استفاده از تحقیق و ویرایش و خواندن متون در پروژه های نگارش

گرچه عواملی همچون توجه به استفاده صحیح کلمات و اصطلاحات و ضرب المثلها در هر فرهنگ و در حین ترجمه متون میتواند به مقاله نویسان در پروژه های نگارش یاری رساند, اما در کنار آن گرامر و بسیاری دیگر از موارد را میتوان ذکر نمود که همچنین دارای اهمیت فوق العاده ای میباشند در زمینه اثر گذاری بزرگ و برجسته بر روی مخاطبین آثار مکتوب و همچنین رشد و شکوفایی علم و آموزش از طریق آثار کتبی و نوشتاری. همچنین شاید باور کردن این مطلب قدری دشوار باشد اما نویسندگان چیره دست همه روزه زمانی را صرف مطالعه آثار دیگر نویسندگان میکنند از طریق مرور روزنامه های پر تیراژ و همچنین سر زدن به برخی جراید چاپی و کتابهای ادبی و ترجمه شده و شعر و ادبیات و بطور کلی برای تقویت نوشتار خود زیاد مطالعه میکنند.

There is no doubt that having strong composition skills can help you excel in assignments at your workplace and also express your ideas in a persuasive manner شکی وجود ندارد که در اختیار داشتن مهارتهای قوی نگارش به شما کمک میکند تا بتوانید در امور و وظایف خود در محل کار درخشیده و همچنین به نحوی اقناع کننده به بیان نظرات خود بپردازید Writing articles and emails plus reports professionally can also assist you build better personal relationships with others همچنین نوشتن گزارشات و مقالات و ایمیلهای حرفه ای میتواند به شما در ایجاد رابطه بهتر با دیگران کمک کند It may seem kind of weird but if you are keen to add to your writing knowledge, you need to read and study more شاید کمی عجیب به نظر برسد اما چنانچه شما تمایل تا به دانش نگارش خود اضافه نمائید, نیاز به خواندن و مطالعه بیشتری دارید.

Please note that one of the greatest features of prolific and experienced writers is reading a lot لطفا فراموش نکنید که یکی از ویژگیهای نویسندگان پرکار و مجرب مطالعه زیاد میباشد While reading books and written pieces belonging to your other fellow authors, you will be able to add to your literary knowledge and also infuse their skills with your own knowledge and reflect them in your works در حین مطالعه آثار و کارهای مکتوب دیگر نویسندگان, شما قادر خواهید بود تا به دانش ادبی خود افزوده و همچنین مهارتهای آنها را با دانش خود ترکیب کرده و در آثار خود نمایان و ارائه نمائید On the other hand, after finishing your first article copy, don’t forget to read it aloud to yourself از طرف دیگر, پس از اتمام نخستین نسخه مقاله خود, فراموش نکنید تا آنرا برای خود با صدای بلند بخوانید Once you do this, you will be able to pinpoint whether the passage sounds monotonous and the flow may need to be slightly changed هنگامیکه شما این کار را انجام بدهید درخواهید یافت که آیا متن شما قدری یکنواخت به نظر میرسد و یا اینکه جریان آن شاید نیاز به کمی تغییر داشته باشد.

You will also feel more self-confident by discovering the proper pace of your writing همچنین شما احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت از طریق کشف شتاب و سرعت نگارش خود The next step which plays a crucial role when it comes to publishing an article or book is to find a caring and good editor to check out your written work گام بعدی که در زمینه چاپ آثاری همچون مقاله و کتاب میتواند نقش مهمی ایفا نماید یافتن یک ویراستار دلسوز و خوب میباشد تا کار شما را بررسی نماید The editor offers you a third-party review and help you correct the mistakes in your text and assist you spot what parts are missing and lacking in the paragraphs ویراستار به شما در ارائه نقطه نظر شخص سوم کمک کرده و در یافتن و اصطلاح اشتباهات و همچنین قسمتهای مفقوده و جای خالی در پاراگرافها یاری میرساند Finally, before putting the pen down to the paper conduct ample and thorough research about what you are going to write در انتها, قبل از استفاده از قلم و کاغذ برای نوشتن درباره آن موضوع کاملا تحقیق نمائید By running research, even via having a visual comprehension by watching online videos, you will be able to go through the subjects in a smooth manner از طریق انجام تحقیق که شاید هم از طریق تماشای ویدیوهای آنلاین و کسب درک مطلب دیداری صورت پذیرد, شما قادر خواهید بود به نحو روان به موضوعات بپردازید.