جلوگیری از تکرار در عبارات

یکی از مواردی که در مکالمه و همچنین نگارش متون میتواند منجر به افت نمره و کاهش مقبولیت و ارزش کلی عبارات و حملات مورد استفاده گردد مساله تکرار کلمات, عبارات و همچنین جملاتی میباشد که چندان ضروری بنظر نمیرسند و صرفا جهت پر کردن جاهای خالی مورد استفاده قرار گرفته اند. هنگامیکه صحبت از تسلط در زبانهای خارجه به میان می آید, اجتناب از تکرار غیر ضروری اجزاء عبارات میتواند عاملی تعیین کننده به شمار آید و به شما نیز توصیه میشود تا با استفاده از کلمات مناسب که ضروری هستند به تکمیل مکالمات و جملات خود بپردازید. لطفا به مطالبی که در ذیل به آنها اشاره میشود دقت نمائید که حاوی نکات ظریفی در همین ارتباط میباشند. به مثالهای ذکر شده نیز با دقت توجه کرده و جملات مشابه را حدس و بیان کنید.

When it comes to improving writing, lots of suggestions can be made including choosing attractive words as well as eliminating repetition which most of the time is considered a negative factor هنگامیکه صحبت از بهبود نوشتار به میان می آید, راهکارهای زیادی را میتوان توصیه نمود شامل استفاده از کلمات جذاب و همچنین اجتناب از تکرار که در اغلب مواقع به عنوان عاملی منفی تلقی میگردد But please note that in the end, the only way to improve your writing is to write اما لطفا به این نکته توجه کنید که در نهایت, تنها راهی که برای بهبود فن نویسندگی وجود دارد, نوشتن است Writing improvement is like a huge goal to achieve and a dream to come true, and the more you write the closer you get to obtaining it

ارتقاء نویسندگی مانند یک هدف عظیم است و یا یک رویای بزرگ و برای دستیابی و تحقق آن, هر چقدر بیشتر به نویسندگی روی بیاورید, به آن نزدیکتر خواهید شد Even grabbing an amazing book which consists of many chapters on how to become an expert author, will not make you a top-notch author, unless you take the time and do the real writing حتی بدست آوردن یک کتاب عالی در زمینه نویسندگی که حاوی بخشهای زیادی در زمینه نوشتار مانند یک مولف حرفه ای میباشد از شما یک نویسنده خوب نخواهد ساخت, مگر اینکه در عمل نویسندگی را تجربه نمائید Reading is something and practice is something else and it seems necessary مطالعه یک چیز است و تمرین چیز دیگر و ضروری بنظر میرسد.

You are advised to dedicate a small amount of your time every day or a few minutes a week to improving your speech and writing به شما توصیه میشود تا قسمت کوچکی از وقت روزانه خود و یا چند دقیقه در طول هفته را به بهبود صحبت و نوشتار اختصاص دهید As mentioned earlier, avoiding repetition is the key in speaking and writing fluently and well همانطور که قبلا ذکر شد, اجتناب از تکرار در گفتار و نوشتار با اهمیت میباشد Please take a look at the following example which sheds light on this issue لطفا به مثالی که در ذیل به آن اشاره میشود دقت نمائید که این مطلب را روشن میسازد I have purchased a new laptop computer for my office, so nowadays I own a brand-new computing machine

من یک کامپیوتر لپ تاپ برای اتاق اداری خود خریداری نموده ام, پس بنابراین این ایام من مالک یک دستگاه ماشین رایانه ای هستم As you would agree, the second part of this statement can be totally omitted, without hurting the overall meaning and comprehension همانطور که شما هم موافقت میکنید, قسمت دوم این عبارت را بدون آسیب به معنای کلی جمله و درک مطلب میتوان کلا حذف کرد It is interesting to mention that when you pay attention to many billboards, newspaper advertisements and even magazines, you can find plenty of errors جالب است که ذکر کنیم با دقت به روزنامه ها و مجلات و همچنین تابلوهای بزرگ تبلیغاتی, شما میتوانید تا اشتباهات زیادی را پیدا کنید.