افعال کمکی و عملی

آیا میتوان از برخی افعال در جهت کمک به دیگر فعلها در جمله سازی استفاده نمود؟ نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا بهتر است به ساختن و نگارش و گفتن عباراتی پرداخت که به تنهائی استفاده میشوند و یا اینکه بین آنها حلقه هائی ایجاد نمود و در حالت ترکیبی در جملات بیان کرد؟ دانشجویانی که از آموزش آکادمیک و خصوصی در زمینه گرامر بهره مند هستند میتوانند در انجام مکالمات و محاورات و تبادل نظرهای روزانه با دوستان و دیگر دانشجویان از توفیق بهتر و بالاتری هم برخوردار باشند. آیا تاکنون در امتحانات ورود به دانشگاهها یا همان کنکور شرکت کرده اید؟ آیا بخاطر دارید که افعال کمکی در کجاها مورد استفاده قرار میگرفتند؟ آیا آنها بایستی با هماهنگی نسبت به دیگر اجزاء عبارات از قبیل صفات و ضمائر نوشته شوند؟

Helping verbs can be considered the do-gooders when it comes to making a logical connection between parts of sentences in writing or speech افعال کمکی را شاید بتوان به عنوان خیرخواه و یاری رساننده در عبارات و جملات حین نگارش و یا صحبت در نظر گرفت که بین دیگر اجزاء ارتباط منطقی ایجاد میکنند Some of the verbs we use every day consist of only one word and actually they are single words, whereas many others are made up of two or more words برخی از افعالی که ما همه روزه از آنها استفاده میکنیم تنها از یک کلمه تشکیل شده اند درحالیکه بسیاری دیگر از افعال از دو و یا چند کلمه ساخته شده اند In some cases, the extra words are called helping words and it is not difficult to guess their functions

در برخی موارد آن کلمات اضافه به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند و دشوار نیست تا حدس بزنیم که وظیفه آنها در عبارات چیست They cannot be used to do household chores nor will they be able to help you wash your car نمیتوان از آنها در انجام امور منزل استفاده کرد و همچنین آنها قادر نخواهند بود تا به شما در شستن خودروی خود کمک نمایند but their main function is to help the main verbs express their meanings in a clear and understandable manner and they do this through changing the time or tense of the action اما وظیفه اصلی آنها کمک به افعال اصلی در جهت ارائه مفاهیم به نحوی شفاف و قابل درک میباشد و آنها اینکار را از طریق تغییر زمان افعال انجام میدهند.

You should have refused the offer to work extra time without a raise at your office شما میبایست پیشنهاد اضافه کار در اداره تان را بدون پرداخت حقوق و مزایا رد میکردید As you can see here, the main verb is refuse but should and have are used to create a meaningful grammatical structure, and so they act as helping verbs همانطور که ملاحظه میکنید, فعل اصلی ما refuse میباشد ولی از should و have برای ایجاد ساختار با معنای گرامری استفاده شده است و بنابراین به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند You may be wondering whether distinguishing between main verbs and the helping verbs is very important but fortunately you do not need to act like a grammar expert to read and speak well

شاید شما از خود این سوال را بپرسید که آیا ایجاد تمایز بین افعال اصلی و کمکی مهم است ولی خوشبختانه نیازی نیست تا به مانند یک متخصص در زمینه گرامر عمل کنید برای خوب نوشتن و خوب صحبت کردن As long as you as the reader get the whole intended meaning when reading and writing a sentence, it means you are doing very good and the sentence is correct چنانچه شما در حین خواندن و نگارش جمله به ارائه و برداشت صحیح مورد نظر دست یابید, کارتان درست است و جمله شما نیز صحیح میباشد If only one part of a verb is used, the reader might mistake linking verbs with main verbs اگر تنها قسمتی از یک جمله مورد استفاده قرار گیرد, خواننده ممکن است افعال کمکی و اصلی را با هم اشتباه کند.

The other type of verbs which are being frequently used in writing is action type گونه ای دیگر از افعال که در نوشتار بسیار استفاده میشنود افعال عملی هستند As mentioned earlier, linking verbs are great but they might be limited to the state of being or having a feature and the action part of the sentences is still missing همانطور که قبلا عرض شد, افعال ربطی بسیار خوب هستند ولی آنها محدود به داشتن حالتی و یا ویژگی خاصی هستند و هنوز قسمت حرکتی و عملی در جمله ها خالی است We need to do something and this is exactly where action verbs begin playing their roles نیاز است تا کاری انجام دهیم و این دقیقا همان جائی است که افعال عملی به ایفای نقش خود می پردازند.

When it comes to explaining how something happens, action verbs are being used هنگامیکه نوبت به توضیح کاری که انجام میشود میرسد, از افعال حرکتی استفاده میشود He closed the door behind him when exiting او به هنگام خروج درب را پشت سر خود بست Over here, two action verbs have been used, exiting and closing در اینجا از دو فعل عملی exiting و closing استفاده شده است But please do not let the name confuse you since several verbs such as think and have or stay too are considered action verbs from grammatical perspective اما لطفا اجازه ندهید تا اسم افعال حرکتی موجب اشتباه شما گردد چون فکر کردن و داشتن نیز از نقطه نظر گرامری افعال عملی محسوب می شوند.