اشتباهات رایج در مکالمه

اشتباه کردن جزئی ثابت از پیشرفت در هر چیزی میباشد و هنگامیکه کلاسهای زبانهای خارجه را مرور میکنید با چنین اشتباهات رایجی مواجه میشوید و دانشجویان چه در هنگام مکالمه و همچنین در موقع نگارش مقاله ممکن است دچار اشتباهات جزئی شوند که همانطور که عرض شد آنها مقدمه و پیش نیاز پیشرفت میباشند. قصد داریم تا با یکدیگر به اشتباهات کوچکی اشاره کنیم که ممکن است در هنگام مکالمه و جمله سازی, شما هم آنها را مرتکب شوید و بهتر است با تمرین و تکرار و مطالعه از آنها جلوگیری به عمل آورد. مواردی مانند استفاده از زمان گذشته بجای جملات زمان حال ساده و یا آینده و همچنین استفاده از ضمایر فاعلی به جای مفعولی و یا قرار دادن صفات بعد از اسامی ممکن است جزو اشتباهات رایج باشند.

It can be really embarrassing making numerous mistakes when speaking and having a dialog with someone or when it comes to writing a great error-free article for a formal event and no one wishes to get stuck in this situation این موضوع حقیقتا میتواند باعث ناراحتی گردد که در هنگام صحبت کردن و مکالمه با فردی و یا به هنگام نگارش یک مقاله مرتکب اشتباهات زیاد شد, به خصوص وقتی که انتظار میرود به دلیل مناسبات رسمی حتی القدور از اشتباهات دوری شود و هیچ فردی دوست ندارد در چنین مواردی گرفتار شود It is tricky and time-consuming to improve your reading, writing and speaking capabilities but in the real world, there is nothing easy and as the famous saying goes, no pain, no gain

درست است که سخت و وقتگیر است تا به بهبود توانائیهای خود در زمینه های مکالمه, درک مطلب و نگارش اقدام کنید ولی در جهان حقیقی, هیچ کاری آسان نیست و به قول معروف نابرده رنج گنج میسر نمیشود One of the instances where mistakes occur is the time homophones are used by people and students because similarities in pronunciation but with different spelling with lead to mistakes, losing marks in exams and this is natural یکی از مواردی که در امتحانات میتواند منجر به از دست دادن نمره و مرتکب شدن اشتباهات شود مساله کلمات هم آوا میباشد چون آنها به دلیل داشتن تلفط شبیه به هم ولی در عین حال هجا و حروف مختلف منجر به اشتباه دانش آموزان و افراد میشوند و این مساله ای طبیعی به شمار میرود.

In order to keep this rule in mind, please take a look at the following words of fair and fare به منظور اینکه این نکته را در ذهن خود داشته باشید, لطفا به کلمات ذیل نگاهی بیندازید / همانطور که ملاحظه میکنید, هر دو کلمه دارای تلفظ یکسانی میباشند ولی اولی به معنی منصفانه و نمایشگاه و دیگری یعنی کرایه ماشین Another common mistake even made by some native speakers is about then and than اشتباه مرسوم دیگری که حتی توسط برخی گویشوران بومی صورت میپذیرد درباره کلمات then یعنی سپس و than به معنی نسبت به چیزی در جملات مقایسه ای میباشد Go to the ATM across the street and then take some cash به دستگاه خودپرداز آنسوی خیابان رفته و مقداری پول دریافت نمائید.

I am taller than you من از شما قد بلندتر هستم In the first statement we have used an adverb while in the second sentence we have made a comparison در عبارت اول از یک قید استفاده کرده ایم و در جمله دوم یک مقایسه انجام داده ایم When you are going to refer to a person, it is better to use who instead of that which is used for inanimate things or objects هنگامیکه قصد اشاره به فردی را دارید, بهتر است تا از who به جای that که به چیزهای بی جان و اشیاء اشاره دارد استفاده کنید He is the man who bought the book او همان فردی است که کتاب را خریداری کرد This is the table that I purchased on sale last year این همان میزی است که سال قبل در حراجی خریداری نمودم.