افعال ترکیبی و مصدرها

درست است که روان و بدون اشتباه صحبت کردن الزاما به معنی و مفهوم حفظ کردن همه قوانین گرامری نیست, اما هر از چند گاهی نیاز است تا با مرور مواردی که برای مکالمه زبان در سطوح متوسط و پیشرفته تدوین شده اند آشنا شد و از آنها در صحبت و نوشتار استفاده نمود. افعال ترکیبی نیز در همین ارتباط میتوانند مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند چون درواقع ورود به محدوده آنها عبور از سطوح ابتدائی و مقدماتی آموزشی میباشد. حتی در نگارش نیز میتوانند بسیار سودمند واقع گردند و نمره کلی شما را بالاتر ببرند. تصور کنید که شما مشغول انجام چند کار هم زمان در منزل و یا محل کارتان میباشید, در چنین مواقعی بهتر است تا با استفاده از افعال ترکیبی و یا مرکب, از وقفه های اضافه در عبارات بکاهید.

Today we are going to cover the subject of compound verbs which are used when two or more actions are being carried out in sentences and it is useful to know how and when to use them properly in speech and writing امروز قصد داریم تا به موضوع افعال ترکیبی بپردازیم که در زمانی استفاده میشوند که در جملات دو و یا چند کار در حال انجام شدن میباشند و سودمند است تا بدانیم چگونه و در کجا از آنها در گفتار و نوشتار استفاده نمائیم It is possible to pair one subject in our sentences with two or more verbs ممکن است تا فاعل در جمله خود را با دو یا چند کار مرتبط نمائید John’s friend shouted and laughed after hearing about the winning of his favorite team دوست جان پس از شنیدن خبر برد تیم محبوبش فریاد زد و خندید.

As you can see here, two actions, shouted and laughed, and one subject, John, are paired to each other همانطور که در اینجا ملاحظه میکنید, دو کار خندید و فریاد زد و یک فاعل, جان, به یکدیگر متصل شده اند In grammatical terms, these double verbs are technically known as compound verbs since more than one action has been mentioned از نقطه نظر گرامری, به چنین افعال دوتائی در اصطلاح فنی افعال ترکیبی اطلاق میشود از آنجائیکه بیشتر از یک کار ذکر شده است If you are thinking about some more examples, please have a look at the following sentence which sheds light on the issue چنانچه در اندیشه مثالهای بیشتری هستید, لطفا به جمله زیر نگاهی بیندازید که موضوع را روشن میسازد.

Akbar snatched the newspaper and quickly put it into his suitcase اکبر به سرعت روزنامه را گرفت و آن را در چمدان خود گذاشت When you speak and write, you are using a variety of compound verbs even without noticing به هنگام نوشتن و مکالمه, شما از انواع متنوعی از افعال ترکیبی استفاده میکنید حتی بدون اینکه متوجه آنها باشید Now let’s move on to the attractive discussion about infinitives حالا بیائید به اتفاق یکدیگر به بحث جذاب مصدرها بپردازیم From time to time when you are in class, you may hear your teacher saying the verb to go and you may want to learn more هر از چندگاهی هنگامیکه در کلاس هستید, ممکن است که بشنوید معلم شما بگوید فعل رفتن و ممکن است شما بخواهید بیشتر بدانید.

You may wonder why to has been used in the structure ممکن است این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که چرا از to در این ساختار استفاده شده است Please note that to be or to go are not verbs actually, they are infinitives لطفا توجه کنید که رفتن و بودن, هنگامیکه to قبل از آنها استفاده شود, فعل نبوده و بلکه مصدر هستند If you would like to make an infinitive, put to before any verb like to be چنانچه بخواهید تا مصدر بسازید, قبل از هر فعلی یک to قرار دهید مانند to be بودن One point which is important is that when trying to pick verbs in sentence, forget about the to being used at the beginning of them, otherwise you will choose infinitives instead of verbs which is grammatically not right

نکته مهم در ارتباط با تشخیص افعال در جملات این است که آنها را با to انتخاب نکنید, چون در اینصورت اشتباها مصادرها مشخص میشوند The point is, infinitives and verbs might be mistaken sometimes نکته این است که افعال و مصدرها ممکن است بعضی مواقع با هم اشتباه گرفته شوند It might sound a bit weird but even some of the best journalists and newspaper column writers make the common mistake of splitting infinitives in their writings which is not correct شاید باور این مطلب کمی عجیب بنظر برسد ولی حتی برخی از بهترین روزنامه نگاران و ستون نویسان روزنامه ها هم این اشتباه رایج را مرتکب میسوند و مصدرها را بصورت جداگانه در نوشته هایشان استفاده میکنند که صحیح هم نمیباشد.

So when it comes to writing formally, do not split infinitives in half بنابراین هنگامیکه صحبت از نوشتن به گونه ای رسمی میشود, از نصف کردن مصدرها بپرهیزید For instance, all of us commonly observe such sentences a lot while reading daily newspapers به عنوان نمونه, همه ما هنگام مطالعه روزنامه ها به چنین مواردی برمی خوریم The member of parliament vowed to really pursue the problem of unemployment in the province نماینده مجلس تعهد کرد که به مشکل بیکاری در استان بپردازد As mentioned, the correct form would be to pursue and not splitting the infinitive in this sentence همانطور که عرض شد, حالت صحیح to pursue میباشد و نبایستی در این جمله مصدر را به دو نیم تقسیم کرد.