نحوه پوشش و انتخاب البسه برای کار

نظر شما درباره نحوه پوشش برای محیطهای کاری چیست؟ آیا معتقد هستید که بهتر است کارخانه جات و شرکتها برای کارمندان خود قوانین خاص پوشش وضع کنند و اینکه اکثر افراد شاغل در چنین محیطهائی با لباسهای یکسان و شبیه به هم دیده شوند و یا راه بهتر این است که کارمندان و شاغلین متناسب با سلیقه خود لباس بپوشند و در محل کار خود حاضر شوند؟ قصد داریم تا در این رابطه به نگارش مقاله ای بپردازیم و جملات و عبارات مفیدی را ذکر کنیم چون در دیگر فرهنگها هم این موضوع حائز اهمیت می باشد. برخی افراد و مدیران شرکتها معتقد هستند که نحوه پوشش افراد در شرکتها الزاما بر روی راندمان و کارائی آنها تاثیری ندارد درحالیکه بسیاری از دیگر مسئولین نظری مخالف و کاملا برعکس این نظریه را دارند.

Today let’s discuss the subject of appropriate dress and dressing up for work بیائید امروز درباره موضوع پوشاک مناسب و نوع لباس پوشیدن جهت کار به بحث بنشینیم Most professionals around the world wear formal business attire to work in company offices اکثر افرادی که در شرکتها استخدام شده اند از لباس رسمی جهت حاضر شدن در محیط کاری خود استفاده می کنند In many countries, there is an unwritten dress code making it mandatory for a man to wear a dark suit in their workplaces در بسیاری از کشورها قانون نانوشته ای برای مردان وجود دارد که تقریبا پوشیدن البسه تیره را برای آنها در محیط های کاری شان الزامی می سازد.

But in many other countries, office employees are free to choose their outfits to work and there are no hard and strict rules in this respect ولی در بسیاری دیگر از کشورها کارمندان اداری آزاد هستند تا نوع لباسهای خود را انتخاب کنند و قوانین سفت و سختی در این زمینه وجود ندارد What is your impression in this regard and what do you believe is better to be done by managers of big companies and people who are in charge of culture in countries around the world نظر شما در این رابطه چیست؟ به عقیده شما راهکار صحیح چیست تا توسط مدیران شرکتهای بزرگ و افراد مسئول در زمینه فرهنگ در کشورها انتخاب گردد؟

Do you think choosing conservative clothing for employees is a good idea or instead shifting to casual dress code is a finer solution to maintain good working environments and productivity آیا به عقیده شما انتخاب پوشاک سنتی بهتر است یا اینکه این کار را به سلیقه کارمندان بسپاریم تا بهره وری در محیط های کار به نحو مطلوب تری انجام گیرد؟ Casual dressing might seem attractive, especially to new employees پوشاک غیر رسمی و غیر اداری ممکن است برای کارکنان جدید قدری جذاب به نظر برسد However, some critics complain that casual dress in the office causes a lot of problems, among them, less productivity and sometimes not taking the office tasks and rules seriously

لکن برخی از منتقدین اظهار نارضایتی می کنند که انتخاب لباس غیر رسمی و نامناسب در محیط های کاری باعث بروز مشکلات بسیاری می گردد از قبیل کاهش بهره وری و جدی نگرفتن امور و مقررات اداری As a matter of fact, each manager and business owner or entrepreneur needs to decide whether conservative or business casual is right for his or her company درواقع هر مدیر و یا صاحب مشاغل و کارفرما بایستی خود تصمیم بگیرد که کدام یک از انواع پوشش رسمی و یا غیر رسمی برای شرکت وی مناسب می باشد Even some experts in the clothing industry claim that the trend toward casual office dress is on the way out and no longer accepted in professional commercial environments

حتی برخی از متخصصین در حوزه پوشاک ادعا می کنند که روند انتخاب البسه غیر رسمی به تدریج در حال فراموش شدن می باشد, به خصوص در محیطهای حرفه ای اداری و تجاری Do you think the way a person dresses has an effect on how he or she works به عقیده شما, آیا نحوه پوشیدن لباس می تواند بر روی کار افراد تاثیر گزار باشد؟ What would be the appropriate dress code for some social events such as a business meeting or attending a friend’s wedding نوع لباس پوشیدن مناسب برای برخی مناسبتهای اجتماعی از قبیل شرکت در یک ملاقات کاری و همچنین رفتن به عروسی یکی از دوستان چه می باشد؟