مدیریت آموزشی و انتقال آگاهی در کلاسهای دارای تنوع

در کلاسهای درس و آموزشی که با تعداد نسبتا بالای دانش آموزان و فراگیران انجام میپذیرد, معلمین بایستی تا با استفاده از جدیدترین و مؤثر ترین روشهای آموزشی به انتقال مفاهیم و آگاهی و دانش به فراگیران بپردازند چون شاید مدیریت زمان در اینگونه مراکز قدری دشوار بوده و با استفاده از راه حلهای سنتی چندان مقدور و مفید فایده نباشد. مثلا در برخی کشورها و به دلیل بعضی مسائل از قبیل محدودیتها در ارائه خدمات آموزشی این امکان وجود دارد که در کلاسها تعداد دهها دانش آموز و یا دانشجو حضور داشته باشند که این مساله به خودی خود امر آموزش را دچار چالش مینماید. گذشته از تعداد بالای فراگیران و محصلین در چنین مراکزی, تنوعهای فرهنگی و اجتماعی هم میتواند به دشواریهائی در زمینه ارائه مطالب آموزشی منجر شود.

Having appropriate sufficient experience in a diverse classroom of students seems like priority and advantage for most teachers یکی از نکاتی که به عنوان اولویت و همچنین نقطه مثبت برای اکثر معلمین در نظر گرفته میشود مساله داشتن تجربه کافی و شایسته در ارتباط با تنوعی از کلاس با دانشجویان میباشد Naturally, when a new teacher in a new college term begins education for a packed classroom with dozens of students, each with their own learning styles as well as personal interests and learning capabilities, a daunting task might arise طبیعتا, هنگامیکه یک معلم جدید ترم دانشکده نو را آغاز میکند و مواجه میشود با کلاسی مملو از دهها محصل که هریک دارای سبک فراگیری و سلایق شخصی و توانائیهای آموزشی میباشد, یک مسؤلیت سنگین شکل میگیرد.

Such an experience does not have to be overwhelming as experienced teachers will be able to enable all students in their classrooms to succeed in their studies and exams یک چنین تجربه ای الزاما نبایستی تا دشوار و سنگین باشد و معلمین با تجربه قادر هستند تا همه دانشجویان خود را به سمت موفقیت در تحصیل و امتحانات سوق دهند Not only do top-notch teachers approach and address such multiple learning style issues in a successful manner, but they also are able to considerably aid the students become independent learners later on نه تنها معلمین درجه یک قادر هستند با چنین چالشهائی در زمینه تنوعهای آموزشی به طرز موفقیت آمیز مواجه گردند, بلکه آنها همچنین میتوانند تا به دانشجویان یاری رسانند که در آینده فراگیران مستقلی گردند.

A professional trainer acts in a flexible manner, meaning to combine the routines, rules, procedures, curricula in classrooms combined with a variety of educational and multimedia tools such as computer-based projects to help deliver lessons یک مربی حرفه ای به گونه ای قابل انعطاف عمل میکند, به این شکل که در کنار مواردی همچون قوانین مرسوم در کلاسها شامل برنامه های درسی و تقویمی و قوانین و مقررات, آنها را ترکیب میکند با ابزارها و لوازمی همچون پروژه های رایانه ای و چند رسانه ای جهت ارائه دروس Great teachers are not strict in their education and provide their students with multiple platforms when it comes to learning lessons and doing assignments معلمین برجسته در آموزش خود سفت و سخت نیستند بلکه برای دانشجویان خود روشهای متعدد آموزشی ارائه مینمایند در جهت فراگیری دروس و انجام تکالیف.

Bringing traditional books to the classes, along with new audio-video educational stuff, posters, giving lectures to the students and using PowerPoint presentations are the key elements of modern classes today از موارد کلیدی که میتوان به آنها اشاره داشت در زمینه برپائی و اداره کلاسهای مدرن کنونی آوردن کتابهای سنتی به کلاسها به همراه برنامه های آموزشی صوتی-تصویری, پوسترها, سخنرانی برای دانشجویان, و ارائه برنامه های پاورپوینت میباشند Modern classrooms provide students with exposure to educational materials on the net, the ones helping them have a thorough understanding of their lessons and modules کلاسهای مدرن برای فراگیران برنامه هائی ارائه میکنند که از آنطریق آنها محصلین در معرض برنامه هائی در فضای مجازی قرار میگیرند که از طریق آنها میتوانند درک عمیقی از دروس و واحدهای دانشگاهی داشته باشند Offering novelty in classes include providing field trips to the students and even offering them choices when it comes to performing activities and assignments so that they can better showcase their individual creativity plus talents ارائه خلاقیت در کلاسها شامل برنامه هایی مانند اردو و سفرهای علمی و میدانی برای دانشجویان بوده و همچنین در اختیار گذاشتن تنوعی از پروژه ها جهت انجام تکالیف است که این خود منجر به بروز خلاقیت و استعدادهای فردی در آنها میشود.