تکالیف و تمرینات متناسب با نیازهای محصلین

اصولا تکالیفی که برای دانش آموزان و همچنین دانشجویان در سطح آموزش عالی در نظر گرفته میشوند بایستی دارای چه ویژگیهائی باشند؟ آیا بهتر است صرفا بر روی قدرت حافظه محصلین تمرکز شود در هنگام طرح پرسشها توسط مربیان و اساتید دانشگاه یا نیازهای علمی پژوهشی فراگیران بایستی مورد تاکید قرار گیرد؟ آیا در آموزش و پرورش و همچنین در مقیاس بالاتر یعنی آموزش عالی در دانشکده سلسله مراتب و قوانینی برای طرح پرسش و پاسخهای آکادمیک و روشهای تست زنی و پرسشهای چند گزینه ای وجود دارند یا اینکه معلمین و مربیان بر اساس تجربیات علمی و فردی اجتماعی خود سؤالاتی را برای دانش آموزان و دانشجویان طرح میکنند و برای آنها تکالیفی معین میکنند برای انجام در منزل و داشتن آمادگی در طول ترم و امتحانات؟

The students need to be presented with clear and appropriate assignments and homework به دانش آموزان و دانشجویان بایستی تکالیف و مسؤلیتهای متناسب و شایسته داده و سپرده شود Understanding just how to complete homework assignments given by teachers can sometimes be a daunting task for the pupils برخی اوقات ممکن است که درک کامل از نحوه انجام دادن تکالیفی که توسط معلمین به محصلین داده شده است قدری دشوار به نظر برسد Parents of the students as well as the learners themselves should become aware of the schools policies in terms of assignments in the first place در وهله نخست, والدین محصلین و خود آنها بایستی تا کاملا در جریان برنامه ها و چارچوبهای انجام تکالیف مدرسه ها قرار گیرند.

Secondly, teachers need to analyze learning abilities and degrees of their students and properly work on their literary skills as well as written comprehension ثانیا, مربیان نیاز دارند تا به تحلیل توانائیها و میزان فراگیری دانش آموزان خود پرداخته و بر روی مهارتهای ادبی و همچنین درک مطلب نوشتاری آنها کار کنند It is recommended to offer learners multiple presentation methods and being flexible when it comes to doing school assignments at home توصیه میگردد تا به فراگیران روشهای ارائه و روشهای متعدد انجام تکالیف مدرسه در منزل داده شود The students need to be presented with arrays and sets of questions and answers to get familiar with the lessons and exams formats بایستی تا دانش آموزان در معرض تعدادی از سؤالات و پاسخهای نمونه برای دروس و آزمونها قرار گیرند تا با آنها آشنا گردند.

Teachers should make attempt to create an atmosphere of trust in the classes معلمین بایستی تا تلاش خود را به کار گیرند تا در کلاسها جو اعتماد برقرار باشد This way, learners will not be afraid of answering the questions wrong and will never feel frustrated when making mistakes in front of other classmates and peers اینگونه, فراگیران هرگز در هنگام اشتباه پاسخ دادن به سؤالات احساس ترس و واهمه نداشته و در مواقع اشتباه کردن در حضور دیگر همکلاسیها و همسالان دستپاچه و سرخورده نخواهند شد The next significant point is that a good trainer and university professor will never overload the students with homework since it will cause delay in the area of education

نکته مهم بعدی این است که یک مربی و استاد دانشگاه هرگز به فراگیران و محصلین بیش از حد تکالیف نمیدهد چون این خود منجر به وقفه و تاخیر در امر آموزش خواهد شد Relating the new learning materials and homework with real-life cases can help the students fully discover how they can use the practiced knowledge in their own lives مورد دیگر ارتباط برقرار کردن بین فراگیری موضوعات و تکالیف با مواردی در زندگی حقیقی میباشد از آنجائیکه به این شکل به دانش آموزان و دانشجویان کمک میشود تا ارتباطی برقرار کنند بین مطالب و دانش تمرین شده و زندگی خود If some due dates are set by teachers for assignments and exams, reminding the students periodically is a sound strategy چنانچه تاریخهائی برای انجام تکالیف و امتحانات مقرر میگردند, نظر بسیار مناسبی است تا هر از چند گاهی آنها را به محصلین یادآوری نمود.