افعال و فاعل و نقش کلیدی آنها

شاید هیچ جمله ای را نتوان به زبان جاری ساخت و یا درباره آن فکر کرد مگر به نقش کلیدی که افعال و فاعل در آنها ایفا میکنند اندیشید چون عبارات ناقص و ناتمام آنچنانکه مورد نظر است به انتقال مفاهیم کمک شایانی نمی نمایند و در مواقعی که مشغول فراگیری دانش انگلیسی هستید و مصمم به ارتقاء سطح کمی و کیفی مکالمه و نوشتار خود میباشید, توجه به نقش فعل و فاعل در عبارات را به شما توصیه میکنیم. لازم نیست تا با تهیه کتابی در زمینه گرامر به حفظ کردن جملات سخت و طولانی برای انجام خرید های روزمره و یا کارهای منزل پرداخت ولی توجه به نکات ظریفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین فاعل در جملات شما و همچنین افعالی که متناسب با ضمائر در حین محاوره مورد استفاده قرار میگیرند ضروری بنظر میرسد.

Let’s assume that there is a confrontation and conflict between various grammatical objects, and we are going to make peace between subjects and verbs and the rest of the particles of speech and writing بیائید تصور کنیم که نوعی نزاع و درگیری بین اجزاء مختلف گرامری وجود دارد و قصد داریم تا بین افعال و فاعل ها و دیگر عوامل در گفتار و نوشتار نوعی آشتی برقرار نمائیم There is a variety of verbs out there and we are going to sort them out انواع متفاوتی از افعال وجود دارند و قصد داریم تا به مرتب سازی آنها بپردازیم Finding the subject of a sentence when reading an article or a newspaper column is very important in order to extract the full meaning of the sentences and phrases present in the contents

مشخص نمودن فاعل در یک جمله به هنگام مطالعه یک مقاله و یا ستون روزنامه بسیار حائز اهمیت میباشد به منظور برداشت مفهوم جملات و عباراتی که در متون وجود دارند As mentioned earlier, getting subjects and verbs to agree with each other seems like the first rule of thumb in making good sentences همانطور که قبلا عرض شد, ایجاد نوعی هماهنگی و توافق بین فعل و فاعل میتواند به عنوان قانون اول عمومی و کلی جهت ساختن جملات خوب مورد نظر قرار گیرد When studying some advanced-level sentences and passages, you might come across tricky situations in which the verbs and subjects or pronouns used might sound a bit complex and incompatible to match at first glance but there might be a way around

به هنگام مطالعه متون و جملاتی که در سطح پیشرفته هستند, ممکن است شما با مواردی برخورد نمائید که به ظاهر دشوار هستند تا به تعیین فعل و فاعل و ضمائر مورد استفاده پرداخت و شاید هم در نگاه اول با یکدیگر چندان هماهنگی نداشته باشند ولی امکان دارد تا راه حلی هم وجود داشته باشد Please note that the whole grammar might be compared with a puzzle, once you get to know it well and discover the shortcuts and solutions, it will be like a piece of cake to solve لطفا به این نکته توجه نمائید که تمام گرامر را میتوان به یک چیستان یا پازل تشبیه کرد و هنگامیکه شما از آن شناخت کافی حاصل کردید و همه میانبرها و راه حل آنرا کشف نمودید, مانند آب خوردن برای شما سهل و آسان خواهد گشت.

As a matter of fact, in every sentence which you inspect, you need to spot two pieces of information, the first one being an action or a state of being while the second one refers to someone or something that is doing the action or experiencing the state of being در حقیقت, در هر جمله ای که شما به بررسی آن میپردازید, سعی در کشف دو مورد یا معلومات خواهید کرد, اولی کاری است که در حال انجام میباشد و یا حالتی که برقرار است و دومین فاعل آن کار و یا فرد و یا چیزی است که دارای حالتی است The action or the being part is the good old verb and that someone or something which we have just talked about is the subject آن کار و یا حالتو همان فعل آشنا بوده و کننده کار و یا دارای آن حالت که صحبت از آن شد فاعل است.