توجه کافی به متون نوشتاری

در هنگام نوشتن متون برای اموری از قبیل ایمیل یا همان پست الکترونیکی چه به حالت رسمی و یا عامیانه, همه ما به اصول گرامر توجه میکنیم چون در واقع اهمیت نگارش به نحو صحیح استفاده از قواعد و قوانین به ظاهر ساده ولی در عین حال مهم میباشد. لطفا توجه کنید که در آموزشگاههای مکالمه چه بصورت کلاسهای چند نفره و یا خصوصی بر موضوع نوشتار صحیح تاکید ویژه ای وجود دارد چون در کنار روان و بدون اشتباه صحبت کردن, تاکید میشود تا از نگارش مناسبی نیز دانشجویان بهره مند گردند. این موضوع در موارد نوشتن متنهای رسمی و اداری مورد توجه خاص قرار میگیرد, به عنوان مثال هنگامیکه ادارات و بخشهای مختلف سازمانها مشغول نامه نگاری رسمی با یکدیگر بر سر موارد تجاری و فرهنگی میباشند.

When it comes to writing an email or sending your friend a text message via cell phone, you may get the initial impression to relax the grammatical rules and shift to informality هنگامیکه نوبت به نگارش یک ایمیل دوستانه به دوستتان و یا ارسال پیامک به وی از طریق تلفن همراه میرسد, ممکن است شما این برداشت را داشته باشید که به سمت استفاده از متون عامیانه و غیر رسمی روی بیاورید But please note that the means and medium which is used to convey and express the message over here is not the determining and deciding factor ولی لطفا به این نکته توجه کنید که وسیله ارتباطی مورد استفاده جهت انتقال مفاهیم در اینجا عامل تعیین کننده و تصمیم گیرنده ای به حساب نمی آید.

But the essential one is the audience that is going to be addressed بلکه مساله مهم مخاطب طرف شماست Have you ever wondered who is going to read your email or receive the text message you are right now composing آیا تابحال از خود پرسیده اید که چه شخصی قرار است تا به مطالعه ایمیل و یا پیامی که شما هم اکنون مشغول نوشتن آن هستید بپردازد؟ Is the person your close friend or president of the company in which you are working آیا آن شخص دوست نزدیک شماست و یا رئیس اداره تان که در آن شاغل هستید؟ In the first case, you are free to break as many grammatical rules as you like because you are going to shift to informality and pick only the intimate and friendly speech and writing type

چنانچه انتخاب شما حالت اول است, آزاد هستید تا اکثر قوانین گرامری را نادیده بگیرید چون در هنگام تماس با دوستتان از گفتار و نوشتار غیر رسمی و صمیمی استفاده خواهید کرد But what if the second option is chosen and you are composing a letter which is going to be read thoroughly by your boss or university professor اما تکلیف در هنگام انتخاب دوم چیست که شما مشغول نگارش نامه ای هستید که توسط رئیس و یا استاد دانشگاه شما قرار است تا به دقت مطالعه شود؟ If that’s the case, please make sure you will keep your writing in a formal way, to avoid any confusion and disrespect در چنین مواردی, لطفا اطمینان حاصل کنید تا به منظور اجتناب از بی حرمتی و گیج شدن, از نوشتار رسمی استفاده کنید.

Even if you believe the recipient of your letter won’t mind a conversational, informal tone, in order to avoid any risks of miscommunication, you probably will not forward an email which is grammatically relaxed and loose حتی اگر شما بر این اعتقاد هستید که پذیرنده نامه شما اهمیت چندانی به لحن غیر رسمی و عامیانه نمیدهد و برایش تفاوت ندارد, به منظور اجتناب از سوء تفاهم ارتباطاتی, شما نخواهید خواست تا به ارسال نامه ای بپردازید که از نظر گرامری بسیار سبک و بدون توجه به قوانین نگارش است So, attempt to save yourself any embarrassment or hassle and keep your writing in a formal style پس بهتر است تا با استفاده از سبک نگارش رسمی, خود را از دردسر های احتمالی به دور نگاهدارید.