اهمیت نگارش مقاله و آثار علمی بدون ابهام و شفاف و روشن

مسلما در کنار اهمیتی که میتوان برای فن نگارش قائل شد به لحاظ آکادمیک و آموزشی, مهم است تا با نکاتی آشنا بود و همچنین آنها را در حین نگارش به کار بست که میتوانند به مؤلف در بیان نقطه نظرات خود به مخاطبین و خوانندگان به طرز شفاف و بدون ابهام بسیار یاری رسانند. به عنوان مثال نویسندگان حرفه ای و چیره دست خود را جای مخاطبین و خوانندگان آثار خود میگذارند و در ذهن به پرسش و پاسخ میپردازند تا بهتر بتوانند تا ایده های خود را به نحو جذاب و مخاطب پسند به آنها انتقال دهند. از آنطرف, به راستی چرا توصیه میشود تا نویسندگان مقالات و تزهای دانشگاهی و آکادمیک بطور مستمر و پیوسته در حال مطالعه و افزایش درک مطلب کتبی خود باشند؟ آیا منظور این نیست تا بتوانند خود به عنوان یک خواننده قوی دست به نوشتن مناسبتری بزنند؟

It is pretty significant to be aware of writing for academic purposes since crafting a great article demands having thorough knowledge of vocabulary plus grammar and punctuation tips بسیار مهم میباشد تا در ارتباط با نگارش جهت اهداف آکادمیک از مواردی آگاه بود در ارتباط با نحوه نوشتن موفقیت آمیز آن و همچنین کاملا مطلع بودن از نکات املاء و نقطه گذاری و انشاء به همراه واژگان و گرامر Please note that even for seasoned writers there is always room for improving their composing skills لطفا توجه کنید که حتی برای نویسندگان مجرب همواره جا برای بهبود مهارتهای نگارش وجود دارد Via writing essays and articles, authors would be able to communicate with the audience and express their thoughts to them in written form از طریق نگارش مقالات و تزها نویسندگان قادر خواهند بود تا با مخاطبین در ارتباط باشند و از طریق کتبی به بیان نظرات خود به آنها برآیند.

One of the critical strategies here is to clarify writing concepts and gradually make better and more readable rough copies so as to make good impression on readers and the audience یکی از استراتژیهای مهم در اینجا این است که جنبه های نگارش را شفاف نمود به منظور نگارش نسخه های مقدماتی و به اصطلاح پیش نویس متون جهت تاثیر گذاری مناسب بر روی خوانندگان و مخاطبین So even if you are going to pen down some simple ideas, keep working until you grab the proper skills of expressing your thoughts in written form بنابراین حتی چنانچه شما قصد قلم زدن و نوشتن مطالب به ظاهر پیش پا افتاده را دارید, از طریق تمرین بهتر خواهید توانست تا به نحو کتبی افکار خود را بیان نمائید It is equally important to anticipate and expect the audience’s questions about your writing به همان اندازه حائز اهمیت میباشد تا پرسشهای مخاطبین را در ذهن بتوان تصور کرد و انتظار آنها را داشت در زمینه نوشتار خود.

By the way, what to do when it comes to writing about complex matters راستی, در زمینه نگارش درباره مطالب پیچیده چه بایستی انجام داد؟ A good writer is someone who can explain complicated issues to the reader in a simple way, so that they do not need to read the passage repeatedly and several times یک نویسنده خوب فردی است که میتواند موضوعات پیچیده را برای خواننده به روشی آسان توضیح دهد بطوریکه خوانندگان نیازی به خواندن متن چندین بار نداشته باشند So, simplifying complex subjects via writing matters بنابراین, سهل و آسان نمودن موضوعات دشوار از طریق نگارش دارای اهمیت است Last but not least, it is not a good strategy to explain something too much or as the prolific authors point out, never over-explain even complex issues while writing نکته مهم دیگر که در انتها به آن اشاره میشود این است که توضیح بیش از حد دادن مطالب هرگز توصیه نمیشود حتی اگر آنها مطالب پیچیده باشند و این نکته توسط نویسندگان پرکار نیز مورد تاکید قرار میگیرد.