مقاله نویسی آکادمیک و مقوله تاخیر و بازبینی و ساختار گرامر

پس از اینکه شما تصمیم به نگارش یک مقاله آکادمیک گرفتید که احتمالا به تحصیلات آکادمیک شما مربوط میشود, طبیعتا به یکباره شروع به نگارش نخواهید کرد چون جمع آوری اطلاعات و دانش و نکاتی که مرتبط با موضوع علمی مورد بحث میباشند بسیار حائز اهمیت هستند. اما در کنار این مقوله ها میتوان به موارد زیاد دیگری نیز اشاره داشت که همچنین در ساختار کلی مقاله نویسی مهم میباشند و غفلت از آنها میتواند بر روی راندمان و اثر بخشی کلی نگارش بر روی مخاطبین دارای تاثیر منفی باشد و نمره کلی آکادمیک آثار منتشر شده را تحت تاثیر قرار دهند. مثلا شاید شما هم برخورد داشته باشید با مقاله هایی که در آنها نویسنده از زمانهای گرامری و یا قیدهای اشتباه استفاده کرده باشد. برخی اوقات چنین اشتباهاتی به دلیل عدم بازبینی نهایی روی میدهند.

Copying other authors writing style is one thing and trying to compose an article in a personalized way is quite another element to produce written pieces uniquely and have a good influence on readers استفاده و کپی کردن روش نوشتن دیگر مؤلفین یک چیز است و نگارش یک مقاله به نحو فردی کاملا مقوله دیگری است جهت تولید یک کار نوشتاری به نحو منحصر به فرد و جهت تاثیر گذاری مناسب بر روی خوانندگان In fact, professional authors would as well offer their personality coming out through their writing style در حقیقت, نویسندگان حرفه ای در آثار خود به بیان شخصیت خود نیز میپردازند This way, written materials would contain a personal touch of the authors and the readers would have a feeling of comfort while studying the books به این طریق, آثار کتبی حاوی یک برداشت و ویژگی فردی نویسندگان خواهند شد و خوانندگان در حین مطالعه کتابها نوعی احساس راحتی را خواهند داشت.

It is advised not to limit yourself in terms of using vocabularies and you may pick the terms you are comfortable with and use them regularly since this technique is called having more freedom while writing توصیه میگردد تا خود را در زمینه استفاده از واژگان محدود نکنید و اینکه بیشتر از لغاتی استفاده کنید که بطور روزمره از آنها استفاده کرده و راحت هستید و از این روش در زمینه داشتن آزادی بیشتر در حین نگارش نام برده میشود Importantly, the next tip concerns timing in writing and publishing the works نکته مهم دیگر زمانبندی در نگارش و انتشار آثار میباشد In other words, based on experience, if you feel like writing and have some original ideas at the moment, postponing and delaying to write them down may end up in losing and missing the ideas به عبارت دیگر, بر اساس تجربه, چنانچه تمایل به نوشتن دارید و همچنین دارای برخی ایده های جدید و بکر هستید, به تاخیر انداختن نگارش میتواند منجر به از دست دادن و گم کردن آنها شود.

Experienced writers recommend avoiding piling up texts and burning out نویسندگان حرفه ای توصیه میکنند از انبوه شده متون و همچنین احساس خستگی و سرخوردگی اجتناب گردد Have you ever heard of final revision done by most writers and journalists before the final publishing stage آیا تاکنون درباره مرور و مطالعه و تصحیح آخر و نهایی متون قبل از چاپ و انتشار آنها توسط روزنامه نگاران چیزی شنیده اید؟ Via doing this, you will check everything once again before submitting the texts for publishing از این طریق, شما خواهید توانست تا هر چیز را یکبار دیگر قبل از ارسال آثار جهت نشر کنترل نمائید Accurate grammatical structure of the articles and paragraphs is critical as well نکته بسیار مهم دیگر در مقالات و پاراگرافها ساختار صحیح گرامری میباشد Once you decide on your favorite writing style and structure, stick to it to make it easier for readers to follow your points پس از انتخاب سبک و سیاق و ساختار نگارش مطلوب خود به آن پایبند باشید تا کار را برای خوانندگان در جهت مطالعه و همراهی نکات خود هموار سازید Don’t forget that in order to communicate the points with the audience and have flexibility in writing, grammar counts فراموش نکنید که به منظور انتقال مطالب به خوانندگان و مخاطبین و همچنین وجود انعطاف در نوشتار, گرامر حائز اهمیت است No wonder grammatical items are prioritized by seasoned writers since even slight errors may alter the intended meanings and phrases جای تعجب نیست که نکات گرامری توسط نویسندگان مجرب مورد تاکید و اولویت قرار میگیرند از آنجاییکه حتی اشتباهات جزئی میتوانند معنا و مفهوم و عبارات مورد نظر را تغییر دهند.