اهمیت ادبیات از منظر کسب و افزایش آگاهی مخاطبین

شاید در وهله نخست بسیاری از افرادی که به قول معروف دستی بر آتش دارند در زمینه چاپ آثار و کتابهای آکادمیک و دانشگاهی, گمان کنند آثار ادبی در قیاس با تیترهای مرتبط با جهان پزشکی و علمی و مهندسی از ارزش یکسانی برخوردار نباشند و گمان کنند که به لحاظ تیراژ نیز کتابهایی که در حوزه ادبیات ملل و همچنین علوم انسانی از قبیل شعر و فلسفه و منطق قرار دارند و به چاپ میرسند در رده های پایین تر و با تعداد کتابای چاپ شده کم تر روانه بازار گردند. اما در واقعیت می بینیم که قضیه میتواند برعکس باشد و تقریبا در همه کشورهای جهان آثار ادبی شامل رمانهای داستان و اشعار و آثار ترجمه شده از دیگر فرهنگها در میان مخاطبین از ارزش و مقبولیت بالایی برخوردار میباشند. در این نوشته به برخی مزایا و نکات مثبت مطالعه آثار ادبیات خواهیم پرداخت.

Although there are myriad genres of books published all over the world, reading literary works also counts as beneficial knowledge among the audience گرچه انواع گوناگونی از کتابهای چاپ شده در سرتاسر جهان وجود دارد, مطالعه آثار ادبی را همچنین میتوان به عنوان دانش مفید برای مخاطبین قلمداد نمود But you may wonder why is it significant to teach and learn literature in various levels اما شاید شما این پرسش را مطرح نمائید که اصولا چرا حائز اهمیت است که ادبیات در سطوح مختلف آموزش داده و فرا گرفته شود؟ Understanding delicate aspects of other cultures can be one of the first reasons to state here میتوان در اینجا به عنوان یکی از دلایل نخست اشاره داشت به درک مطلب و متوجه شدن ظرایف دیگر فرهنگها When it comes to figuring out insight and opening a window into the similarities, differences, and beliefs of other cultures, studying their literature matters

هنگامیکه سخن از کسب بینش و بصیرت و همچنین گشودن پنجره ای به شباهتها, تفاوتها, و عقاید دیگر فرهنگها به میان می آید, مطالعه ادبیات آنها دارای اهمیت است In addition, one way to promote empathy towards other cultures and people living abroad and also familiarizing oneself with their traditions and have strong cultural understanding can materialize via studying books and literary works about them به علاوه, یک راه ترغیب حس همدردی و ترحم نسبت به دیگر فرهنگها و مردمی که خارج از کشور زندگی میکنند و همچنین آشنا کردن خود با سنتهایشان و اینکه درک عمیقی داشت از فرهنگ آنها میتواند محقق شود از طریق مطالعه و خواندن کتابها و آثار ادبی درباره آنها How about touchstones and cornerstones in the world of literature such as using various phrases and proverbs which all of us are familiar with and we have studied a lot of books containing those expressions in our childhood and leisure time

همچنین میتوان به نقاط قوت و دارای اهمیت بالا اشاره داشت در جهان ادبیات از قبیل عبارات و ضرب المثلهای گوناگونی که همه ما با آنها آشنا هستیم و کتابهای بسیاری را مطالعه کرده ایم که حاوی آنها بوده اند در زمان خردسالی و همچنین در اوقات فراغت خود Such discussions are actually brought up even in pedagogical methods used by experienced teachers and trainers از چنین بحثهایی در روشهای آموزشی توسط دبیران و مربیان باتجربه نیز استفاده و مطرح میشود They assert that literature can function as an anchor in classrooms in order to motivate students to further enhance their reading habits آنها اظهار میدارند که میتوان از ادبیات به عنوان یک تکیه گاه یاد کرد در کلاسها در زمینه تشویق دانش آموزان به تقویت عادات مطالعاتی خود Importantly, there is no doubt that literature is mainly concerned about human relations نکته مهم دیگر این است که میتوان ادبیات را عمدتا در ارتباط با روابط انسانی قلمداد نمود Via studying literature, readers will become familiar with personal traits and concepts such as loyalty, forgiveness, happiness, friendship and so on از طریق مطالعه ادبیات, خوانندگان آشنا خواهند شد با صفات و ویژگیهای انسانی از قبیل وفاداری, بخشیدن, خوشحالی, دوستی و غیره.