حروف کوچک و بزرگ در نوشتار

هنگامیکه صحبت از آغاز نوشتار به میان می آید, بایستی به نحوه گزینش و چیدمان حروف در جملات نیز دقت کرد. این مساله در ارتباط با آزمونهائی از قبیل آیلتس و تافل نیز صدق میکند چون همانطور که مستحضر هستید, در چنین امتحاناتی شما نیاز است تا به نگارش یک یا چند مقاله استاندارد بپردازید و مهم است تا جملات مورد نیاز و پاراگرافها را با حروف بزرگ آغاز کرده و همچنین از حروف کوچک در بقیه نقاط عبارات استفاده نمائید. حتی در مواردی مانند ترجمه متون به یکدیگر چنین مواردی مهم بوده ولی در نوشتار میتوانند تاثیر گذار تر باشند. به عنوان مثال در هنگام تایپ کلماتی که به نوعی برند و مارک تجاری محسوب میشوند و یا به موقع نامگذاری شهرها و کشورها, ابتدای چنین آیتمهائی در جملات با حروف بزرگ هستند.

Usually most paragraphs and the beginning sentences on each page begin with a capital letter, followed by lowercase letters in the body of the contents معمولا در اکثر مواقع, پاراگرافها و جملات آغازین در هر صفحه به صورت حروف بزرگ نوشته میشوند و بقیه متون از حروف کوچک تشکیل میشوند The same formula applies to adding brands or commercial trademarks to the contexts as well as cities and countries names چنین قانونی در زمینه مارکها و نشانهای تجاری و همچنین اسامی شهرها و کشورها نیز صدق میکند In effect, we need to put grammar to work in the real world to make the best use of it در حقیقت ما بایستی تا گرامر را به صورت کاربردی و در عمل به کار گیریم تا از آن حداکثر استفاده را نمائیم.

Please note that even if you study grammar clues for months and years but they fail to stick with you when you sit down to write, they will be merely impractical knowledge which is not going to be appreciated very much لطفا دقت نمائید که حتی اگر شما به مطالعه نکات گرامری به مدت ماهها و سالها بپردازید ولی قوانین آن هنگامیکه شما قصد نگارش را داشته باشید در ذهن شما آماده و حاضر نباشند, چندان به کار نیامده و مورد ارزشیابی قرار نخواهند گرفت If you find a good reference on how to write well, please keep it handy, when working on a project or report, just in case چنانچه ماخذ خوبی در زمینه نگارش مناسب یافتید و به هنگام کار بر روی گزارش و یک پروژه, لطفا آن را دم دست نگهدارید, شاید به کار آید.

Most writing assignments can prove to be tricky in practice, since you will need to use a variety of things such as capital letters, lowercase letters, punctuation marks and different types of speech اکثر پروژه های نوشتاری میتوانند در عمل مشکل ساز تلقی گردند, از آنجائیکه شما نیاز دارید تا از انواع متنوعی از چیزها از قبیل حروف کوچک و بزرگ, علائم نقطه گذاری و همچنین نقل قولها استفاده نمائید But please keep this point in mind that becoming an expert writer is not going to happen overnight, nor will you need to memorize rules اما لطفا این نکته را در ذهن خود داشته باشید که نویسنده خبره شدن یکشبه حاصل نخواهد شد و همچنین شما نیاز ندارید تا به حفظ کردن قوانین بپردازید.

When studying books on various educational subjects such as how to write well, we need to bring the lessons in them to life and this job is carried out by providing lots of real world examples به هنگام مطالعه کتبی که ماهیتی آموزشی دارند, از قبیل نحوه نگارش خوب, ما نیاز داریم تا با ارائه مثالهای فراوان و حقیقی, آنها را به نحوی کاربردی به نمایش بگذاریم The goal is for you to absorb the studied knowledge concerning writing well and develop part of your brain that decides whether your work is well written هدف برای شما این است تا به جذب معلومات مطالعه شده بپردازید و ذهن خود را پرورش دهید تا تشخیص دهد که آیا آنچه را که نگاشته اید به نحوی مطلوب انجام شده است.