مصاحبه های شغلی و تحصیلی و اهمیت فن بیان قوی داشتن

شاید برای همه ما پیش آمده باشد که در جلسات شغلی و آکادمیک و تحصیلی و تجاری متعددی شرکت کرده باشیم و در همه این موارد و رویدادها افرادی که دارای فن بیان و روابط عمومی قوی میباشند میتوانند موفق تر از همکاران و دیگر متقاضیان ظاهر شده و بر روی دیگر مستمعین و مخاطبین حاضر در جلسات تاثیر مثبتی داشته باشند. اما به راستی به لحاظ روانشناسی و مدیریتی به چه نکاتی میتوان اشاره داشت که میتوانند سودمند باشند؟ آیا در کنار نحوه پوشش مناسب که البته حائز اهمیت است میتوان به مواردی اشاره کرد در زمینه استفاده صحیح از کلمات و فن بیان و محاوره قوی و داشتن روحیه اعتماد به نفس بالا بدون دستپاچه شدن؟ البته که چنین مواردی از سوی کارشناسان و افراد صاحب نظر مطرح و بیان شده اند و به برخی از آنها می پردازیم.

What communication skills are there to maximize when it comes to acing an academic or commercial interview for landing a job در زمینه توفیق در یک جلسه مصاحبه تحصیلی یا تجاری جهت استخدام شدن به چه مواردی میتوان اشاره داشت در ارتباط با مهارتهای ارتباطی؟ Please note that even if you feel a bit shy to appear in front of others and talk about your credentials and achievements, via demonstrating strong communication skills, you will find it much easier to prove you are well-qualified for the college admission and job requirements لطفا توجه کنید که حتی چنانچه شما قدری احساس خجالت میکنید که در مقابل دیگران ظاهر شده و درباره دستاوردها و شایستگیهای خود صحبت کنید, از طریق ارائه مهارتهای ارتباطی قوی, برای شما بسیار سهل تر خواهد شد تا اثبات کنید که جهت پذیرش دانشگاه و نیازمندیهای مشاغل کاملا واجد شرایط میباشید.

Please keep this point in mind that you already have skills to display otherwise you would not have been given time for the interview session and even for the interviewers and examiners it would be simpler to hire and admit someone sooner and it could be you لطفا این نکته را به خاطر بسپارید که شما از قبل دارای ویژگیهایی میباشید که آنها را نشان بدهید چون در غیر اینصورت به شما زمان جهت جلسه مصاحبه داده نمیشد و حتی برای مصاحبه کنندگان و ممتحنین ساده تر خواهد بود تا زودتر فردی را استخدام و پذیرش نمایند و شما میتوانید او باشید Also please make sure you do not bother with old classical character types of being introvert or extrovert since being your true self and possessing skills and academic scores matter most لطفا اطمینان حاصل نمائید که خود را با افکار و انواع شخصیت قدیمی برونگرا یا درونگرا بودن آزار ندهید از آنجائیکه بهتر است خودتان باشید و واجد مهارتها و نمرات آکادمیک بودن دارای اهمیت است.

Remember that although in an interview session you are the one being interviewed, but success works both ways which means you will be given chance and time to raise some appropriate and precise questions as well to ensure you are truly focused on the matter and are active in the meeting and this way the audience will figure out you are the right fit for the job and study field at college به خاطر داشته باشید که در یک جلسه مصاحبه گرچه شما مورد مصاحبه قرار میگیرید, اما موفقیت دوجانبه میباشد به این معنا که به شما فرصت و زمان داده میشود تا به طرح پرسشهای مناسب و دقیق اقدام نمائید و از این طریق اطمینان حاصل کنید که دارای تمرکز بر روی موضوع میباشید و اینکه مخاطبین متوجه خواهند شد که شما برای شغل و رشته تحصیلی دانشگاهی مورد نظر واجد شرایط و آمادگی هستید Last but not least, it is advised not too appear too casual for the meeting, so even dress code and body language matter since many time, proper communication can be carried out without giving a lecture در انتها به نکته مهمی اشاره میشود و آن این است که توصیه میگردد که به نحوه پوشش و آراستگی ظاهر توجه شده و خیلی غیر رسمی ظاهر نشد چون زبان بدن دارای اهمیت است و بسیاری اوقات ارتباطات و مکالمه شایسته انجام میشود بدون ارائه سخنرانی و سخن گفتن زیاد.