تقویت مکالمه در دوره های تدریس خصوصی زبان انگلیسی

میتوان بدون شک یکی از دغدغه های اصلی افرادی که در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی ثبت نام و شرکت میکنند را مرتبط با ضغف و اشکالات مرتبط با مکالمه دانست چون این داوطلبان به دلایل گوناگون از قبیل شرکت در آزمونهایی همچون آیلتس و تافل و یا مهاجرت و همچنین اخذ پذیرش از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علاقمند هستند تا بتوانند در موضوعات مختلف بحث شرکت فعال داشته و به پرسش و پاسخ بپردازند. اما اصولا از چه راههائی میتوان به مکالمه و صحبت کردن روان و بدون اشکال و با تکیه به روان و سلیس بودن و همچنین قواعد درست و بدون اشکال گرامری پرداخت؟ آیا تکنیکهائی وجود دارند که بایستی تا دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی فشرده آنها را حفظ کنند یا تمرین کلید نهائی موفقیت است؟

A real challenge for most people taking part in English language classes is learning how to speak better and have fluent conversations with others when traveling abroad یکی از دغدغه ها و چالشهای اصلی برای اکثر افرادی که در کلاسهای زبان انگلیسی شرکت میکنند این است که فرا بگیرند روش صحبت کردن بهتر و داشتن مکالمات روان با دیگران به هنگام مسافرت خارج از کشور While practicing conversation and grammar with professional tutors or attending classes at reputable institutes, you will learn that it is possible to speak fluently and flawlessly even for a short time در حین تمرین مکالمه و گرامر با مدرسین خصوصی حرفه ای و یا شرکت در کلاسهای آموزشگاههای معتبر شما درمیابید که این امکان وجود دارد تا حتی برای مدت کوتاهی بتوان سلیس و بدون اشتباه صحبت کرد.

Please note that even those people who are able to deliver a lecture at college in English language began their conversations a few years ago with a few sample terms and phrases like Hello, and Nice to meet you لطفا توجه کنید که حتی آندسته از افرادی که هم اکنون در دانشکده به سخنرانی میپردازند به زبان انگلیسی چند سال قبل با کلمات و عبارات نمونه و ساده از قبیل سلام و از ملاقات شما خوشحالم شروع کردند In private and group classes the students learn how to express their thoughts and feelings when interacting with others در کلاسهای تدریس خصوصی و گروهی دانشجویان فرامیگیرند چگونه در حین تعامل با دیگران درباره افکار و احساسات خود سخن بگویند Do not lose any opportunities when it comes to practicing conversation, even with your friends since speaking English every day will absolutely help you get better at daily communication and then enhance your speech level gradually

هیچ فرصتی را در زمینه تمرین مکالمه از دست ندهید حتی با دوستان خود در زمینه تمرین مکالمه انگلیسی روزمره چون به مرور سطح خود را افزایش میدهید در زمینه بهبود گفتار Everybody makes mistakes, even in some of the top private teaching classes held by reputable trainers, so you can accept those mistakes, get along with them, and ask your teacher to correct them, then write down the correct forms in a notebook and practice them regularly to speak and write better همه ما اشتباه میکنیم, حتی در برخی از بهترین کلاسهای تدریس خصوصی که توسط مربیان برجسته برگزار میگردند, بنابراین شما بهتر است تا اشتباهات خود را پذیرفته, با آنها کنار بیائید, و از معلم خود درخواست اصلاح آنها را نمائید, و سپس گونه های صحیح گرامری و واژگان و عبارات و اصطلاحات را در یک دفترچه نوشته و بطور مرتب تکرار کنید تا در گفتار و نوشتار بهتر بتوانید از آنها استفاده نمائید.

Always look out for some tips in order to write and speak better همواره در جستجوی نکاتی باشید جهت بهتر سخن گفتن و نگارش A proven method is to obtain an audio story, and read the passage while listening to the accompanying audio file یکی از راههای اثبات شده این است که یک کتاب صوتی را تهیه نموده و در حالیکه مشغول مطالعه متن میباشید به فایل صوتی همراه آن هم گوش کنید Then pause the file from time to time, trying to remember and repeat the sentences using a similar stress and intonation and voice changes as done by the native speakers in the file, and then trying to remember and say vocally what the takes and fictions were about and you may even record your voice to pay attention to your pronunciation and finally act out constant conversation practices with your friends سپس فایل را مرتبا متوقف نموده و سعی در یادآوری و تکرار جملات نمائید البته با تکیه و لحن ادا و بیان آنها شبیه به گویشوران بومی در فایلها و سعی کنید که داستانها را به خاطر آورده و شفاهی بازگو و بیان نمائید و همچنین ضبط کردن صدایتان و توجه به تلفظ میباشد و در پایان همراه با دوستانتان به تمرین مستمر مکالمه بپردازید.