شما, ایشان Them و us دو نمونه از ضمائر مفعولی و myself و ourselves به معنی خودم و خودمان از ضمائر موصولی هستند.

When you check out pronouns chart, you will find some pronouns which do double duty هنگامیکه به جدول ضمائر مینگرید, درخواهید یافت که برخی ضمائر دوگانه عمل میکنند For instance, you is used for both singular and plural cases به عنوان نمونه You هم در مواقع مفرد و هم جمع کاربرد دارد In some cases, the meaning of a pronoun is explained in a previous sentence در برخی مواقع, مفهوم یک ضمیر در عبارت قبلی مشخص شده است The apartment is very expensive and is in a remote neighborhood. I do not like it آپارتمان خیلی گرانقیمت بوده و در محله ای دوردست واقع شده است. من آنرا نمیخواهم Here, it, refers to the apartment that is already mentioned در اینجا it به آپارتمانی اشاره دارد که قبلا ذکر شده است.