برخی از اشتباهات مشترک در بین محصلین در حین آزمونها

در کنار همه مواردی همچون درس خواندنهای طولانی و آماده شدن برای روزها و جلسات آزمونها در مدرسه و دانشگاه, تعدادی از اشتباهات مشترک در بین محصلین هر از چندگاهی تکرار میشوند که میتوانند نتیجه منفی و معکوس در زمینه کسب نمرات مطلوب و مورد نظر بر جای بگذارند و مهم است تا دانش آموزان و دانشجویان از آنها آگاهی داشته و با دانش کافی و استراحت به موقع و همچنین اعتماد به نفس در روز امتحان و تست و بدون دغدغه و ارتکاب این گونه اشتباهات به سؤالات پاسخ داده و حداکثر نمرات را نیز کسب نمایند. قصد داریم در این مقاله به برخی از اینگونه اشتباهات عادی و سهوی بپردازیم که همانگونه که ذکر شد بهتر است تا از آنها کاملا اجتناب شود. لطفا در مطالعه و به خاطر سپردن این نکات در نوشته امروز با ما همراه باشید.

While sitting exams, there are some common mistakes made by students which can be avoided در هنگام امتحان دادن, تعدادی اشتباهات مشترک وجود دارند که توسط دانش آموزان مرتکب میشوند و میتوان از آنها اجتناب نمود The guidelines in this article can be useful and you are suggested to pass them on to others as well در این مقاله به راهنمائیهای مفیدی اشاره میگردد و به شما نیز توصیه میشود تا آنها را با دیگران نیز در میان بگذارید It is a fact that exams are normally stressful and many test takers make mistakes but don’t fall for them and the key is getting in the habit of doing everything during the exam pretty slowly and with attention and care and full concentration

این یک حقیقت است که آزمونها عموما تنش زا هستند و بسیاری از دانشجویان دچار اشتباه میگردند اما از آنها اجتناب کنید و عامل کلیدی عادت کردن به انجام هر کار در خلال آزمون به آرامی و همراه با توجه و دقت و تمرکز کافی میباشد It might seem pretty straightforward but some pupils turn up for the wrong exams or mix up the days or prepare for the wrong exam ممکن است این مطلب بسیار آسان و به دور از پیچیدگی باشد اما برخی از محصلین ممکن است برای آزمونهای اشتباه مراجعه کنند و یا روزها را با یکدیگر اشتباه نمایند یا اشتباها برای آزمونها آماده شوند The solution is to review the dates the exams are due and have a timetable nearby and double-check the written dates and review the exact times at least one week before the actual exam date and time

راه حل مرور کردن تاریخ آزمونها و در اختیار داشتن جدول زمانی میباشد و اینکه تاریخها و زمانهای امتحانات را دقیقا یادداشت کرده و آنها را حداقل یک هفته قبل از آزمون بصورت کتبی نوشته و مرور نمود Some students might show up with the wrong equipment too or may leave them at home since they are in a hurry to get to the exam venue since valuable time will be wasted to just borrow equipment like pen or paper or duster or calculator or ruler from other classmates ممکن است برخی محصلین به دلیل عجله زیاد برای سریعتر رسیدن به جلسه و سالن امتحانات لوازم مورد نیاز برای امتحان را در منزل جا بگذارند مانند قلم و یا کاغذ یا پاک کن و ماشین حساب یا خط کش و طبیعتا وقت ارزشمند در چنین مواردی به هدر میرود تا از دیگر همکلاسیها آنها را قرض گرفت The solution is to carefully put aside all the needed stuff for the exams at least a couple of days before the test on your room desk

راه حل این است تا حداقل چند روز قبل از آزمون با دقت لوازم مورد نیاز را بر روی میز اتاق خود قرار دهید What is the solution to avoid missing out some parts of the exam راه حل جهت اجتناب از جا انداختن پاسخ دادن به برخی قسمتهای آزمون چیست؟ Again, double-check the questions from beginning to the end and then backward to ensure you have filled out all the blanks and identified the questions and proper answers باز هم چک و کنترل مجدد راهگشا میباشد و سؤالات را از ابتدا تا انتها و سپس برعکس چک کنید تا مطمئن شوید به همه پرسشها پاسخ داده اید و سؤالات را بررسی کرده و جاهای خالی را پر کرده اید One common mistake is to get the questions numbers out of order and it can be like a nightmare for students but to take time efficiently, read the number of questions to yourself quietly when answering each and every one of them یکی از اشتباهات عمومی پاسخ دادن به سؤالات جابجا و اشتباه کردن شماره پرسشها میباشد که این میتواند برای دانش آموزان مانند یک کابوس باشد ولی راه حل استفاده بهینه از زمان بیان کردن و خواندن شماره هر یک از سؤالاتی که آنها را در حال پاسخگوئی میباشید به آهستگی برای خودتان است.