افعال ربطی

برای اتصال دو و یا چند عبارت و فعل ناقص که نمیتوانند به تنهائی مورد استفاده قرار گیرند بایستی چه کرد؟ آیا بهترین راه نگارش چند جمله استفاده از کلماتی مانند و میباشد تا بقولی بین عبارات تجمیع حاصل گردد؟ آیا با استفاده از روشهای مدرن تدریس که در آموزشگاههای مطرح کشورمان مورد استفاده قرار میگیرند و یا آنهائیکه توسط مربیان باسابقه تایید میشوند میتوان برای چنین سؤالاتی پاسخهای مناسب و قانع کننده یافت؟ آیا بیشتر افعال ربطی برای اتصال جملات کوچکتر مورد استفاده قرار میگیرند و یا اینکه حتی در حین نگارش متنهای بزرگ و رسمی, از قبیل نوشتن خلاصه سوابق تحصیلی و رزومه کاری نیز کاربرد داشته و به نویسندگان در جهت نیل به اهداف آموزشی و تجربی و اقتصادی و شغلی کمک میکنند؟

We can primarily use linking verbs in order to create a bridge between various parts of sentences which when being used separately, will not seem complete and meaningful ما عمدتا از افعال ربطی جهت ساختن پلی بین اجزای مختلف جملات استفاده میکنیم که ممکن است اگر جداگانه مورد استفاده قرار گیرند, کامل و با مفهوم نباشند In many books, such verbs are also called being verbs since they express a sort of being or having a special feature inside sentences در بسیاری از کتابها, چنین افعالی به نام افعال بودن نیز شناخته میشوند از آنجائیکه با استفاده از آنها حالتی یا داشتن ویژپی خاصی معرفی میگردد Maybe when it comes to making use of linking verbs, we cam make a compromise between two things

شاید هنگامیکه صحبت از استفاده از افعال ربطی به میان می آید, ما بتوانیم تا بین دو چیز نوعی آشتی ایجاد کنیم Actually, here math intersects and joins with literature and grammar در حقیقت در اینجا بین ریاضیات و ادبیات و گرامر نوعی همکاری و اتصال برقرار میگردد Since linking verbs act like equal signs which are inserted into the middle of sentences از آنجائیکه افعال ربطی مانند نشان تساوی به میان جمله ها وارد میشوند If you are currently wondering what specific types of verbs can be used to link two or more unfinished phrases and sentences, please stop thinking because many times the scenarios are far simpler than you might assume, and the verbs be can act like a linking verb in many statements

چنانچه در حال حاضر مشغول پرسیدن این سوال از خود هستید که چه نوع افعالی را میتوان به عنوان ربطی برای اتصال دو و یا چند عبارت و جمله ناتمام بکار برد, لطفا کمی تامل کنید به این دلیل که در بسیاری از موارد, قضیه بسیار آسانتر از آنچیزی است که ممکن است تصور کنید و افعال در خیلی موارد در عبارات به عنوان ربطی عمل میکنند Do you remember we mentioned linking verbs act as an equal sign in the statements آیا بخاطر می آورید که ذکر کردیم افعال ربطی به مانند علامت تساوی در جملات عمل میکنند؟ Please have a look at the following statement لطفا به عبارت زیر نگاهی بیندازید Dr. Mahmoudi is a surgeon with a degree from a good university دکتر محمودی جراح بوده و از یک دانشگاه خوب مدرک دارد.

As you can see, the word is here links two sections or ideas همانطور که ملاحظه میکنید, کلمه is در اینجا دو قسمت و ایده را به یکدیگر متصل میکند You might have noticed that the sample linking verb we have used is a form of to be شاید متوجه این مطلب شده باشید که فعل ربطی که استفاده کرده ایم گونه ای از فعل to be یا بودن است That’s not always the case, though البته همیشه چنین نیست Please check out the following example of another linking verb لطفا به مثال ذیل در ارتباط با نوعی دیگر از فعل ربطی توجه کنید A cash reward for national champions winning medals seems very appropriate یک جایزه نقدی برای قهرمانان ملی که موفق به کسب مدال شده اند بسیار مناسب بنظر میرسد.