تشخیص فاعل مفرد و جمع و مفاهیم مستتر

در نگاه اول شاید فکر کردن درباره تشخیص فاعل در جملات ساده بنظر برسد ولی در برخی موارد ابهاماتی در عبارات وجود دارد. چنانچه به تازگی در دوره های آموزشی انگلیسی ثبت نام کرده و علاقه دارید تا به تقویت مکالمه و نوشتار خود بپردازید, توجه به چند نکته ریز ساختاری میتواند به شما کمک کند. البته لازم نیست تا به مرور تک تک قواعد پرداخت تا در ارتباطات کلامی موفق بود ولی مبحث فاعل و مفاهیم مستتر و پنهان و آشکار در جملات در برخی مواقع میتواند کمی مشکل باشد. چنین مواردی میتواند حتی سخت تر و زمانبر باشند وقتی که در امتحان هستید و بایستی به انجام گزینه های تستی چهار جوابی بپردازید. در اجزاء جملاتی که قصد مرور آنها را داریم, فاعل جمع و مفرد و حالت ترکیبی مورد بررسی قرار میگیرند.

It is a basic point to mention that all sentences contain at least one verb ذکر این نکته ساده است که همه جملات حداقل دارای یک فعل میباشند And as you remember from our previous discussion, verbs are words that express an action or a state of being in the statements و همانطور که از بحث قبلی مان به خاطر دارید, افعال کلماتی هستند که بر حالت و یا عملی در عبارات دلالت دارند But the point is that such actions cannot happen without a subject and merely in vacuum or imagination اما نکته در اینجاست که چنین کارهائی نمیتوانند در خلا و تصور و بدون فاعل صورت پذیرند Even a state of being or a simple action needs to be done or had by someone حالتی از بودن و یا کارها بایستی توسط افراد به انجام برسند.

Therefore, someone or something needs to be present in the sentences that we write بنابراین, چیزی و یا فردی بایستی در جملاتی که ما آنها را می نویسیم وجود داشته باشند They also can be used in relation to the action or state of being which has been mentioned آنها همچنین میتوانند در ارتباط با کار و یا حالت بودن که ذکر شد مورد استفاده قرار گیرند So the what or who in the statements are the subjects پس آنچه و یا آن فرد در جملات همان فاعل میباشند From a grammatical viewpoint, a subject is a noun which can refer to persons or things and places or ideas از نقطه نظر گرامری, یک فاعل اسم تلقی میشود که میتواند بر مکان, ایده, چیز و یا فرد دلالت داشته باشد.

But, sometimes pronouns which substitute for nouns can also act as subjects اما بعضی مواقع, ضمیرهائی که به عنوان جایگزین برای اسامی هستند هم میتوانند به عنوان فاعل استفاده شوند For example, He went to the park yesterday به عنوان مثال, او دیروز به پارک رفت We will further discuss pronouns and their roles in sentences structures in other articles ما در مقالات بعدی به نقش ضمائر در جملات اشاره خواهیم داشت But are subjects always very straightforward and easy to spot ولی آیا فاعلها همیشه آشکار و به سادگی قابل تشخیص هستند؟ Sometimes finding a subject in a sentence might seem difficult because it may appear missing or hidden, and we need to know how to detect them in the statements

ممکن است برخی مواقع پیداکردن یک فاعل در جمله ای دشوار بنظر برسد بدلیل اینکه شاید به نظر موجود نباشد و یا پنهان باشد و ما نیاز داریم تا آنها را در عبارات بیابیم It is possible to have compound subjects, two or more subjects that connect with one single verb این امکان وجود دارد تا فاعلهای ترکیبی داشت, درواقع دو و یا چند فاعل که در ارتباط با یک کار تک مورد استفاده قرار میگیرند As an example, Akbar and Ahmad went to the cinema together به عنوان مثال, اکبر و احمد با هم به سینما رفتند As you can see, this sample sentence features one verb or action which is going to the cinema but two subjects have been used that are doing the same thing which is going to the cinema and watching a movie

همانگونه که مشاهده میکنید, این جمله نمونه دارای یک فعل و کار میباشد و آن رفتن به سینما است ولی از دو فاعل استفاده شده است که مشغول انجام یک کار یکسان میباشند و آن رفتن به سینما و تماشای فیلم است The last point we are going to cover today is relevant to the impressions that we get after reading a short piece of news or passage آخرین نکته ای که امروز به آن میپردازیم درباره استنباطی است که پس از خواندن یک خبر و یا مطالعه یک متن کوتاه خواهیم داشت For instance what is your impression after reading this on expressways road signs به عنوان نمونه, برداشت شما پس از خواندن این جمله در تابلوهای راهنمائی در بزرگراهها چیست؟ Please move on your lane and do not weave between the lines

لطفا در خط خود حرکت کنید و از حرکت سریع در بین خطوط بپرهیزید Although no direct subject has been mentioned here, you is understood گرچه اشاره مستقیمی به هیچ فاعلی در اینجا نشده است, ولی شما مخاطب هستید It can be interpreted as a polite request or even a command این جمله میتواند به عنوان درخواستی مودبانه و یا حتی یک فرمان در نظر گرفته شود The verb is giving an order but the subject is hidden فعل حاوی یک فرمان میباشد ولی فاعل کجاست؟ Grammarians say that in such sentences the subject is you-understood since you are addressed متخصصین در حوزه گرامر بر این عقیده هستند که در چنین جملاتی, فاعل شما تفسیر میشود چون شما مخاطب این پیام هستید.