آموزشهای مقدماتی و یادآوری نکات

در ادامه مبحث قبل در ارتباط با فاعل و فعل و دیگر اجزاء جملات و عبارات, شاید بد نباشد به یادآوری نکاتی بپردازیم که همه ما با آنها آشنا هستیم و به دوران تحصیلی مقدماتی در کودکی همه ما باز میگردند. شاید پیداکردن فعل و فاعل در جملات مبحث آنقدر پیچیده ای نباشد و شما به راحتی قادر به انجام اینکار باشید ولی حتی در مباحث سطوح پیشرفته ای از قبیل شرکت در امتحانات تافل و آیلتس نیز توجه به این موارد به ظاهر آسان و سهل میتواند راهگشا باشد. آیا تاکنون به مطالعه کتبی پرداخته اید که مملو از نکات ریز و درشت گرامری و حاوی معلومات برای استفاده مترجمان چیره دست باشند؟ در چنین ماخذی نیز میتوان مسائلی را پیدا کرد که از نقطه نظر جمله سازی و رفع اشکالات محاوره ای برای دانشجویان سودمند باشند.

Some educational tasks begin in elementary schools and do not disappear until you are holding your high school diploma, yes you guessed right. We are talking about grammatical points برخی تکالیف آموزشی با شما از زمان آموزشگاههای ابتدائی تا هنگامیکه دیپلم دبیرستان خود را دریافت کنید با شما خواهند بود. درست حدس زدید. درباره موارد گرامری صحبت میکنیم That is exactly why there is no need to go into great depth, explaining every bit of rule which is out there and many of the notes listed here are just rapid reminders به همین دلیل است که ما به طور مشروح به همه قوانینی که در این زمینه وجود دارند در اینجا اشاره نمیکنیم و صرفا به یادآوری مطالب و نکات خواهیم پرداخت.

After getting familiar with basic grammatical rules and tips, we should actually move on to further chapters such as making subjects and verbs agree with each other پس از آشنا شدن با مباحث مقدماتی گرامری, بایستی تا به فصلهای دیگر بپردازیم از قبیل جمله سازی به نحوی که منجر به ایجاد تعادل و هماهنگی بین فعل و فاعل گردد Based on experience, this task can prove to be a bit challenging and more complex than it appears بر اساس تجربه, این کار میتواند کمی چالش بر انگیز و پیچیده تر از آن باشد که بنظر میرسد We are going to cover some tricky subject / verb pairings which many times can cause confusion for even students with higher intermediate education and training levels

قصد داریم تا به توضیح مواردی که ممکن است مقداری دشوار بنظر برسند بپردازیم از قبیل ایجاد دوتائی های فعل و فاعل که بعضی مواقع حتی برای دانشجویانی که در سطوح آموزشی فوق متوسط هستند کمی گیج کننده هستند As a matter of fact, if your subjects and verbs disagreed in the past, please fear not because we are going to help you get them work in harmony در حقیقت, چنانچه افعال و فعلها در جملاتی که آنها را در گذشته میساختید چندان با یکدیگر هماهنگ نبودند, لطفا نگران نباشید چون قصد داریم تا به شما در ایجاد هماهنگی بین آنها یاری رسانیم Sometimes getting reacquainted with verbs when it comes to making meaningful sentences can be all there is to troubleshoot minor problems

برخی مواقع, از طریق آشنائی مجدد با افعال, به رفع مشکلات کوچک نائل خواهیم آمد All sentences contain verbs, both finished and half-finished در همه جمله ها, چه کامل و چه نیمه تمام فعل وجود دارد Verbs are words that express action or a state of being and verbs come in various forms and shapes and sizes افعال کلماتی هستند که بر بودن در حالتی و یا انجام کارها دلالت داشته و به گونه های متفاوتی نیز وجود دارند We are going to remind you how to distinguish between linking and action verbs and how to sort helping verbs from main ones قصد داریم تا به شما یادآوری نمائیم چطور بین افعال ربطی و کنشی تفاوت را را بیابید و اینکه چگونه بین افعال کمکی و اصلی تمایز قائل شوید.