حفظ کردن و یا ساختن خلاقانه جملات

آیا در هنگام صحبت کردن و مکالمه انگلیسی بیشتر به فکر حفظ کردن و به یادآوری معلوماتی هستید که قبلا وارد ذهن شما شده اند و یا بالعکس شما جزو آن افرادی هستید که ذهن پویا و خلاقی دارید و با تمرکز بر علم و دانش و آگاهی خود سعی در ساختن عباراتی میکنید که با معنا و مفهوم بوده و براحتی منظور شما را به مخاطب منتقل مینمایند؟ درست است که با حفظ کردن قواعد جمله سازی و دیگر موارد مشابه و مرتبط میتوان تا حدودی از عهده انجام مکالمات نسبتا ساده و کاربردی برآمد, اما جهت شرکت در جلسات رسمی و یا انجام خطابه و سخنرانی شما به بیش از حفظیات محدود نیاز دارید و ذهن شما بایستی حالت یک ورزشکار آماده را داشته باشد تا عبارات جدید و به موقع و با مفهوم مورد نیاز و به سرعت آماده نماید.

In your opinion, is the pattern of memorizing numerous rules and tips such as parts of speech or diagramming statements and sentences or repeating direct and indirect speech cases dozens of time will make you a good communicator به عقیده شما, آیا الگوی حفظ کردن تعداد زیادی از قوانین و نکات درباره بخشها و حالات صحبت کردن و همچنین تدوین نمودن عبارات و جملات متنوع و مختلف و تکرار کردن ده ها باره عبارات نقل قول مستقیم و غیر مستقیم از شما یک خطیب خوب خواهند ساخت؟ In other words, do you think university professors who speak perfectly and fluently are very busy just memorizing their speech texts on a daily basis and their brains are only loaded with repeated statements

به عبارت دیگر, آیا تصور میکنید که اساتید دانشگاه که به نحوی عالی و روان صحبت میکنند صرفا همه روزه مشغول حفظ کردن متن سخنرانیهای خود هستند و ذهنهای آنها تنها انباشته از عبارات تکرار شده میباشد؟ If your answer is positive, then you may need to think again چنانچه پاسخ شما مثبت است, احتمالا نیاز دارید تا مجددا تفکر کنید We need to have a clear path towards approaching grammatical rules and speaking in an error-free style ما نیاز داریم تا به روشی مشخص برای نزدیک شدن به قوانین گرامری و همچنین انجام مکالمات بدون اشتباه دست یابیم There is no need to ask elementary school children to explain indirect object in order to talk about themselves and their family

هیچ نیازی نیست تا از بچه های مدرسه ابتدائی درباره مفعول غیر مستقیم سؤال بپرسیم تا آنها قادر باشند درباره خود و خانواده شان صحبت کنند Correct dialog is far more complex and yet way too easier than memorizing and explaining grammar مکالمه صحیح بسیار پیچیده تر و در عین حال خیلی ساده تر از حفظ کردن و توضیح دادن گرامر است If you have the capability to construct a complete and meaningful sentence which communicates information correctly and meets the needs of your audience, you can be named a good communicator اگر دارای این توانائی هستید تا جمله ای کامل و با مفهوم بسازید که مطابق نیاز مخاطب باشد, شما را میتوان یک خطیب خوب نامید.

If you are interested in history, you probably have heard that in the middle ages, studying Latin was pretty significant and educated people were enrolling in classes to learn it چنانچه به تاریخ علاقمند هستید, احتمالا شنیده اید که در قرون وسطی, مطالعه لاتین بسیار با اهمیت بود و افراد تحصیل کرده با شرکت در کلاسها به فراگیری آن میپرداختند And at that time, many people thought that the only correct grammar was the one associated with Latin و در آن زمان, بسیاری از مردم بر این باور بودند که تنها نوع صحیح گرامر گونه مرتبط با لاتین بود It is interesting that many people still use the term grammar school جالب است که برخی هنوز هم از واژه مدرسه گرامر سخن به میان می آورند.