آماده ساختن بهتر دانشجویان برای بازار کار از طریق فن آوری

مسلما هیچ گونه تردیدی در این مورد وجود ندارد که دانشجویانی که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل و پژوهش میباشند امید این را دارند که پس از فارغ التحصیلی و اخذ مدارک تحصیلی خود به مشاغل مناسبی هم دستیابی داشته باشند. اما نقشی که در سالهای اخیر فن آوری و ورود آن به بازار کار و جستجوی مشاغل ایفا کرده است در نوع خود کم نظیر و بسیار حائز اهمیت میباشد. از آنطرف تقریبا کمتر مشاغلی را میتوان یافت که در آنها استفاده از رایانه متصل به اینترنت جائی نداشته باشد چون امروزه چنانچه نگاهی به بازار کار و آگهی های اشتغال در مجلات چاپی و البته آنلاین و فضای مجازی بیندازید درمیابید که در کنار همه مهارتهائی که یک فارغ التحصیل برای بازار کار واجد آنها میباشد, داشتن دانش رایانه و فن آوری هم حائز اهمیت است.

In everyday life as well as the workforce environment, the presence of technology is being felt and becoming simply much more prevalent and nearly all kinds of jobs today involve having some basic computer and internet knowledge and skills در زندگی روزمره و محیط کار, حضور فن آوری حس میشود و بیشتر گسترش میابد و تقریبا همه مشاغل امروزی به نحوی نیازمند داشتن حداقل آگاهی و دانش و مهارتهای رایانه و اینترنت و فضای مجازی است In other words, computer and internet literacy are becoming like necessities for the twenty-first century به عبارت دیگر, سواد و آگاهی از رایانه و اینترنت در قرن بیست و یکم به عنوان ضرورت شناخته میشود.

Being aware and knowledgeable about computers and the internet can help us operate machines, program and utilize their basic functions at offices از طریق داشتن آگاهی از رایانه ها و اینترنت ما میتوانیم در ادارات از رایانه ها استفاده کرده و آنها را برنامه ریزی کرده و از امکانات اساسی آنها بهره گیریم The students studying at colleges need to become familiar with the enhanced modern technology in the world today and use it as a tool for gathering information, doing their homework, delivering lectures online, performing data analysis, interpretation and presentation of data at college and and for the audience, communicate with peers, colleagues and classmates over the net as well

دانشجویانی که در دانشکده ها مشغول تحصیل میباشند نیاز به این دارند تا با فن آوری پیشرفته روز آشنا شده  و از آن در جهت جمع آوری اطلاعات و معلومات, انجام تکالیف آموزشی, ارائه سخنرانیها در فضای مجازی, تحلیل و بررسی داده ها, تفسیر و ارائه اطلاعات در دانشکده و برای مخاطبین, و همچنین برقراری ارتباط با دیگر همسالان و همکاران و همکلاسیها اقدام نمایند Through harnessing technology, the students will be capable of continually making their career perspectives better, updated, and changed according to the situations needs since the economy today is known to be knowledge-based از طریق مهار کردن و استفاده از امکانات فن آوری, دانشجویان قادر خواهند بود تا بطور مستمر چشم اندازهای مشاغل خود را با توجه به شرایط و نیازمندیها بهبود بخشند چون اقتصاد کنونی مبتنی بر دانش و آگاهی استوار میباشد.

One significant matter to note is that isolated computer and internet classes held for the students at colleges and institutes might not seem that efficient since they will not obtain the necessary skills plus know-how for the job market نکته حائز اهمیت این است که برگزاری کلاسهای رایانه و اینترنت برای دانشجویان در دانشکده ها بصورت منفک و مجزا بدون در نظر گرفتن کسب مهارت و دانش کافی برای بازار کار چندان مفید و سودمند نمیباشد Ergo, it is vital for the courses to become integrated into the university modules and educational curriculum displayed through enhanced learning style so that the students learn just how to troubleshoot the real world problems and gain hands-on experience rather than simply study how to solve issues at workplace از اینرو, ضروری بنظر میرسد که این دوره ها در برنامه و تقویم و واحدهای آموزشی دانشگاها ادغام شوند و از طریق سبک آموزشی برتر ارائه گردند بطوریکه دانشجویان حقیقتا به صورت تجربه عملی از اشکال یابی و برطرف نمودن مشکلات آگاهی بایند و نه اینکه صرفا درباره این مطالب مطالعاتی داشته باشند.