مرور اجمالی انواع و بخشهای مقالات آکادمیک

مقاله نویسی را میتوان به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تکالیف دانش آموزان و دانشجویان در مقطع آموزشی عالی و برای اهداف آکادمیک در نظر گرفت. اما جدا از مطالعه مقالاتی که توسط دیگر نویسندگان نوشته میشوند, چنانچه شما هم نیاز به نگارش یک رساله آکادمیک و مقاله داشته باشید, بهتر است به چه اصولی پایبند بوده و آنها را مد نظر قرار دهید؟ آیا بطور کلی میتوان با نگاهی اجمالی به مقالات و رساله ها نوع کاربرد و نحوه نگارش و انشاء آنها را تشخیص و تمییز داد؟ آیا بهتر است در هنگام مقاله نویسی از لغتنامه ها استفاده کرده و سعی در افزایش یا تعداد کلمات داشت؟ اصولا بهتر است از چه تکنیک و روشی استفاده کرد تا بتوان مخاطب و خواننده متون و مقالات را بهتر و قویتر اقناع نمود؟ از چه استراتژی جهت پاراگراف نویسی استفاده شود؟

Although every single article comprises an introduction, thesis statement, body, and finally the concluding part, it is far more important to be familiar with how a great essay and article needs to be written in order to be noticed and liked by the audience and readers گرچه هر یک از مقالات نیازمند مقدمه, جمله تز یا همان بیانیه پایان نامه, بدنه, و در نهایت قسمت خاتمه میباشد, اما بسیار مهمتر میباشد که آشنا بود با اینکه چگونه یک مقاله و تز بایستی نوشته شود که مورد توجه و علاقه مخاطبین و خوانندگان قرار گیرد There is no doubt that simply speaking, an essay revolves around a topic plus subject and is a written piece that offers tips, insight, and knowledge to the audience and also conveys the opinions and personal ideas of the author

شکی وجود ندارد که اگر بخواهیم ساده صحبت کنیم, یک مقاله حول و حوش یک مطلب و موضوع چرخش میکند و اینکه یک متن نگارش شده است که به مخاطب نکته و دانش و بصیرت ارائه مینماید و همچنین بازتاب دهنده نظرات و عقاید مؤلف نیز میباشد When it comes to narrating a story or viewpoint on a topic, the narrative kind of essay is oftentimes used in writing چنانچه قصد این باشد که یک داستان یا دیدگاه و نقطه نظر را بیان نمود, نوع مقاله روایتی اغلب در نگارش مورد استفاده قرار میگیرد You are probably familiar with this technique since it is used a lot while writing novels and fictions and reports for the newspapers as they have climax plus a set of characters شما به احتمال زیاد با این روش آشنا میباشید از آنجائیکه از این روش در نگارش رمان داستانی تخیلی و همچنین گزارشات روزنامه ها زیاد استفاده میگردد از آنجائیکه در آنها نقطه اوج داستان و تعدادی شخصیت وجود دارند.

On the other hand, argumentative article is widely used by authors when it comes to broaching a hot topic از آنطرف, مقاله بحث و جدل یا استدلالی در مقیاس وسیعی مورد استفاده نویسندگان قرار میگیرد در زمینه مطرح ساختن یک موضوع You as the author would try to convince the audience about an opinion and one critical part of accomplishing this task is to bring facts and figures to back up and support your claims in the body paragraphs of your essay شما به عنوان نویسنده در تلاش خواهید بود جهت قانع کردن مخاطبین در زمینه یک موضوع و بخش بسیار مهمی از انجام و تکمیل این کار آوردن آمار و ارقام و حقایق جهت پشتیبانی و حمایت و تایید ادعاها و مطالب بیان شده توسط شما در قالب پاراگرافها و بدنه تز شما است Please make sure the title you pick for your article is enticing, compelling and appropriate to raise curiosity of the readers  لطفا اطمینان حاصل نمائید که تیتری که برای مقاله خود انتخاب میکنید جذاب و جالب و مناسب میباشد تا حس کنجکاوی خوانندگان را برانگیزد.